platiti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

platiti, -cu, -tí ipf.; sr. o-, zaplatiti

1. (co, čím [o penězích ap.] za co, ot čeho komu) platit (co), uhrazovat nějakou přijatou hodnotu n. službu (čím); co vyplácet, dávat jako protihodnotu: plat jim [dělníkům] nájem EvPraž 4a (Mt 20,8: daj ~Seit, zaplať ~Zimn, vrať BiblOl) redde; jenž sě skutkem tak potratil, jakž mnie proto život platyl LegKat 2411 (fig); za tři léta těm, ktož sú mě zlořečili…, platil sem, a dnes to vše darmo přijímám? GuallCtnostM 39b dedi pretium; malú liť…kniežata…lichvu platye světu za tu póžičku ŠtítVyš 36a (v obr.) exsolvere; neměli čím platyty GestaB 80a solvere; platějíce za každú hřivnu čtyři a šedesát grošóv ArchČ 9,371 (1409); za práci platij [papež] HusSvatokup 184a; od biřmu platila PísHusit 126; take jinde sem zaň [za nebožtíka] platyl Půh 2,260 (1412); za to jim [hadačům za hádání] i peníze platij ChelčPost 131b; platitit bude pán šachty penieze za hovada [do ní spadlá] BiblPraž Ex 21,34 (vrátí záplatu ~Ol, navrátí záplatu ~Pad); od míle 1 groš, jako jiným poslóm od míle se plati TovačA 25b; platiti penízmi a stříbrem Žilin 120b gelden; kdož nemuož zaplatiti měšcem, že mosí platiti hřbetem ArchČ 16,16 (1493; fig.); aby se jemu každý rok za jeho službu…platilo nejprv z komory krále JMti skrze podkomořieho sto a dvaceti kop gr. č. t. 18,235 (1500) ║ hříchy lidské na se vzal [Kristus] a platil za ně ChelčPost 153b pykal (pod. VodňLact dd3b)

2. (co [dávky, poplatky] ot koho, s čeho ap. komu, k čemu [vrchnosti]) platit, odvádět: chlap…, když sedí, daní neplatye AlxV 234; pátý diel platie [Egypťané] králi ejipskému obilé ComestC 50b solvitur; každý člověk platyeſſie od sebe dva peniezky MatHom 285; každá lodí plati se všeho svého kupečstvie s každého centnéře deset měr CestMil 99a, pod. CestKabK 36b; platie [poddaný] s hlavy své peniez HusSvátA 514b; úročiti, plniti a platiti ProkPraxD 109a solvere et pagare; aby nám jej [„šos“] k obecní opravě platily SvědBydž 15 (1461; v. oprava 2); z toho jezu…platiti mýto ArchTřeb II 167/1 (1463; v. oplytie); kury vždy k hradu platie [lidé „v zástavě“] ArchČ 37,267 (1465); mají k městu…ze tří kop berni platiti ListářPlz 2,112 (1466); k tomu voltáři platiti ArchČ 15,39 (1485 ?); nemuože již platiti [poplatník] t. 17,485 (1500; v. ochudnúti 1; elipsa předm.); v. též navracovati 2, plniti 5 ║ aby potom sám svým statkem komorník neplatil TovačB 32b nedoplácel; že se mnú platiti nechce [pohnaný] rozkázání nebožtíka Jindřicha Húsete Půh 6,175 (1481) plnit

