otplacovati | StčS | MSS |

otplacovati, -uju, -uje ipf. (pf. otplatiti), též otplacěvati

1. komu [služebníkovi] platit, poskytovat odměnu za vykonanou práci: jenžto svým snažným sluhám dóstojně neodplaczygi a jich mzdu…sobě zadržějí PasMuzA 525; Odplaczuyż služebníku svému, obživiž mě BiblPraž Ps 118,17 (otplať ŽaltWittb a ost., zaplať ŽaltPod) retribue (v obraze)

2. (co, čeho, za co, proti čemu [za chování, skutky] čím, jak komu) odplácet, oplácet (něco), odplácet se (za něco něčím); [za dobro] odvděčovat se: Otplaczowachu mi zlým za dobré ŽaltKlem 34,12 (otplacěváchu mi zla za dobra ~Kap, BiblOl, ~Pad, pod. ~Praž, oplacováchu se mi ~Lit, zaplacováchu mi ŽaltWittb, ~Pod, BiblDrážď) retribuebant; otplaczyz každému mile podlé skutkóv, úsilé AlxV 271; kto otplacige zlým proti dobrému BiblDrážď Pr 17,13 (~Ol, odplacuje zlé věci za dobré ~Lit, ~Pad, otplacuje se zlým ~Praž) reddit; chciť vám to [věrnost] odplacowati a vším dobrým zpomínati BawArn 1697; otplaczyg jim [rodičům] jako oni tobě BiblOl Sir 7,30 (otplacuj se ~Lit, oplacuj sě ~Pad, otplať se ~Praž) retribue; dobře činícím otplaczuge [Kristus] a je obdaruje LyraMat 160a remunerando; aby trpěl [člověk] od bližního protivenství, a zase nikdy ne odplacowal protivenstvím JakPost 6a; tvé pilnosti jsem od tebe velmi vděčen a tobě to během takým i větším…chci rád odplacovati ListářRožmb 4,114 (1449); vám [milované paní] podlé svého najvyššieho přemožení zase zasluhovati i otplaczowati chci HynRozpr 195a widerkern; kterýžto [Bůh] odplaczugeſs nepravost otcuov synóm BiblPraž Ex 34,7 (var. v. navracovati 8) reddis; takové povolnosti, kterúž v tom nynie nám okážeš…, vší milostí naší odplacovati mieníme ArchČ 16,8 (1490)

3. co [odplatu] (za co komu) poskytovat oplátkou něco, odplácet se něčím: ač sem otplatil otplaczygyczym mně zlé ŽaltWittb 7,5 (var. v. oplacovati 2 m. 3) retribuentibus; za tu bolest…, jenž sem pro tě měla, nelítostivé rány i odpl̇acygeſſ mi OtcB 137b; odplaczugte odplatu pohanóm BiblOl 1 Mach 2,68 (var. v. oplacovati 3) retribuite retributionem; ta [světská skoupost] slibuje statek a odplaczuge chudobu konečnú WaldhPost 116b; jáť [císařovna] sem, ještoť neodplaczugy zlého za zlé, ale dobré miesto zlého navracuji PovOl 270b; jenž [Zikmund] za čest uhaněnie…a nenávist za mú maternú lásku odplacuge Budyš 5a; kterýž bídný dceři odplatí [v čase pomsty] odplatu, jakož ona odplacovala nám [táborským] BřezKron 454 retribuit; v. též var. sub 2

Srov. oplacovati, otplácěti

Ad 2: za lat. reddere stč. též otvecovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otplacovati, -uju, -uješ ned. odplácet, oplácet, splácet
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).