Hus, Jan: Knížky o svatokupectví

Stadtbibliothek Bautzen (Bautzen, Německo), sign. 4º 24, 105r–207r. Editor Navrátilová, Olga (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

[109r]číslo strany rukopisu

[Kapitola]text doplněný editorem I[2]připsáno na okraji

O svatokupecství

Mistr Hus[3]na okraji připsáno „Jan“

Svatokupecství, jenž se rozmnožilo, aby věrní tupili, od něho se ostřiehali a také zda by kteří svatokupci se pokáli, chci s boží pomocí o svatokupecství psáti kniežky. A že svatokupecstvie jest kacieřství a že zlí dobré za kacieře mají, protož dobrým na výstrahu a na potvrzení a zlým na polepšení chci najprvé položiti, co slove kacieřství, aby lidé poznali, jsú li ti, kteréž oni nazývají, kacieři, čili sami sú kacieřstvím poraženi.

Věz, že kacieřství jest učení bludné, svatému Písmu odporné[4]na okraji strany připsáno: „Kacieřství co jest“, neústupně bráněné. Tak vypisují kacieřství, a zvláště sv. Augustin. Ale že by sprostnému bylo těžko brániti, neb řekl by někto, že by kacieř nebyl nižádný, kdyby spal aneb mlčal neb v tu dobu kdyby pravdu mluvil, a také že by němý, drže blud kacieřský, neb člověk, jenž neučí bludu, ač drží, nebyl kacieřem. Protož k rozumu lechčejšímu diem[5]na okraji připsáno „kacířství“, že kacieřství jest držení neústupné bludu proti Písmu svatému. Diem „držení bludu“, neb bez toho nemuož býti [109v]číslo strany rukopisukacieřem. A že držení nemuož býti bez přivolení, protož nemuož býti v člověku kacieřství, jedné ač k bludu přivolí. A tak[6]následuje vyškrabaná litera „k“ kacieřství, jakož i každý hřiech smrtedlný, má hniezdo a založení v srdci, to jest u vóli srdečné. Jakož die Spasitel[7]na okraji připsáno „Mt 15“, že z srdce vycházejí myšlení zlá, vraždy, cizoloství, smilství, krádeř, křivé svědecství a rúhaní. Aj, teď dí, že rúhaní, jenž jest kacieřství, z srdce pochází. Z toho máš, že nižádný člověk ani Pán Buoh nemóž člověka bez jeho přivolení kacieřem učiniti. Druhé z toho máš, že kacieřství není, jediné v duchu rozumném, kterýžto duch vuolí stojí proti pravdě Písma svatého. Neb poněvadž každý hřích smrtedlný jest v duchu rozumném a každé kacieřství jest smrtedlný hřích, tehdy každé kacieřství v duchu rozumném. Dále řečeno jest, že kacieřství jest držení neústupné, to jest jehož člověk nechce ustúpiti za některý čas aneb nikdy. Neb ač by člověk držal blud, mně, že by byla pravda, ale tak držel, že jakž by

X
2připsáno na okraji
3na okraji připsáno „Jan“
4na okraji strany připsáno: „Kacieřství co jest“
5na okraji připsáno „kacířství“
6následuje vyškrabaná litera „k“
7na okraji připsáno „Mt 15“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).