[Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. Editoři Hořejší, Michal, Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

odpověděv, vecě jim: „Proč i vy přestupujete přikázanie božie pro ustavenie vašě? Neb bóh řekl jest: Mt15,4 Cti otcě a matku, a kto by zlořečil otci neb mateři, smrtí umři. Mt15,5 Ale vy diete: Ktož by kolivěk řekl otci neb mateři: Dar, který kolivěk jest ze mne, tobě prospěšen bude, Mt15,6 a nepoctí otcě svého aneb mateře své; i zrušili ste přikázanie božie pro ustavenie vašě. Mt15,7 Pokrytci, dobřě jest prorokoval o vás Izaiáš řka: Mt15,8 Lid tento rty mě ctí, ale srdce jich daleko jest ote mne. Mt15,9 Nadarmo mě ctie, učiece učenie a přikázanie lidská.“

Mt15,10 A svolav k sobě zástupy, řekl jest jim: „Slyšte a rozumějte! Mt15,11 Ne, což vchodí v usta, poškvrňuje člověka, ale což pochodí z úst, to poškvrňuje člověka.“ Mt15,12 Tehdy přistúpivše učedlníci jeho, řekli sú jemu: „Vieš li, že zákonníci uslyšěvše to slovo, pohoršili sú sě?“ Mt15,13 A on otpověděv, vecě: „Každé štiepenie, jehož jest neštiepil otec mój nebeský, bude vykořeněno. Mt15,14 Nechajte jich, slepíť jsú [a]text doplněný editorem[61]a] et lat. vódcě slepých. A povede li slepý slepého, oba v jámu upadneta.“ Mt15,15 A otpověděv Petr, řekl jest jemu: „Vylož nám podobenstvie toto.“ Mt15,16 Tehdy on řekl jest: „Ještě i vy bez rozumu jste? Mt15,17 Nerozumiete, že všeliké, což v usta vchodí, v břicho jde a na chyšku sě vypúštie? Mt15,18 Ale které věci pochodie z úst, z srdcě vycházějí, a ty věci poškvrňují člověka. Mt15,19 Neb z srdcě vycházejí myšlenie zlá, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeži, křivá svědectvie, rúhanie. Mt15,20 Tyť věci jsú, kteréž poskvrňují člověka. Ale neumytýma rukama jiesti nepoškvrňuje člověka.“

Mt15,21 A vyšed Ježíš odtud, otšel jest do krajin tyrských a sidonských. Mt15,22 A aj, žena kananejská od těch krajin vyšedši, volala jest řkúci jemu: „Smiluj sě nade mnú, pane, synu Davidóv, dcera má zle ot diábelstvie sě trápí.“ Mt15,23 Jenž neotpovědě jie slova. A přistúpivše učedlníci jeho, prosiechu jeho řkúce: „Pusť ji, nebť volá po nás.“ Mt15,24 A on otpověděv, vecě: „Nejsem poslán, jedné k ovciem, které zahynuly sú domu izrahelského.“ Mt15,25 A ona přijide a modlila sě jest jemu řkúc: „Pane, spomoz mi!“ Mt15,26 Jenž otpověděv vecě: „Nenie dobré vzieti chléb synovský a vrci psóm.“ Mt15,27 Tehdy ona vecě: „Ovšem, pane. Neb i štěňátka jedie z drobtóv, kteříž padají s stolu pánóv jich.“ Mt15,28 Tehdy otpověděv Ježíš, vecě jie: „Ó, ženo, veliká jest viera tvá, staň sě tobě, jakož chceš.“ I uzdravena jest dcerka jejie z té hodiny.

Mt15,29 A když jide odtud Ježíš, přišel jest k moři Galilejskému. A vstúpiv na horu, sedieše tam. Mt15,30 I přistúpili sú k němu zástupové mnozí majíce s sebú němé, klécavé, slepé, mdlé a jiné mnohé. I metali sú jě k nohám jeho, a uzdravil jest jě, Mt15,31 tak že sě zástupové diviechu, vidúce němé mluviece, klécavé chodiece, slepé vidúce, i velebiechu boha izrahelského. Mt15,32 A Ježíš svolav učedlníky své, řekl jest: „Líto mi jest zástupu, neb tři dni již trvají se mnú a nemají, co by jedli, a pustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cěstě.“ Mt15,33 I řkú jemu učedlníci: „Odkud tehdy nám na púšti chlebóv tak mnoho, abychme nasytili zástup tak veliký?“ Mt15,34 I vecě jim Ježíš: „Koliko chlebóv máte?“ Tehdy oni sú řekli: „Sedm a nemnoho rybiček.“ Mt15,35 I přikáza zástupu, aby sědli na zemi. Mt15,36 A vzem sedm chlebóv i ryby a dieky učiniv, lámal jest a dal učedlníkóm svým a učedlníci dali sú lidu. Mt15,37 I jedli sú všickni a nasyceni jsú. A což jest zbylo z otruskóv, zdvihli sú sedm košóv plných. Mt15,38 A biechu těch, ješto sú jedli, čtyři tisíce mužóv kromě dětí a žen. Mt15,39 A rozpustiv zástup, vstúpil jest na lodičku a přišel do krajin Magedan.

XVI.

Mt16,1 I přistúpili sú k němu zákonníci a saduceové pokúšejíc i prosili sú jeho, aby znamenie z nebe ukázal jim. Mt16,2 A on otpověděv, vecě jim: „Když jest večer, řiekáte: Jasno bude, neb črveno jest nebe. Mt16,3 A ráno: Dnes nechvíle, neb lskne smutné nebe. Mt16,4 Protož tvář nebe rozsúditi znáte, ale znamení časóv nemóžte věděti? Pokolenie zlé a cizoložné znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jediné znamenie Jonáše proroka.“ A opustiv jě, otšel jest.

Mt16,5 A když přijidechu učedlníci jeho přes moře, zapomanuli sú chlebóv vzieti. Mt16,6 Jenž řekl jest jim: „Hleďte a varujte sě ot kvasu zákonničieho a saducejského.“ Mt16,7 A oni mysléchu mezi sebú řkúce: „Že sme chlebóv nevzěli.“ Mt16,8 Ale věda Ježíš, řekl jest jim: „Co myslíte mezi sebú, malé viery, že chlebóv nemáte? Mt16,9 Ještě nerozumiete ani pomníte pěti chlebóv mezi pět tisícóv lida, a koliko ste košóv vzěli? Mt16,10 Ani sedm chlebóv mezi čtyři tisíce lida, a koliko košóv vzěli ste? Mt16,11 Proč nerozumiete, že ne o chlebě řekl sem vám: Ale varujte sě ot kvasu zákonničieho a saducejského?“ Mt16,12 Tehdy sú urozuměli, že nebyl řekl varovati sě ot kvasu chlebového, ale ot učenie zákonničieho a saducejského.

Mt16,13 I přijide Ježíš do krajin Cesaree Filipova. I tázáše učedlníkóv svých řka: „Kým pravie lidé býti syna člověka?“ Mt16,14 A oni řekli sú: „Jiní Janem Křstitelem a jiní Eliášem a jiní Jeremiášem aneb jednoho z prorokóv.“ Mt16,15 Die jim: „A vy kým mě býti pravíte?“ Mt16,16 Otpověděv Šimon Petr, řekl jest: „Ty jsi Kristus, syn boha živého.“ Mt16,17 A otpověděv

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).