[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

ješto má pět hřiven. Mt25,29 Neb všeliký, ktož má, bude jemu dáno i bude viece mieti, a tomu, jenž nemá, i to, což se zdá, by měl, bude otjato od něho. Mt25,30 A neužitečného sluhu vyvrzte v temnosti zevnitřnie. Tuť bude pláč a škřehot zubóv.“

Mt25,31 „A když příde syn člověka v slavnosti své [a]text doplněný editorem[233]a] et lat. anjelové všickni s ním jeho, tehdy sedne na stolici velebnosti své. Mt25,32 A zberú se přěd něho všickni lidé i rozlúči je, jako pastýř rozlučuje ovce od kozlóv, Mt25,33 a postaví zajisté ovce na své pravici a kozly na levici. Mt25,34 Tehdy die král těm, kteříž na pravici jeho budú: Poďte, požehnaní otce mého, vládněte připraveným vám královstvím od ustavenie světa. Mt25,35 Neb byl sem lačen a dali ste mi jiesti. I žiezniv sem byl a dali ste mi píti. Byl sem hostem a přijeli ste mě. Mt25,36 Náh a přioděli ste mě. Nemocen a navštievili ste mě. V žaláři sem byl a přišli ste ke mně. Mt25,37 Tehdy otpovědie jemu spravedliví řkúce: Pane, kdy sme tě viděli lačna a nakrmili sme tě, žiezniva a dali sme tobě píti? Mt25,38 A když sme tě viděli hostem a přijali sme tě, neb náha a oděli sme tě? Mt25,39 Neb když sme tě viděli nemocna neb v žaláři, přišli sme k tobě? Mt25,40 A otpověda král, die jim: Věru pravi vám, dokud činili ste jednomu z těchto mých bratří najmenších, mně ste činili. Mt25,41 Tehdy die král i těm, ješto na levici jeho budú: Otejděte ote mne, prokletí, do věčného ohně, jenž připraven jest diáblóm i anjelóm jeho. Mt25,42 Neb lačen sem byl, a nedali ste mi jiesti. Žiezniv sem byl, a nedali ste mi píti. Mt25,43 Hostem sem byl, a nepřijeli ste mne. Náh, a nepřioděli ste mne. Nemocen a v žaláři, a nenavštievili ste mne. Mt25,44 Tehdy odpovědie i oni řkúce: Pane, když sme tě viděli lačna aneb žiezniva aneb hostem aneb nahým aneb nemocným aneb v žaláři, a neposlúžili sme tobě? Mt25,45 Tehdy otpovie i těm řka: Věru pravi vám, dokud ste neučinili jednomu z najmenších těchto, mně ste neučinili. Mt25,46 I pójdú tito u věčnú muku, ale spravedliví u věčný život.“

Šestmezdcietmá

Mt26,1 I sta se, když dokona Ježíš tyto řeči, vece učedlníkóm svým: Mt26,2 „Viete li, že po dvú dní hod beránka bude a syn člověka bude zrazen, aby byl ukřižován?“ Mt26,3 Tehdy sebrali sú se kniežata kněžská a starší lidu do sieni kniežete kněžského, jenž jest slul Kaifáš. Mt26,4 I učinili radu, aby Ježíše lstivě jeli i zabili jej, Mt26,5 ale praviechu: „Ne v den sváteční, aby snad nestal se rozbroj v lidu.“

Mt26,6 A když Ježíš bieše v Betaní v domu Šimona malomocného, Mt26,7 přistúpi k němu žena, majíc pušku alabastrovú masti drahé, i vlila jest na hlavu jeho, an stoléše. Mt26,8 A vidúce učedlníci, rozhněvali sú se řkúce: „Čemu jest tato ztráta? Mt26,9 Neb mohla jest tato mast prodána býti za mnoho a dána býti chudým.“ Mt26,10 A věda to Ježíš, vece jim: „Co ste truchlivi této ženě, že skutek jest dobrý učinila nade mnú? Mt26,11 Však chudé máte vždy s sebú, ale mě ne vždy mieti budete. Mt26,12 Neb pustivši tato mast tuto na mé tělo, k pohřebu mně jest učinila. Mt26,13 Věru pravi vám, kdež kolivěk kázáno bude čtenie toto po všem světě, bude řečeno, že to učinila jest na památku jeho.“

Mt26,14 Tehdy odjide jeden ze dvanádcti, jenž slove Jidáš Škariot, k kniežatóm kněžským Mt26,15 i vece jim: „Co mi chcete dáti a já vám ho zradím?“ Tehdy oni uložichu jemu XXX střiebrných. Mt26,16 A od toho času hledáše přístupu, aby jej zradil.

Mt26,17 A první den přěsnic přistúpichu k Ježíšovi učedlníci řkúce: „Kde chceš, připravímy tobě jiesti beránka?“ Mt26,18 Tehdy Ježíš vece: „Jděte do města k jednomu a řcete jemu: Mistr die: Čas mój blízko jest, u tebe učiním beránka s mými učedlníky.“ Mt26,19 I učinichu učedlníci, jakož uložil Ježíš, i připravichu beránka. Mt26,20 A když by večer, stoléše s dvanádcti učedlníky svými. Mt26,21 A když sú jedli, vece: „Věru pravi vám, že jeden mě z vás zradí.“ Mt26,22 Tehdy smutni jsúc velmi, počechu každý z nich řéci: „Zdali sem já, pane?“ Mt26,23 A on otpovědě: „Kto se mnú týká ruku u míse, tenť mě zradí. Mt26,24 Syn člověka zajisté jde, jakož psáno jest o něm, ale běda člověku tomu, skrze kteréhož syn člověka zrazen bude. Dobré by bylo jemu, by se byl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).