Hus, Jan: Knížky o svatokupectví

Stadtbibliothek Bautzen (Bautzen, Německo), sign. 4º 24, 105r–207r. Editor Navrátilová, Olga (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

[110r]číslo strany rukopisunajspíše poznal, že to jest blud, což má za pravdu, ihned by měl za blud, tehdy není kacieřem. Protož dí sv. Augustin, že kterak kolivěk by někteří poblúdili a snažně by pravdy hledali a naleznúce, ihned by bludu nechali, tací nikoli nemají býti kacíři nazváni. Protož proto, že sú nedrželi bludu, ale byli sú hotovi, aby bludu nedrželi a pravdu mile přijali. Protož má věrný křesťan míti v své mysli, že nechce nic proti Písmu svatému držeti. Pakli by z hlúposti upadl, že chce ihned rád ustúpiti. A tak mistři v školách, kdy jiným mistróm odpovídají neb kdy co píší, osvědčují, že nemíní nic křivého držeti. A tímto kusem jsú i sprostní lidé z kacieřství vysvobozeni, z nichž mnozí mní[8]„mní“ připsáno jinou rukou na okraji, by svatá Trojice byla žena a by Otec Buoh byl muž starší než Syn jeho Buoh. Protož neustúpení bludu činí kacieřství.

A že někdo drží blud proti Písmu svatému skutkem a někto řečí, protož netoliko jest ten kacieř, jenž by řečí držel blud, ale i ten, jenž skutkem drží. U příkladě: by Petr řekl, že [110v]číslo strany rukopisusmilství není hřiech, ale nesmilnil by, a Jan by řekl, že smilství jest hřiech, ale smilnil[9]přeškrtnutý prefix „ne“, tj. původně „nesmilnil“ by neústupně, tehdy by Jan byl v skutku kacieřem a Petr v řeči. A pak třetí, kdyby i pravil, že smilství není hřích, i smilnil neústupně, ten by byl dvénásobný kacieř. A jakož ten, jenž uče jiné bludu proti Písmu svatému, vede je v kacieřství a jest kacieř. Též ten, kterýž svým zlým činem svodí mnohé od následování Kristova, jest kacieř, neb skutkové pevnějí a více učí než holá slova. A takový, jenž skutkem jest kacieř, bojuje proti tomu kusu víry Písma svatého: „Věřím v Buoha“[10]na okraji připsáno „Tit 1“. Protož dí svatý Pavel, že tací vyznávají, že by Boha znali, skutky zlými zapírají. Protož horší jest byl Jidáš kacieř, řka Pánu Ježíšovi: „Zdráv buď, Mistře,“ když ho zradil, než Petr, jenž jest přisáhl a klel se, řka, že nezná toho člověka, jehož mínie. Z té řeči máš, že každý[11]na okraji původní rukou nečitelný přípisek, ktož neústupně smrtedlně hřeší, jest kacieř, protože neústupně drží blud proti Písmu svatému. Najprv proti

X
8„mní“ připsáno jinou rukou na okraji
9přeškrtnutý prefix „ne“, tj. původně „nesmilnil“
10na okraji připsáno „Tit 1“
11na okraji původní rukou nečitelný přípisek
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).