Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, neuberský rukopis

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V B 24, 1r–123r. Editor Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Tato kronika jest[1]na horním okraji dopsáno mladší rukou: Neuberg od počátku české země i o všech knížetech i králích, ješto jsú zpravovali svými časy. A tak pak k přikázaní slavného Karla Čtvrtého, římského ciesaře, ze všech kronik všech klášteruov, kteréžto shledány mohly býti, skrze Přibíka, syna Dluhojova, s Tradenína, mistra školního od Svatého Jiljí, řečeného Pulkava, v český jazyk z latinského, jakž najlépe mohlo býti, jest přeložena. I jest znamenati, že všecky věci básnivé jsú a nepravé opuštěny, a což pravého a jistého, jest položeno. Neb ty všecky věci dříve řečené ciesař s velikú pílností v latinskú, velmi krásnú řeč shromážditi jest kázal. Své země činy má[2]nebo „máš“? zvěděti, neptaje se na noviny jiných zemí všelikterakých neb divuov některých. Potom pak to učiníš, jezdiž sem i tam po novině. Ale múdří tak praví: „Ktož rád své viděti [chce]text doplněný editorem[3]doplněno podle PulkB zdraví, aby v své zemi ptal se na noviny, netbaje vlaské kučiny.“ Ale již nechtěl li by dobrým slúti ten, ktož chce přes moře plúti? Nechtěl li by tam v daleké vlasti, v nichž mnozí bývají v strasti, i berú na se[4]nebo „naše“? obyčeje, o nich tato kronika nepěje. Nebo jakžkoli staří páni tam nebyli poznáni, však slula ctná družina, v jiných zemích o nich novina prochodila v té drahé slovutnosti. Protož prosím vaší ctnosti, by mě neposúdil v tom, že sem pověděl o tom, bych pravil, toť již daleko bývaní, jenž vítězství jest znamení.

X
1na horním okraji dopsáno mladší rukou: Neuberg
2nebo „máš“?
3doplněno podle PulkB
4nebo „naše“?
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).