otplacenie | StčS |

otplacenie, -ie n.; k otplatiti, otplatiti sě

1. čeho [služby, věci] poskytnutí náhrady, zvl. zaplacení za něco; [za něco poškozeného] odškodnění: tam [v životě věčném] nebude slibu čakánie, ale služby otplaczenye a mzdy viděnie AlbRájA 59a (v obraze); k odměnění pak a odplacení toho krámu zadělaného páni jemu [kramáři] dopustili, aby…TeigeMíst 1,11 (1448); ║ kto v odplacenie béře, sluha jest lichevníkóv BiblLit Pr 22,7 (MamKapR, var. v. oplacenie 1) qui accipit mutuum kdo si vypůjčuje; ješto [oběť] mně…dána jest…za otplaczenye té všie škody, což jie ote mne máš [Bože] ModlMil 19b abych nahradil

2. (čeho, za co [za skutek, chování] koho, čí, komu) odplacení (něčeho), odplacení se, odplata (za něco) někomu; [stejným] oplacení něčeho, oplátka; [za zásluhu] odměna; [za příkoří] odveta; [za dobrodiní] odvděčení: buď stól jich [nepřátel] přěd nimi v osídlo a v odplaczenye a v úraz ŽaltPod 68,23 (v otplatu ~Klem, BiblOl, pod. ŽaltKap, BiblPad, ~Praž, v zaplacenie ŽaltWittb, BiblDrážď) in retributiones; kázati…den odplaczenyey EvOl 215b (L 4,19: var. v. oplata 2) diem retributionis; poplenichu [Židé] Ejipt…pro otplaczenye diela ComestC 61b pro mercede; oděl sě jest [Hospodin] jako…k odplaceny nepřátelóm svým BiblOl Is 59,18 (var. v. navrácenie 9) ad…vicissitudinem; čas pomsty jest hospodinu, otplaczenye on jemu [Babylonu] otplatí BiblOl Jr 51,6 (~Lit, odplatu, otplacenie VýklKruml, odplatu…odplatí BiblPad, ~Praž, oplacenie…oplatí Pror) vicissitudinem…retribuet splatí po zásluze, pod. ŽaltPod 136,8; Odplacenie tvé [Ezaua Bůh] obrátí na tvú hlavu BiblLit Abd 15 (var. v. oplacenie 2) retributionem; sváda [mocných] chce čsnie otplaczenye RadaOtcP 426 (ctnéj odplatě ~K, ~M); ktož má náměstka v úsilí, bude míti náměstka v odplacenij HusSvatokup 147a; věřiti dobrých odplacenie…a život věčný HusVýklB 11b; já místo odplaczenij za jeho [boží] dobrodínství s jeho nepřítelem…proti němu jsem se spojil RokPostB 145 (odplacování ~K); pro vděčné poslúženie učinil jest [legát] odplaczenie Papúškovi faráři, tomu…lháři, …dav jemu rozhřešenie LetKřižA 174 odměnil se; ║ blahaj dušě má hospodinu a neroď zapomanúti všeho otplaczenye jeho ŽaltWittb 102,2 (~Pod, BiblDrážď, oplacenie ~Lit, odplat ŽaltKlem, ~Kap, BiblOl, ~Pad, pod. ~Praž) retributiones dary, dobrodiní (srov. otplata 8)

3. („věčné“) boží odplata, zvl. posmrtná, spasení: nachýlich srdce mé ku činění spravedlností tvých [Bože] na věčnost pro odplaczenye ŽaltPod 118,112 (~Kap, BiblPraž, pro otplatu ŽaltWittb, ~Klem, BiblDrážď a ost.) propter retributionem; vidieše [Mojžíš] okem viery otplacenye BiblDrážď Hb 11,26 (pod. ~Ol, ~Lit, ~Pad, k odplatě věčné ~Praž) in remunerationem; spravedlivě zde položena sú nám bojovánie a po smrti odplaceṅie HusVýklB 22a; Spasitel za časné dání slibuje hojné a věčné odplaczenie ChelčPost 184a

Srov. otplata, oplacenie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).