otplatiti | StčS |

otplatiti, -cu, -tí pf. (ipf. otplácěti, otplacovati); k platiti

1. (co [půjčeného, odňatého] „ot sebe“ komu) vrátit (něco), dát zpět jako rovnocennou náhradu (za něco); [peněžitý dluh] splatit, vyrovnat: zajme hřiešný a neotplaty, ale pravý slituje sě i otplaty ŽaltWittb 36,21 (~Kap, neodplaty…oplatí BiblDrážď, nezaplatí…otplati ŽaltKlem, BiblOl, neoplatí…oplatí ~Lit, nezaplatí…zaplatí ŽaltPod, nezaplatí…dá BiblPad, nezaplatíť…udělí ~Praž) non solvet…tribuet; chléb, jenžto s psu byla slíbila [tj. vrátit], aby jemu odplatila BawEzop 380; refundere odplatiti SlovOstřS 146; od sebe odplatiti a dáti dlužného nechtie ChelčPost 165b; compensare rovnati, platiti, odplatiti SlovKlem 9b; ║ což nad to [tj. dva peníze dané na výlohy] svého naložíš, já sě vráci, otplacy tobě KristA 63b (L 10,35 reddam: zaplatím EvBeneš, BiblPraž, navrátím EvOl, BiblPad, vráci ~Drážď, ~Ol, pod. ~Lit, dám EvSeit, ~Víd) vynahradím, doplatím; id…servilibus refusionibus remereri toho [úsluhy] proti těm, ktož to pro nás učinie, všemi služebnými odplatami odplatiti ProkPraxD 65b to těm…odsloužit

2. (co, čeho [práci, službu] komu [dělníkovi ap.]) zaplatit (něco), vyplatit mzdu (za něco): Otplat sluzě tvému, obživ mě ŽaltWittb 118,17 (tak i ost., odplacujž BiblPraž, zaplať ŽaltPod) retribue (v obraze); neostane tvého nájemného dělníka u tebe odplata do zajtřie, ale má inhed odplaczeno býti PasMuzA 525 (oplaceno ~Tisk, zaplaceno ~Kal); podělá li kto co tvé potřeby, ihned jemu odplaṫ TobB 308 (Tob 4,15: var. v. navrátiti 3) mercedem restitue; v svú službu mě opět vrátě, budiž mi služby odplatie BawEzop 1867 (v rýmu); jsú to [Kristovi následovníci] dělníci praví a užiteční dobří, jimž bude hojně odplaceno AktaBratr 1,135b (v obraze); ║ co odplaci hospodinu za všě, což odplatyl mně ŽaltPod 115,12 (pod. BiblLit, ~Praž, zaplatíť ŽaltWittb, BiblDrážď, jenž jest dal mně ŽaltKap, BiblPad, což mi dobrého učinil ŽaltKlem, BiblOl) retribuit čím obdařil mne; odplatym vám [Židům Bůh] ty léta, ježto jest snědla kobylka BiblOl Jl 2,25 (var. v. navrátiti 10) reddam odškodním vás za ta léta

3. (co, čeho, za co [skutek, chování] čím, jak komu) odplatit, oplatit (něco), odplatit se (za něco něčím); [za dobro] odměnit něco, odvděčit se za něco: otplatit [Hospodin] hobezně činiec (m. dat.) pýchu ŽaltWittb 30,24 (tak i ost., oplatí ~Lit, zaplatí ŽaltPod) retribuet; čest danú otplatys [světe] pracně AlxV 1948; toť [ránu mečem] bych mohl odplatyty DalC 30,42 (oplatiti ~Z) vorgelden; odplaty [Bůh] každému podlé jeho činóv BiblDrážď Mt 16,27 (~Ol a ost., navrátí EvOl) reddet; mně pomstu a já odplatym, praví hospodin BiblDrážď R 12,19 (~Lit, ~Pad, zaplatím ~Praž) retribuam; abychom zlému dobřě odplatyli PasMuzA 352 ut bona pro malis…reddamus; buoh chtě jeho [mnicha] věrného úmysla odplatiti OtcB 7b remunerare; neboť tě odzovú [pozvaní bohatí] a odplatyet tobě zasě AlbRájB 5a (srov. L 14,12); když sě hněváš komu, chtě odplatyty jemu skutkem WaldhPost 112b; bude každému odplaczeno vedlé jeho zaslúženie CestMandA 161b; fidem proximo non servare et beneficiis eius non respondere a dobrodění jeho neodplatity UK I G 14,189b (Hříchy); pán buoh odplatiż tobě za to, co si mi dobrého učinil BiblPraž 1 Rg 24,20 (se týmž odplať ~Card, týmž sě tobě otplať ~Ol, ~Lit, navrať tobě odplatu tuto ~Pad) reddat tibi vicissitudinem hanc; já toho [dobrého skutku] jmiením každému…dobrým odplatiti jakožto přátelóm svým milým ArchČ 29,16 (1485); odplať jemu [lháři] sto tisíc čertuov za tu lež ArchČ 16,18 (1493)

4. co [odměnu, trest ap.] (za co, čeho [za skutek] komu) poskytnout oplátkou něco, odplatit se něčím; [dobré] odměnit se něčím: zdali odplaceno bývá za dobré zlé BiblDrážď Jr 18,20 (Pror, BiblOl, ~Praž, sě navracuje ~Pad, vráceno býti má EvOl) redditur; mstíte li sě vy protiv mně, skóro rúčě odplatym odplatu vám na vaši hlavu BiblDrážď Jl 3,4 (var. v. otplata 6) reddam dám odplatě dopadnout; otplata jich [žen] dobroty mohla u věčném životě býti otplaczena ComestC 54b retribui; čas pomsty jest hospodinu, otplacenie on jemu [Babylónu] otplati BiblOl Jr 51,6 (var. v. otplacenie 2) retribuet (kalk); ostrovóm otměnu otplaty [Bůh mstitel] BiblPad Is 59,18 (var. v. otměna 4) reddet; mne se jest nocí řetězem nabila, odplatte jí toho, cožť jest zaslúžila PasKal C8b (var. a lat. v. othoditi); ║ Odplatte jemu [městu], jako i ono odplatilo vám BiblOl Ap 18,6 (pod. ~Pad, dajte…dávalo jest ~Praž) reddite…reddidit učiňte…učinilo

Srov. oplatiti

Ad 3: za lat. retribuere stč. též otvetiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).