[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[473v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcečlověk otci neb mateři: korban, jenž jest dar, kterýž kolivěk ze mne jest[51]jest] navíc oproti lat., + est var., tobě prospěje, Mc7,12 a viece nedopúštiete jemu ničehož učiniti otci svému neb mateři, Mc7,13 rozděrujíce slovo božie skrze vydánie vaše, kteréž vydali ste. A mnoho podobného takového činíte.“

Mc7,14 A zavolav opět zástupu, vece jim: „Slyšte mě všickni a rozumějte. Mc7,15 Nic nenie vně z člověka, a[52]a] navíc oproti lat. vcházeje do něho, jenž mohlo by člověka poškvrniti, ale kteréž z člověka pocházejí, tyť sú, jenž poškvrňují člověka. Mc7,16 Ač kto má uši k slyšení, slyš.“ Mc7,17 A když všel bieše do domu od zástupu, otázachu jeho učedlníci jeho příslovie. Mc7,18 I vece jim: „Tak i vy neopatrní ste? Nerozumiete, že všecko zevnitř vcházeje v člověka, nemóže jeho poškvrniti, Mc7,19 nebo nevešlo jest v srdce jeho, ale v břich[53]břich] + vadit lat., nemá var. a u východu vycházie, vyčiščuje všecky pokrmy?“ Mc7,20 Vece pak, že kteréž z člověka vycházejí, tyť poškvrňují člověka, Mc7,21 neboť od vnitřnosti z srdce člověka zlá myšlenie pocházejí, cizoložstva, smilstva, vraždy, Mc7,22 krádežové, lakomstvie, zlosynstva, lest, nestydatost, závist[54]závist] navíc oproti lat., + invidia var., oko zlé, rúhanie, pýcha, bláznovstvie; Mc7,23 všecko toto zlé od vnitřnosti pocházie a poškvrňuje člověka.

Mc7,24 A odtud vstav, odšel jest do končin tyrských a sidonských. A všed do domu, nižádný, nechtěl jest, aby věděl, a nemohl jest tajiti sě. Mc7,25 Nebo žena ihned když uslyšela jest o něm, jejiež dcera mějieše ducha nečistého, vešla jest a padla jest k nohám jeho, Mc7,26 nebo bieše žena pohanská, syrofeniská rodem. A prosieše jeho, aby diábelstvie vyvrhl ze dcery jejie. Mc7,27 Jenž vece jiej: „Nechaj prvé nasytiti sě […]text doplněný editorem[55]…] filios, non est enim bonum summere panem lat. synóv a nechati psóm.“ Mc7,28 A ona odpovědě a vece jemu: „I ovšem, pane, neboť i štěnci jedie pod stolem z střied dětí.“ Mc7,29 I vece jie: „Pro [b]označení sloupcetuto řeč jdi, a[56]a] navíc oproti lat., + et var. vyšloť jest diábelstvie od dcery tvé.“ Mc7,30 A když odešla bieše do domu svého, nalezla jest děvečku, sedíci na loži, a diábelstvie vyšedše.

Mc7,31 A opět vyšed z končin tyrských, přišel jest přes Sidon k moři Galilejskému, kteréž jest[57]kteréž jest] navíc oproti lat. mezi prostředními konci dekapolskými. Mc7,32 I přivedechu jemu hluchého a němého a prosiechu jeho, aby vložil jemu ruku. Mc7,33 A pochopiv jeho z zástupu súkromě, vpustil jest prsty své v uši jeho a vyplinuv dotekl jest sě jazyka jeho, Mc7,34 a vzezřev v nebe, zalkal jest a řekl jest[58]jest] + illi lat.: „Effeta!“, jenž jest: „Otevři sě!“ Mc7,35 A ihned otevřele sta sě uši jeho a rozvázán jest svazek jazyka jeho a mluvieše právě. Mc7,36 A přikázal jest jim, aby nikomu nepravili. Čímž pak viece jim přikazováše, tiem viece vypravováchu Mc7,37 a tiem viece diviechu sě řkúce: „Dobře všecko učinil jest. Hluchým kázal jest slyšeti a němým mluviti.“

VIII.

Mc8,1 Ve dnech těch opět, když zástup mnohý bieše s Ježíšem[59]s Ježíšem] navíc oproti lat., + cum Iesu var., aniž mějiechu, co by jedli, svolav učedlníky vece jim: Mc8,2 „Slitovávám sě na zástupy, nebo aj, již tři dni čekají mne, aniž mají, co jedli by. Mc8,3 A ač pustím je postné do domu svého, zhynú na cestě, nebo někteří z nich z daleka přišli sú.“ Mc8,4 I odpověděli sú jemu učedlníci jeho: „Odkud je kto tuto[60]tuto] navíc oproti lat., + hic var. mohl by nasytiti chleby na púšti?“ Mc8,5 A otáza jich: „Koliko chlebóv máte?“ Jenž vecechu: „Sedm.“ Mc8,6 I přikázal jest zástupu siesti na zemi, a vzem sedm chlebóv, dieky čině lámal jest a dával jest učedlníkóm svým, aby přiložili, a přiložili sú zástupu. Mc8,7 A mějiechu rybiček málo, i ty dobrořečil jest a kázal jest přiložiti. Mc8,8 A jedli sú a nasyceni sú. A vzali sú, což zbylo bieše z otruskóv, sedm košóv. Mc8,9 Bieše pak, kteříž jedli jsú, jakožto čtyři tisíce lidí[61]lidí] navíc oproti lat., + hominum var., a pustil jest je.

Mc8,10 A ihned vstúpiv na lodí s učedlníky svými, přišel jest do krajin

X
51jest] navíc oproti lat., + est var.
52a] navíc oproti lat.
53břich] + vadit lat., nemá var.
54závist] navíc oproti lat., + invidia var.
55…] filios, non est enim bonum summere panem lat.
56a] navíc oproti lat., + et var.
57kteréž jest] navíc oproti lat.
58jest] + illi lat.
59s Ježíšem] navíc oproti lat., + cum Iesu var.
60tuto] navíc oproti lat., + hic var.
61lidí] navíc oproti lat., + hominum var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).