[Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. Editoři Hořejší, Michal, Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<363v364r364v365r365v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kteréž sě dějiechu, báli sú sě velmě řkúce: „Jistě boží syn bieše tento.“

Mt27,55 A biechu tu ženy mnohé z daleka, kteréž biechu následovaly Ježíše ot Galilee posluhujíce jemu, Mt27,56 mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria Jakubova a Jozefova mátě a mátě synóv Zebedeových. Mt27,57 A když jest byl večer, přijide jeden člověk bohatý ot Arimatie jménem Jozef, jenž i on učedlník bieše Ježíšóv. Mt27,58 Ten přistúpi ku Pilátovi a uprosil jest tělo Ježíšovo. Tehdy Pilát káza dáti tělo. Mt27,59 A vzem tělo Jozef, obinu je v čisté plátno Mt27,60 a položi je v hrobě svém novém, kterýž bieše vytesal v skále. I přivali kámen veliký ke dveřóm hrobovým i otjide. Mt27,61 A bieše tu Maria Magdalena a jiná Maria, sediece proti hrobu.

Mt27,62 A druhého dne, kterýž jest po pátku, sjidechu sě kniežata kněžská a zákonníci ku Pilátovi Mt27,63 řkúce: „Pane, rozpomanuli sme sě, že svódcě onen řekl jest, ještě živ jsa: Po třech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kaž ostřiehati hrobu až do dne třetieho, ať by snad nepřišli učedlníci jeho a neukradli jeho, a řekli by lidu: Vstalť jest z mrtvých. A bude najposlednější blud horší prvnieho.“ Mt27,65 Vecě jim Pilát: „Máte stráž, jděte, ostřiehajte, jakož viete.“ Mt27,66 A oni otšedše, ohradili sú hrob, znamenavše kámen, s strážnými.

XXVIII.

Mt28,1 Večer pak soboty, ješto zabřěždí v první den soboty, přišla jest Maria Magdalena a jiná Maria viděti hrob. Mt28,2 A aj, země hnutie stalo sě jest veliké. Neb anděl páně sstúpil jest s nebe a přistúpiv otvalil kámen i sedieše na něm. Mt28,3 A bieše obličej jeho jako blesk a rúcho jeho jako snieh. Mt28,4 A pro bázen jeho zstrašili sú sě strážní a učiněni jsú jako mrtví. Mt28,5 A otpověděv anděl, řekl jest ženám: „Neroďte sě báti vy, neb viem, že Ježíše, kterýž jest ukřižován, hledáte. Mt28,6 Nenieť zde; vstalť jest zajisté, jakož jest řekl. Poďte a vizte miesto, kdežť jest byl položen pán. Mt28,7 A brzo jdúce, povězte učedlníkóm jeho, žeť jest vstal, a aj, předejdeť vás do Galilee, tu jeho uzříte; aj, předpovědělť sem vám.“ Mt28,8 I vyšly sú brzo z hrobu, s bázní a radostí velikú běžiece zvěstovat učedlníkóm jeho. Mt28,9 A aj, Ježíš potka sě s nimi řka: „Zdrávy buďte.“ A ony přistúpily sú a držěly sú nohy jeho a modlily sě jemu. Mt28,10 Tehdy vecě jim Ježíš: „Neroďte sě báti, jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdú do Galilee, tuť mě uzřie.“

Mt28,11 Kteréžto když sú otešly, aj, někteří z strážných přišli sú do města a zvěstovali sú kniežatóm kněžským všěcky věci, které sě biechu staly. Mt28,12 A shromaždivše sě s staršími, radu vzemše, penieze mnohé dali sú rytieřóm Mt28,13 řkúce: „Řcěte, že učedlníci jeho v noci přišli sú a ukradli sú ho nám spícím. Mt28,14 A bude li to uslyšáno ot vladaře, myť jemu poradíme a bezpečny vás učiníme.“ Mt28,15 A oni vzemše penieze, učinili sú, jakož biechu naučeni. I rozhlášeno jest slovo to u Židóv až do dnešnieho dne. Mt28,16 A jedenádste učedlníkóv otešli sú do Galilee na horu, kdežto bieše jim ustavil Ježíš.

Mt28,17 A vidúce jeho, modlili sú sě, ale někteří pochybováchu. Mt28,18 A přistúpiv Ježíš, mluvil jest jim řka: „Dána mi jest každá moc v nebi i v zemi. Mt28,19 Protož jdúce učte všěcky lidi, křstiece jě ve jméno otcě i syna i svatého ducha, Mt28,20 učiece jě zachovávati všěm věcem, kteréž koli sem vám přikázal. A aj, já s vámi jsem po všěcky dni až do skonánie světa.“

Skonaly sě knihy čtenie svatého Matúšě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 20 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).