[Bible pražská, Matoušovo evangelium]

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 485v–500v. Editoři Batka, Ondřej, Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<485v486r486v487r487v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[485v]číslo strany rukopisu[b]označení sloupce

Počíná se čtenie sepsané od svatého Matúše evanjelisty pána našeho Ježíše Krista

Kapitola I.

Mt1,1 Kniha narozeného Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham zplodil Izáka a Izák pak zplodil Jákoba. A Jákob zplodil Judu a bratří jeho. Mt1,3 Potom Judas zplodil Faresa a Zaru z Tamar. Fares pak zplodil Esroma a Esrom zplodil Arama. Mt1,4 Aram pak zplodil Aminadab. A Aminadab zplodil Nasona. A Nason zplodil Salmona. Mt1,5 Salmon pak zplodil Booz z Raab. A Booz zplodil Obeta z Rut, potom Obet zplodil Jesse, Jesse pak zplodil Davida krále. Mt1,6 A David král zplodil jest Šalomúna z té ženy[1]ženy] navíc oproti lat., kteráž byla Uriášova. Mt1,7 Šalomún pak zplodil jest Roboama. Roboam pak zplodil Abiáše. A Abiáš zplodil Azu. Mt1,8 A Aza zplodil Jozafata, potom Jozafat zplodil Jorama a Joram zplodil Oziáše. Mt1,9 Oziáš pak zplodil Joatama. A Joatam zplodil jest Achaza. Achaz potom zplodil Ezechiáše. Mt1,10 Ezechiáš potom zplodil Manasena. A Manasses zplodil jest Amona. Amon potom zplodil Joziáše. Mt1,11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v převedení babylonském. Mt1,12 A po převedení Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobabele. Mt1,13 A Zorobabel zplodil jest Abiuda, Abiud pak zplodil Eliachima. A Eliachim zplodil

X
1ženy] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).