[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[473r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcea ani k jedení chvíle mějiechu. Mc6,32 A vstupujíce na lodí, odešli sú na pusté miesto súkromě. Mc6,33 A viděli sú je odcházejíce a poznali sú mnozí a pěši ze všech měst sběhli sú sě tam a předešli sú je. Mc6,34 A vyšed Ježíš, viděl jest zástup mnohý a slitoval jest sě nad nimi, nebo biechu jakožto ovce nemajíce pastýře, a počal jest je učiti mnohému. Mc6,35 A když již hodina mnohá byla by, přistúpili sú učedlníci jeho řkúce: „Pustéť jest miesto tuto a již hodina minula jest. Mc6,36 Pusť je, ať jdúce do najbližších vsí a ulic, kúpie sobě pokrmóv, kteréž jedli by.“ Mc6,37 A odpověděv vece jim: „Dajte vy jim jiesti.“ A řekli sú jemu: „Jdúce kúpíme za peněz dvě stě chlebóv a dáme jim jiesti.“ Mc6,38 A řekl jest jim: „Kolik chlebuov máte? Jděte a vizte.“ A když poznali biechu, vecechu: „Pět a dvě rybě.“ Mc6,39 A přikázal jest jim, aby siesti kázali lidem všem podlé zástupóv na zeleném sěně. Mc6,40 A sědli sú po stranách po stech a po padesáti. Mc6,41 A vzem pět chlebóv a dvě rybě, vzhléd v nebe, dobrořečil jest a zlámal jest chleby a dal jest učedlníkóm svým, aby položili před nimi, a dvě rybě rozdělil jest všem. Mc6,42 A jedli jsú všickni a nasytili sú sě. Mc6,43 A vzali sú ostatkóv zlomkóv dvanádct košóv plných i z ryb. Mc6,44 Bieše pak, kteříž jedli sú, pět tisícóv mužóv.

Mc6,45 A ihned ponukl jest učedlníkóm svým vstúpiti na lodí, aby předešli jeho na přievoz betsaidský, když on púštěl by lid. Mc6,46 A když pustil bieše je, odšel jest na horu modliti sě sám[48]sám] navíc oproti lat., + solus var.. Mc6,47 A když večer bieše, bieše lodí prostřed moře a on sám na zemi. Mc6,48 A vida je pracujície v plovení, nebo bieše vietr protivný jim, a podlé čtvrtého bděnie noci přišel jest k nim, chodě na moři, a chtieše minúti je. Mc6,49 A oni když uzřechu jeho chodícieho na moři, mněli sú obludu býti a křičeli sú, Mc6,50 nebo všickni viděli sú jeho a zamútili sú sě. A ihned mluvil jest s nimi a řekl [b]označení sloupcejest jim: „Dóvěřte, já sem, neroďte báti sě!“ Mc6,51 A vstúpil jest k nim na lodí a přestal jest vietr. A viece v sobě užasli sě biechu, Mc6,52 nebo nerozuměli sú o chlebiech, nebo bieše srdce jich oslepeno. Mc6,53 A když převezli sě biechu, přišli sú do země genezaretské a připali sú. Mc6,54 A když vyšli biechu z lodie, ihned poznali sú jeho, Mc6,55 a sběhavše všicku krajinu tu, počali sú na ložiech ty, kteříž sě zle mějiechu, obnášeti, kdež slyšiechu jeho býti. Mc6,56 A kamž kolivěk vcházieše do ulic nebo do vsí nebo do měst, na širokostech pokládáchu nemocné a prosiechu jeho, aby podolka rúcha jeho dotkli sě, a kolikož dotýkáchu sě jeho, zdrávi biechu.

VII.

Mc7,1 A sešli sú sě k němu zákonníci a někteří z mistróv, přišedše od Jeruzaléma. Mc7,2 A když uzřeli biechu některé z učedlníkóv jeho obecnýma rukama, to jest neumývalýma rukama[49]rukama] navíc oproti lat., + manibus var., jiesti chleby, haněli sú. Mc7,3 Zákonníci pak a všickni Židé, leč často umývali by ruce, nejedie, držiece vydánie starších, Mc7,4 a s tržiště, leč umyli by sě, nejedie. A jiné mnohé sú, kteréž vydány sú jim zachovávati: umývanie čéší a věder a mědenic a loží. Mc7,5 I otázachu jeho mistři a zákonníci řkúce[50]řkúce] navíc oproti lat., + dicentes var.: „Proč učedlníci tvoji nechodie podlé vydánie starších, ale obecnýma rukama jedie chléb?“ Mc7,6 A on odpověděv, vece jim: „Dobře Izaiáš prorokoval jest o vás pokrytcích, jakožto psáno jest: Lid tento rty mě ctí, srdce pak jich daleko jest ote mne. Mc7,7 Nadarmoť pak mě ctie, učiece učenie a přikázanie lidská. Mc7,8 Nebo opúštějíce přikázanie božie, držíte vydánie lidské, umývanie věder a čéší a jiné těm podobné činíte mnohé.“ Mc7,9 I vece jim: „Dobře zmařili ste přikázanie božie, abyšte vydánie vaše zachovali. Mc7,10 Nebo Mojžieš řekl jest: Cti otcě tvého a máteř tvú. A ktož zlořečil by otci neb mateři, smrtí umři. Mc7,11 Vy pak pravíte: Ač řekl by

X
48sám] navíc oproti lat., + solus var.
49rukama] navíc oproti lat., + manibus var.
50řkúce] navíc oproti lat., + dicentes var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).