Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Pravidlu křesťanského života]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1587. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 F 198, p2r–p5ʼr. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

[p2r]číslo strany rukopisu

Urozenému panu Kristofovi Betenglovi z Najenperku a na Boruhrádku, měštěninu Starého Města pražského, panu a příteli mému zvláště milému.

O neveliké knížce práv starých římských, kteráž, protože na dvanácti dckách napsána byla, práva dvanácti desk aneb tabulí sloula, vysvědčil Cicerocizojazyčný text, nejvymluvnější a nejučenější z Římanuov, že jest převyšovala všechněch filosofuov a moudrých světa jakkoli hojné libraře a knihy, netoliko duostojenstvím a vážností, ale i hojností úžitku a prospěchu. Toť my, křesťané, [p2v]číslo strany rukopisumnohém slušněji a náležitěji o Zákonu Pána Boha našeho, jenž řeckým slovem Decaloguscizojazyčný text, to jest deset slov aneb Desatero přikázaní Boží slove, povědíti a takové o něm svědectví dáti můžeme. Nebo v těch desíti krátkých slovích, kteráž sám Pán Buoh prstem svým na dvou kamenných dckách napsal a hlasem svým, s velikým blýskáním a hrozným hromobitím u přítomnosti více nežli šestikrát sto tisíc lidu izraelského, třesoucího se strachem, vyhlásil, všecka pobožnost, všecka spravedlnost, všecka Boží pocta, všecka povinnost jednohokaždého k Bohu i k blížnimu se obsahuje a zavírá. Tak, že to veliké množství kněh znamenitých a hojných o spravedlnosti a právu sepsaných, jímiž se, zvláště nyní, posledního věku, svět tento náramně zaměstknává a tísní (ačkoli se v nich na větším díle toliko lid[p3r]číslo strany rukopisuská spravedlnost vypisuje, o pobožnosti pak nemnoho, leč povrchně a běžně se dotýká), k tomuto zákonu Božímu jako k nějakému cíli směřuje a v něm se zavírá. To jest, ať kratčeji povím, Decaloguscizojazyčný text náš v předivné krátkosti sprostnými slovy sepsaný všelikého práva božského i lidského sumu a grunt nám ukazuje: a při tom jistě pravidlo života, jak v pravém poznání věčného Boha a jeho vůle, tak v řízení chvalitebných mravů a všechněch skutkův naších pro zachování lidské společnosti vypisuje a jako živou studnici všech svatých ctností otvírá. Nic méně, aby týž zákon jak k spamatování, tak i k srozumění snadnější byl, věčná Boží moudrost týchž deset slov aneb přikázaní i všecka na ně prorocká kázaní ve dvou slovích zavřela: Milovati budeš Pána Boha z celého srdce a blížniho

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).