Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Pravidlu křesťanského života]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1587. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 F 198, p2r–p5ʼr. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

pod[p5’r]číslo strany rukopisuvolili, a to také skutkem vykonali. Čehož mi se tuto jako vděčnému mlčením pominouti nevidělo, aby i váše upřímá péče o dobré obecné dobrým lidem známá byla, i jiní příkladem vaším k témuž se ponukli a to obmejšleli, kterak by vlasti své milé k dobrému a spasitedlnému jedenkaždý podlé možnosti své prospívati mohli. Všemohoucí Pán Bůh rač to dáti z milosti své, aby jak péče váše, tak i práce má, veliký úžitek v církvi jeho při navedení pobožného života a rozmnožení svatých ctností v lidu českém přinesti mohla.

Dán v Praze 11. dne měsíce ledna léta poslední trpělivosti Boží 1587.

M. Daniel Adam z Veleslavína

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).