[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[475r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcemoře puštěn byl by. Mc9,42 A ač horšila by tě ruka tvá, odřež ji, dobré jest tobě mdlému vjíti do života, nežli dvě ruce majíciemu jíti do pekla ohně neuhasitedlného, Mc9,43 kdež črv jich neumře a oheň neuhasne. Mc9,44 A ač noha tvá horší tě, utni ji, dobré jest tobě klécavému vjíti do života, nežli dvě noze majíciemu puštěnu býti do pekla ohně neuhasitedlného, Mc9,45 kdež črv jich neumře a oheň neuhasne. Mc9,46 Ač pak oko tvé horší tě, vyvrz je. Dobré jest tobě bezokému vjíti do královstvie božieho, nežli dvě oči majíciemu puštěnu býti do pekla ohně neuhasitedlného[79]neuhasitedlného] navíc oproti lat., Mc9,47 kdež črv jich neumře a oheň neuhasne. Mc9,48 Nebo každý oheň[80]oheň] igne lat. solen bude a každá obět solí solena bude. Mc9,49 Dobrá jest suol, a pakli suol neslaná byla by, v čem ji osolíte? Jmějte v vás suol a pokoj mějte mezi vámi.“

X.

Mc10,1 A odtud povstav, přišel jest do končin židovských za Jordán. A sešli sú se opět zástupové k němu, a jakož přivykl bieše, opět učieše je. Mc10,2 A přistúpivše zákonníci, otázachu jeho, slušie li mužovi ženu pustiti, pokúšejíce jeho. Mc10,3 A on odpověděv, vece jim: „Co vám Mojžieš přikázal jest?“ Mc10,4 Kteříž řekli sú: „Mojžieš přepustil jest knížku zapuzenie napsati a pustiti.“ Mc10,5 Kterýmžto odpověděv Ježíš, vece: „K tvrdosti srdce vašeho napsal jest vám přikázanie toto. Mc10,6 Od počátku pak stvořenie samce a samici učinil jest je buoh.“ Mc10,7 A řekl jest[81]A řekl jest] ] navíc oproti lat., + Et dixit var.: „Proto opustí člověk otcě a máteř a přídržeti sě bude ženy své, Mc10,8 a budeta dva v těle jednom. A tak již nejsta dva, ale jedno tělo. Mc10,9 Protož což buoh spojil jest, člověk nerozlučuj.“ Mc10,10 A v domu opět učedlníci jeho o témž otázali sú jeho. Mc10,11 I vece jim: „Ktož kolivěk pustil by ženu svú a jinú pojal by, cizoložstvo učinil jest nad ní. Mc10,12 A ač žena pustila by muže svého a jinému vydala by sě, cizoloží.“

Mc10,13 A podáváchu jemu maličkých, aby dotekl sě jich. Učedlníci[82]Učedlníci] + autem lat. pohrožováchu podávajícím. [b]označení sloupceMc10,14 Kteréž když uzřel bieše Ježíš, hněvivě nesl jest a řekl jest jim: „Nechajte maličkých přijíti ke mně a nezabraňujte jim, nebo takových jest královstvie božie. Mc10,15 Jistě pravím vám, ktož kolivěk nepřijal by královstvie božieho jakožto maličký, nevejde do něho.“ Mc10,16 A objímaje je a vzkládaje ruce na ně, dobrořečieše je.

Mc10,17 A když všel bieše na cestu, předběh některaký, kolenem klek před ním, prosieše jeho řka[83]řka] navíc oproti lat., + dicens var.: „Mistře dobrý, co činiti budu, abych život věčný přijal?“ Mc10,18 Ježíš pak vece jemu: „Co mě pravíš dobrým? Nižádný dobrý, jediné sám[84]jediné sám] nisi unus lat. buoh. Mc10,19 Přikázanie znal jsi: necizolož, nezabíjej, nekraď, křivého svědečstvie neříkaj, lsti nečiň, cti otcě tvého a máteř tvú.“ Mc10,20 A on odpověděv, vece jemu: „Mistře, toto všecko zachoval sem od mladosti mé.“ Mc10,21 Ježíš pak popatřiv na něho, miloval jest jeho a řekl jest jemu: „Jednoho tobě nedostává sě: jdi, což kolivěk máš, prodaj a daj chudým a jmieti budeš poklad v nebi. A poď, následuj mě.“ Mc10,22 Kterýž zamútiv sě v slově, odšel jest truchleje, nebo bieše maje mnohá jměnie. Mc10,23 A obhléd Ježíš, vece učedlníkóm svým: „Kterak nesnadně, kteříž penieze mají, do královstvie božieho vejdú!“ Mc10,24 Učedlníci pak divili sě biechu v slově jeho. A Ježíš opět odpověděv, vece jim: „Synáčkové, kterak nesnadno jest doúfajícím v penieze do královstvie božieho vjíti! Mc10,25 Snáze jest velblúdovi skrze dieru jehelnú projíti nežli bohatému vjíti do královstvie božieho.“ Mc10,26 Kteříž viece diviechu sě, řkúce k sobě samým: „A kto móže spasen býti?“ Mc10,27 A vzezřev na ně Ježíš, vece jim: „U lidí nepodobné jest, ale ne u boha, nebo všecko podobné jest u boha.“

Mc10,28 A potom počal jest jemu Petr praviti: „Aj, my opustili sme všecko a následovali sme tě.“ Mc10,29 Odpověděv Ježíš vece: „Jistě pravím tobě[85]tobě] vobis lat., nižádný nenie, ktož opustil by dóm neb bratry neb sestry neb otcě neb máteř neb syny neb rolé pro mě a pro čtenie, Mc10,30

X
79neuhasitedlného] navíc oproti lat.
80oheň] igne lat.
81A řekl jest] ] navíc oproti lat., + Et dixit var.
82Učedlníci] + autem lat.
83řka] navíc oproti lat., + dicens var.
84jediné sám] nisi unus lat.
85tobě] vobis lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).