Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[141r]číslo strany rukopisuDruhé utěšená věc, že j’ veliký zástup mužóv i žen i dětí šel po něm; neb móž z toho každý posilniti sebe v dobréj naději, že s pomocí boží bude moci za Kristem jíti, poňavadž jde za ním tak veliký zástup muží i žen, starých i mladých. Aj, svatý Vít, dietětem jsa, trpěl muky i libost přemohl nepořádnú tohoto světa a přěšel toto hořké moře za Synem božím. Svatá Nětiše, mdlá děvečka a mladá ještě, bránila až do smrti panenstvie svého u vieře křesťanskéj. Svatá Kateřina jsúc královna bohatá, krásná, vzácná světu, pro vieru a pro čistotu bojovala až do smrti, i ciesaře pojieti nechtiec. Bylo j’ i jiných téžměř bez počta, ješto jsú snesli práci tohoto světa, jdúc za Kristem, na něž patřiece, móžem také do pomoci božie naděje jmieti, ač chcem proň ostati něterých nepořádných svých líbostí, ješto nás lúčie od něho, jichž obák musíme ostati i najposlé, a to podlé vóle jeho přetrpěti, jemuž on chce, abychom to přetrpěli. Třetie věc utěšená z dnešnieho čtenie, že j’ Kristus s té hory, na niž byl všel, vida zástupy pod horú, ješto šly po něm, hnul k nim svým milosrdím, nedal jim zhynúti hladem, nakrmil je, a tož divně, z pěti ječných chlebóv a ze dvú rybú, a pak drochtóv ostalo dvanádcet košóv.

Kakžkoli stal sě jest tělesně ten div, avšak nám duchovně znamenává, že Syn boží i dnes krmí vešken sbor svaté cierkvi duchovným pokrmem svého slova skrze své věrné kazatele z pěti ječných chlebóv a ze dvú rybú, točíš z paterých knih Mojžiešových. Neb jakož jest ječný chléb tvrd jiesti, takež knihy Mojžiešovy tvrdy jsú rozuměti; a tak jsú tvrdy, že i dnes jim židé nerozumějí. Neb jako ječmen pod tvrdú kóží má své jádro, takež knihy Mojžiešovy pod hrubým podobenstvím mají duchovný rozum. Protož jsú k ječnému chlebu přirovnány. Dvě pak rybě znamená[141v]číslo strany rukopisuváta

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).