[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<394v395r395v396r396v397r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sukni a oblečechu jej rúchem jeho a vedechu jej, aby byl ukřižován.

Mt27,32 A vyšedše i nalezechu člověka cyrenského jménem Šimona jdúcieho ze vsi; toho připudichu, aby vzal kříž jeho. Mt27,33 I přijidechu na miesto, jenž slove Golgata, ješto jest miesto popraviště. Mt27,34 I dali sú jemu víno píti a s žlučí smiešeno. A když okusi, nerodi píti. Mt27,35 A když ukřižovali sú jeho, rozdělichu rúcho jeho los mecíce, aby se naplnilo, což pověděno jest skrze proroka řkúcieho: Rozdělili sú sobě rúcho mé a na rúcho mé pustili sú los. Mt27,36 A sediece ostřieháchu jeho. Mt27,37 I vložichu na hlavu jeho vinu jeho napsanú: Tuto jest Ježíš Nazaretský, král židovský. Mt27,38 Tehdy ukřižována sta s ním dva lotry, jeden na pravici a druhý na levici. Mt27,39 A pominujíce rúháchu se jemu, hýbajíce svými hlavami. Mt27,40 [A řkúce]text doplněný editorem[271]A řkúce] et dicentes lat.: „Vach, jenž rušíš chrám boží a v třech dnech vzděláš jej, spas se sám. Jsi li syn boží, sejdi s kříže.“ Mt27,41 Takež i kniežata kněžská posmievajíce se s mistry a s staršími praviechu: Mt27,42 „Jiné spaseny učinil, sám se spasena nemóž učiniti. Jest li král židovský, nechť stúpí nynie s kříže, a uvěříme jemu. Mt27,43 Úfalť jest v boha, sprosť jej nynie, chce liť, nebť jest řekl, že syn boží sem.“ Mt27,44 A též i lotři, ješto s ním biechu ukřižováni, láli sú jemu.

Mt27,45 A ot šesté hodiny tmy učinichu se na všicku zemi až do deváté hodiny. Mt27,46 A v hodinu devátú vzvola Ježíš hlasem velikým řka: „Heli, heli lamazabatami?“, to jest: „Bože mój, bože mój, i zdali opustil si mě?“ Mt27,47 A někteří tu stojiece a slyšiece, praviechu: „Eliáše tento volá.“ Mt27,48 A inhed jeden běže z nich, vzem húbu naplni ji octa a vložil ji na trest a dáváše jemu píti. Mt27,49 A jiní praviechu: „Nechte, uzříme, příde li Eliáš i zprostí jej.“ Mt27,50 A Ježíš opět zkřiče velikým hlasem, vystúpi duše.

Mt27,51 A aj, opona chrámová rozedřela jest se na dvě straně ot vrchu až dolóv a země hnula se jest a skalé se sědalo Mt27,52 a hrobové se otvieráchu a mnohá těla svatých, jenž biechu zesnula, vstala sú. Mt27,53 A vyšedše z hrobóv po zkřiešení jeho, přišli do svatého města a ukázali se mnohým. Mt27,54 A centurio, a kteří s ním biechu, ostřiehajíce Ježíše, vidúce země třesenie a ty věci, které se dějiechu, báli sú se velmi řkúce: „Věru syn boží tento bieše.“

Mt27,55 I bychu tu také ženy mnohé z daleka, ješto biechu šly po Ježíšovi ot Galilee přisluhujíc jemu, Mt27,56 mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria Jakubova a Jozefova mátě a mátě synóv Zebedeových. Mt27,57 A když by večer, přijide jeden člověk bohatý z Aromatie jménem Jozef, jenž on bieše učedlník Ježíšóv. Mt27,58 Ten přistúpi k Pilátovi i uprosi tělo Ježíšovo. [Tehdy Pilát káza dáti tělo Ježíšovo.]text doplněný editorem[276]Tehdy Pilát káza dáti tělo Ježíšovo] Tunc Pilatus iussit reddi corpus lat. Mt27,59 A vzem tělo Jozef, obinu jej v čisté plátno Mt27,60 a položi je v hrobě svém novém, jenž bieše vytesal v skále, i přivali kámen veliký ke dveřóm hrobovým i otjide. Mt27,61 A biechu tu Maria Magdalena a druhá Maria, sediece proti hrobu.

Mt27,62 A druhý den, jenž bieše po pátku, snidechu se kniežata kněžská a zákonníci k Pilátovi Mt27,63 řkúce: „Pane, vzpomněli sme, že svódce onen řekl jest, ještě živ jsa: Po třech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kaž střieci hrobu až do třetieho dne, ať snad nepřídú učedlníci jeho a neukradnú ho a neřkú lidu: Vstalť jest z mrtvých, a bude najposlednější blud horší prvnieho.“ Mt27,65 Vece jim Pilát: „Máte stráž, jděte, ostřiehajte, jakž umiete.“ Mt27,66 A oni otšedše, ohradichu hrob, znamenavše kamenem, s strážnými.

Kapitola XXVIII.

Mt28,1 Večer soboty, kterýžto zabřěždí se první sobotu, přijide Maria Magdalena a jiná Maria viděti hrob. Mt28,2 A aj, země hnutie stalo se jest, neb anděl boží sstúpil s nebe, přistúpiv otvali kámen i sedieše na něm. Mt28,3 A bieše obličej jeho jako blesk a rúcho jeho bielé jako snieh. Mt28,4 A pro bázen jeho strašichu se strážní a učiněni biechu jako mrtví. Mt28,5 A otpověděv anděl, vece ženám: „Neroďte se báti vy, viemť zajisté, že Ježíše hledáte, jenž jest ukřižován. Mt28,6 Nenieť zde; vstalť jest zajisté, jakož jest řekl. Poďte, ohledajte miesto, kdež jest byl položen pán. Mt28,7 A brzo jdúce, povězte učedlníkóm jeho, Petrovi, že jest vstal, a aj, předejdeť vás v Galilei, tu jeho uzříte; aj, předpověděl sem vám.“ Mt28,8 I vyjidechu brzo z hrobu, s bázní a s radostí velikú běžiece zvěstovat jeho učedlníkóm. Mt28,9 A aj, potka je Ježíš řka: „Zdrávy buďte.“

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).