3. co [zboží, službu, dluh ap.] (komu) platit, penězi uhrazovat; [dluh] splácet; [škodu] hradit: nemá nákladóv druhé straně platiti BelA 165a; potomkové naši mají…platiti ty škody, kteréž by vzali [manové] ArchČ 16,89 (1392); resarcire platiti SlovOstřS 147; dantes symbola platieczy řády MamKapR 42a (Pr 23,21); musil sem platiti pancieř…Mladotovi ListářRožmb 1,106 (1428); aby byli…placeni [dluhové] ArchČ 26,320 (1428; v. ohlásiti 8); veselejší jest ten, ktož plati, nežli ten, ktož pójčuje AlbnCtnostA 83b (elipsa předm.); svým žoldnéřuom…obyčej má [sultán] každý den službu platiti CestKabK 2b; compensare rovnati, platiti, odplatiti SlovKlem 9b; tohoť [dobytčete] platiti nebude PrávJihlA 141b (v. okřik 1); aťbychom tím dluhy platili Půh 4,294 (1464); abych zaň stravu platil ArchČ 8,38 (1471) ║ velikýť mám o tobě strach…, nebť by to [tvé svedení] mój život platyl ŠtítBarlB 118 zaplatil bych to životem; jeden každý [poplatník] lán tu…platí do roka cinže jednú hř. a 8 gr. Půh 3,414 (1447) za jeden lán platí hřivnu ♦ p. platiti dluh komu [manželu] plnit manželskou povinnost (tělesného styku): jest li [žena] nemocna, nenie zavázána muži dluhu platiti HusManžV 116b, pod. HusBetl 2,44; ženě muž dluh plat BiblPad 1 C 7,3 (vracij ~Ol, navrať ~Lit) reddat; manželka platiecz řádně mužovi svému dluh RokLukA 115a

4. co [skutek] odplácet, splácet: kohož koli kto následuje v zasluhování spasení, toho bóh platiti nebude, když se jest chybil toho zasluhování ChelčJan 65b ║ vězně sem jednoho jal…, ten jest VMti chudým nejvíce v Černovicích platil i mě tudíž ListářRožmb 2,244 (1443) škodil. Sr. oplácěti¹ 2

5. (kolik) platit, mít cenu (hodnotu zpravidla vyjádřenou v penězích); [o zboží] stát: kořec žita šest peněz zlých platyeſſe DalC 94,10 (za šest peněz platieſſe ~Z) galt; haléř, jichžto dvanádcet za groš platylo by PulkB 191 solvebant; dragma…platit šest šartóv LyraMat 114a valet; by papier neb vosk neb písmo tolik platilo HusSvatokup 163a; když obilé neb jiná věc bude kúpena lacinějie, než plati HusVýklB 88a; mutuabit…aby mu zaplatil viece než plati [tj. zboží] VýklKruml 111a (k Pr 28,8); v též, v čemž by ty zlaté v ty časy obecně platily ArchČ 9,275 (1445); tehdáž také korec chmele platil po kopě gr. LetKřižA 70 ed.; platil [tehdy] zlatý uherský po 48 grošiech ZřízVlad 12a; platí [role] šest gr. platu Půh 6,171 (1481) vynáší

6. platit, být platný, mít hodnotu (význam); [s určením míry] znamenat: viece plati [duše] než jěstojska EvSeit 146b (Mt 6,25: viece jest ~Víd, většie jest ~Ol) plus est; avšak mu to [úspěch] nic neplati TandBaw 1760; málo platy, že tělo trudí AlbRájA 44a parum est; tuť [při smrti] neplaty, jedno kóže, by měl všecko uměnie PísLobk 435; které noty kdy lépe platie ChelčZákO 157a (v. napraviti II/4) se uplatňují

7. platí co [život ap.] čí/komu, pozd. neos. o co čí je v sázce něco čího, jde o něco komu: nechajť plati život nají obú, dajme my jie [dívce] živu býti TristB 51a; nic jiného by nám neplatilo, než naše by bezhrdlé bylo t. 178b; budu li při jistině popaden, platy muoj život GestaB 77a; ještoť jest nejednú hrdlo, zbožie, čest a tvé vše dobré platilo TkadlA 6b; pakli by kto…meč…na koho vytrhl…, tomu plati ruka ArchČ 1,213 (1422); někto nětco pokradl a hrdlo jemu platij ChelčPost 195b ║ vysvoboď sě od smrti, jižť plati GestaB 33a už hrozí v neos. konstrukci: o tvój život plati GestaU 132; již nemuož [to] horšé býti…A věz…, žeť snad o mé hrdlo platí ArchČ 11,249 (1450) ║ oč platij, pane, že nedáš mému synu kostela? A pán dí: Platij o padesát kop, že dám. A on dí: platij HusSvatokup 177b oč se vsadíme…vsadíme se o…platí

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


platiti, -cu, -tíš ned. platit; mít cenu
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


platiti nedok. = míti cenu; — platí mi co = jde mi oč
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).