Hus, Jan: Knížky o svatokupectví

Stadtbibliothek Bautzen (Bautzen, Německo), sign. 4º 24, 105r–207r. Editor Navrátilová, Olga (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

[106r]číslo strany rukopisu
 • Mordéři chudých jsú, ktož jim almužnu drží VIII. G.
 • Mší třidceti slúžení VII. D.
 • Mše smilného kněze, proč nemá slyšína býti VII. K.
 • Najímaní kosteluov jest zlé VII. M.
 • Najíti kostel mohli by bez hřícha? VII. N.
 • Náměstka každý prelát chce míti V. a.
 • Náměstka má diábla zlý prelát V. K.
 • Následovati Krista najlepší X. N.
 • Obyčej hříchu nevymlúvá, ale tíží VII. F.
 • Obyčej zlý každý jest proti Bohu VII. H.
 • Obyčej slavný, který slove VII. F.
 • Obcování svatých VI. L.
 • Obecné věci zákonníkuov VI. G.
 • Odplata knížat a pánuov, by svatokupecství pudili X. G. H.
 • Odpustkuov prodávaní IIII. G.
 • Odpoviedati má každý sám za své činy V. a.
 • Odstúpení jest proti Otci Bohu II. B.
 • Otec hřeší, dada dítě na učení, aby bylo světu vzácno VIII. B.
[106v]číslo strany rukopisu
 • Papež muož svatokupcem býti IIII. a.
 • Papež, kterým obyčejem můž svatokupec býti IIII. B.
 • Papežuov úřad který jest IIII. C.
 • Papež Jan Dvamezcítmý najprvé puožitky ustavil obrokuov IIII. E.
 • Papežovu moc víže zákon boží IIII. F.
 • Pásti ovce kterak má prelát? V. J.
 • Podací kosteluom, kterak přišlo mnichuov VI. D.
 • Poddáni mají býti kněží knížatuom X. F.
 • Podací míti jest strašlivé VIII. D.
 • Podací co jest? VIII. D.
 • Podací troje věc činí VIII. E.
 • Podací neb patron má tři odplaty VIII. G.
 • Podací proč slove duchovní věc VIII. F.
 • Pomoci jsú tři k zrušení svatokupectví X. D.
 • Pomsta svatokupcuov III. H. X. J.
 • Pokání toho, kto zle v obrok vstúpil V. L.
 • Poslúchati ne ve všem papeže IIII. E.
 • Poslúchati prelátuov jedné v dobrém IX. B.
 • Poslúchati máme knížat X. F.
 • Radú účastni kto jsú svatokupecství IX. E.
 • Rúhaní co jest? II. A.
 • Rúhaní jest proti Bohu Synu zvláště II. B.
[107r]číslo strany rukopisu
 • Spravedlivý jest Pán všeho světa IIII. D.
 • Stvrzení k biskupství neb k faře nemá kupováno býti VII. B.
 • Súdce má míti čtyři věci do sebe X. K.
 • Svatokupectví farářovo a střídníkovo VII. A. B.
 • Svatokupecství od koho se počalo III. A.
 • Svatokupecství co jest? II. B.
 • Svatokupectví jest proti Duchu svatému II. B.
 • Svatokupec jest, kto pro chválu neb pro službu duchovní věc dává II. D.
 • Svatokupcuov mnoho II. D.
 • Svatokupcuov pomsta III. H.
 • Svatokupectví tupí svaté ustavení V. C.
 • Svatokupectví kterak vymlúvají V. D.
 • Svatokupectví kdy z peněz světí kněží V. E.
 • Svatokupci slúhy biskupovy V. F.
 • Svatokupectví lidí světských VIII. A.
 • Svatokupectví účastní jsú lidé šesterým obyčejem IX. A.
 • Šimonovi dědicové III. F.
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).