[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

po[472v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesmieváchu sě jemu. On pak vyvrh všecky, přijal jest otcě a máteř děvečky, a kteříž s ním biechu, a vjidechu, kdež bieše děvečka ležéci. Mc5,41 A drže ruku děvečky, i vece jie: „Tabitakumi!“, jenž jest vyloženo: „Děvečko, toběť pravím, vstaň!“ Mc5,42 A ihned vstala jest[40]vstala jest] wſtala g(eſ)t wſtala g(eſ)t rkp. děvečka a chodieše, bieše pak let dvanádcti. I užasli sú sě užasnutím velikým. Mc5,43 A přikázal jest jim náramně, aby nižádný toho nevěděl, a kázal jest jiej dáti jiesti. Mc6,1 A vyšed odtud, odšel jest do vlasti své a následováchu jeho učedlníci jeho.

VI.

Mc6,2 A učiněného svátku, počal jest Ježíš v sboru učiti a mnozí slyšiece diviechu sě v učení jeho řkúce: „Odkud tomuto toto všecko? A kteraká jest múdrost, jenž dána jest jemu, a moci takové, kteréž skrze ruku jeho činie sě? Mc6,3 Však tento jest tesař, syn Marie, bratr Jakubóv a Jozefóv a Judóv a Šimonóv. Však i sestry jeho tuto s námi sú.“ A horšiechu sě na něm. Mc6,4 I vece jim Ježíš, že nenie prorok beze cti, jediné u vlasti[41]vlasti] + sua lat. a v domu svém[42]svém] + et in cognatione sua lat.. Mc6,5 A nemožieše tu moci žádné učiniti, jediné maličko nemocných vloživ ruce uzdravil jest. Mc6,6 A divieše se pro nevěrnost jich. A obcházieše hrádky vókol uče.

Mc6,7 A svolal jest[43]svolal jest] vocavit lat., convocavit var. dvanáct a počal jest je posielati po dvú a dáváše jim moc nad duchy nečistými. Mc6,8 A přikázal jest jim, aby nic nevzali na cestu, jediné huol toliko: ne tobolky, ne chleba, ani na pasě peněz, Mc6,9 ale obuté v štibaly, a aby neobláčili se ve dvě sukni. Mc6,10 A vece jim: „Kamž koli vešli byšte do domu, tu zóstaňte, doniž nevyšli byšte odtud. Mc6,11 A kteříž kolivěk nepřijali by[44]by] + vos lat. ani slyšeli by vás, vyndúce odtud vytřestež prach s noh vašich na svědečstvie jim.“ Mc6,12 A vyšedše kázáchu, aby pokánie činili, Mc6,13 a diábelstvie mnohá vymietáchu a mazáchu olejem mnohé nemocné a uzdravováchu.

Mc6,14 A uslyšal jest král Herodes, nebo zjevno učiněno jest jméno jeho, i vece, že Jan Křstitel vstal [b]označení sloupcejest z mrtvých, a protož činieše se moci v něm. Mc6,15 Jiní pak praviechu, že Heliáš jest, ale jiní praviechu, že prorok jest, jakožto jeden z prorokóv. Mc6,16 To uslyšev Herodes, vece: „Kteréhož já sťal sem, Jana, ten z mrtvých vstal jest.“ Mc6,17 Nebo on Herodes poslal jest a držal jest Jana a okoval jest jeho v žaláři pro Herodiadu, ženu Filipa, bratra svého, že pojal bieše ji. Mc6,18 Nebo řiekáše Jan Herodovi: „Neslušie tobě mieti ženy bratra tvého.“ Mc6,19 Herodes[45]Herodes] Herodias lat., Herodes var. pak lest ukládáše o něm a chtieše jeho zabiti, aniž možieše. Mc6,20 Nebo Herodes bojieše sě Jana, věda jeho muže spravedlivého a svatého, a ostřieháše jeho. A poslúchaje jeho, mnoho činieše a rád jeho slyšieše. Mc6,21 A když den potřebný přihodil sě bieše, Herodes na narozenie své večeři učinil jest kniežatóm a súdciem a prvním Galilejským. Mc6,22 A když vešla bieše dcera samé Herodiady a skákala by a líbila by se Herodovi a spolusedícím, král vece děvečce: „Pros ote mne, což chceš, a dám tobě.“ Mc6,23 A přisáhl jest jiej, že což kolivěk prositi budeš, dám tobě, buďto polovici královstvie mého. Mc6,24 Kteráž když vešla bieše[46]vešla bieše] exisset lat., řekla jest mateři své: „Co prositi budu?“ A ona vece: „Hlavu Jana Křstitele.“ Mc6,25 A když vešla bieše ihned s chvátaním k králi, prosila jest řkúci: „Chci, aby ihned dal mně na míse hlavu Jana Křstitele.“ Mc6,26 A zamútil jest sě král, pro právo zapřisežené a pro spolusedície nechtěl jest jie zamútiti. Mc6,27 Ale poslav kata, kázal jest odjieti hlavu Jana Křstitele[47]Jana Křstitele] eius in disco lat.. A sťal jest jeho v žaláři Mc6,28 a přinesl jest hlavu jeho na míse a dal jest ji děvečce a děvečka dala jest mateři své. Mc6,29 To uslyševše učedlníci jeho, přišli sú a vzali sú tělo jeho a položili sú je v hrobě.

Mc6,30 A sšedše sě apoštolové k Ježíšovi, zvěstovali sú jemu všecko, což činili by a učili by. Mc6,31 A vece jim: „Poďte súkromě na pusté miesto a odpočiňte maličko.“ Neboť biechu, kteříž přicháziechu a navracováchu sě, mnozí,

X
40vstala jest] wſtala g(eſ)t wſtala g(eſ)t rkp.
41vlasti] + sua lat.
42svém] + et in cognatione sua lat.
43svolal jest] vocavit lat., convocavit var.
44by] + vos lat.
45Herodes] Herodias lat., Herodes var.
46vešla bieše] exisset lat.
47Jana Křstitele] eius in disco lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).