[Povídka o Tobiášovi, rukopis TobKap]

Archiv Pražského hradu (Praha, Česko), sign. H XII, 84r–95v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<84r–84v85r85v86r86v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[84r]číslo strany rukopisu

Čte sě o Dobešovi Starého zákona etc.cizojazyčný text

Za dávných časuov Starého zákona byl jeden sluha a přítel boží[a]boží] bozye, milosrdenstvie plný, jménem Dobeš, z pokolenie a z města Neptalim, ješto město leží nad galilejskú vlastí, nad těmi bydlišti Naazon[1]Naazon: Naazon, stran té cesty, ješto odtad jde na západ slunce, nalevo maje město jménem Sefet. A když ten muž boží Dobeš byl jat těch časuov za krále asyrského, jenž král slul Salmanazar, tu jsa u vězenie, proto [84v]číslo strany rukopisucesty spravedlnosti nenechal. Ale což mieti mohl, své bratry jaté a zvláště těm, ješto z jeho sú rodu byli, na každý den pomáháše. A jakžkolivěk z toho národa Neptalim najmladší[b]najmladší] naymladſſye bieše, však se nic dětiných mladých věcí nedržieše. Ale když všickni puojdéchu[2]puojdéchu: puoydechu k telcóm zlatým, k těm modlám, ješto byl král izrahelský Jeroboam učinil, tehda sám Dobeš všech se jich obina, pójdieše[c]pójdieše] podyeſſe do Jeruzaléma k chrámu božiemu, a tu se modléše hospodinu, bohu svému. A z prvé úrody statka svého a desátky své věrně bohu ofěrováše, tak již[3]již: gyz třetieho léta rozličným chudým hostem i svým desátek rozdáváše[d]rozdáváše] rozdawſſe. Tyto i jiné věci k těm podobné podlé ustavenie nebeského boha, ještě dietětem sa, chováše. A potom když k mužským letóm přišel, a pojal sobě hospodyni z svého pokolenie, jiežto jméno bieše Anna. I jměl s ní[e]] nye syn, jemužto své jméno vzděl Dobeš, jehožto z jeho dětinstva báti se boha učil a střieci se všelikého hřícha. A když v svém vězení[f]vězení] wyezenie [s]text doplněný editorem svú paní a svým mladým synem přišel bieše do města, ješto slove Ninive, se vším svým pokolením, všickni jediechu zápovědné pohanské krmě, jediný on sám vystříhl svú duši od toho a nikda se nepoškvrnil[g]nepoškvrnil] nepoſſkwnil[4]korektor scházející hlásku „r“ nadepsal v krmích jich. A protož že jest pamatoval hospodina ze srdce svého, dal jemu jest hospodin milost u toho krále Salmanazar, tak že jemu král dal moc, aby šel pryč, kam by chtěl, majě na tom dobrovolenstvie, aby, což by chtěl, to by učinil. Tehda, bera se odtad, jdieše skrze všecky, ješto u vězení biechu, v dobrém jich potvrzuje. A když

X
aboží] bozye
1Naazon: Naazon
bnajmladší] naymladſſye
2puojdéchu: puoydechu
cpójdieše] podyeſſe
3již: gyz
drozdáváše] rozdawſſe
e] nye
fvězení] wyezenie
gnepoškvrnil] nepoſſkwnil
4korektor scházející hlásku „r“ nadepsal
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).