Hus, Jan: Knížky o svatokupectví

Stadtbibliothek Bautzen (Bautzen, Německo), sign. 4º 24, 105r–207r. Editor Navrátilová, Olga (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

[107v]číslo strany rukopisu
 • Tresktati kterak mají osadní faráře VII. K.
 • Účastnost hřícha IX. H.
 • Účastni jsú svatokupectví, kto potvrzují IX. F.
 • Účastnost svatkupectví sestra IX. A.
 • Učiti proč se má dítě VIII. B.
 • Věřiti komu jest hodnějšie X. L.
 • Voliti by měla obec biskupa X. A.
 • Volení jest dvoje X. C.
 • Vyznání Krista a jeho pravdy IX. D.
 • Žádati kněžství, biskupství, farářství sluší li? VIII. C.
 • Zákonník kterak má učiniti, aby nebyl účasten hříchuov VI. N.
 • Zákonníci kaké listy dávají lidem VI J
 • Zákon kto chce přijíti na se, má se opatřiti VI. B.
[108r]číslo strany rukopisu
 • Zákonníci kterak bývají svatokupci VI. E.
 • Zákonničí zpověd a obecenství VI. G.
 • Zákonničí hodování a rozkoš VI. F.
 • Zákonničí svatokupectví VI. A.

Ktož budeš čísti toto svrchu psané ukazadlo, neklaď ihned za blud, jeliž přečteš v knížkách a uzříš, žeť na dobré kněží a na dobré zákonníky i na dobré světské nejde tresktání, ale na hříchy zlých, kteréžto hříchy má každý křesťan kaziti, jakož najdále muož.

Pak chceš li naleznúti o které věci psané v knihách, znamenaj slovo, kteréž tu věc znamená, a znamenaj, od které čteny to slovo se počíná, a ihned hledaj. Nalezneš li je mezi jinými slovy, kteréž od též čteny se počíná, a bude li mezi nimi, tehdy ihned počet ukáže kapitolu a čtena ukáže, kde v té kapitole [108v]číslo strany rukopisuo té věci psáno jest. U příkladě: chceš míti o bázni. To slovo bázeň počíná se od té čteny B. Hledajž v ukazadlu mezi těmi slovy, jenž se počínají od B, a nalezneš: Bázeň jest troje a tento počet 9 a tuto čtenu D. Počet ukazuje devátú kapitolu a čtena ukazuje, kde o bázni v té kapitole stojí psáno.

Také věz, že v knihách na mezech vedlé řádkuov písma neb záhonuov písmo latinské ukazuje, kde písmo jest v zákoně božím neb v ustavení a kde píší světí, kterak kníhy z Biblí česky slovú a kterak počtové mají znáni býti, psal jsem na konci knih o božím přikázaní[1]následuje přeškrtnutý text.

X
1následuje přeškrtnutý text
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).