otplata | StčS |

otplata, -y f.; k otplatiti, otplatiti sě

1. splacení, vyrovnání dluhu; dolož. jen v obraze: dává [Kristovo milosrdenství] své dary darmo, z otplaty krutě neupomíná ModlMil 5b; zhrzěl s jinými, odplatu přijmi za svój dluh TkadlB 12b (oplatu ~A). – Srov. oplacenie 1

2. (koho [dělníka]) plat, mzda, odměna (za práci); [za vojenskou službu] žold: kto žne, odplatu vezme EvVíd 10a (J 4,36: BiblPraž, záplatu EvPraž, mzdu ~Zimn a ost.) mercedem; zuobláčil [Jonata] v uoděnie silné mužě z lidu svého a dal jim odplati, nájem BiblDrážď 1 Mach 14,32 (~Ol, ~Lit, žoldy ~Pad, pod. ~Praž) stipendia; duostojen jest ten, jenž dělá a pracije, své odplati PasMuzA 525 (L 10,7 mercede sua: mzdy svéj EvOl, BiblDrážď a ost., mýta svého EvVíd); odplata tvého mzdáře u tebe nikoli neostávaj TobB 308 (Tob 4,15: BiblOl, mzda ~Lit, ~Pad, ~Praž) merces; když…nemožíše [František] hodnéj odplati za jeho [lékařovu] práci dáti Frant 47b ad rependendam mercedem; kat za mord má otplatu od svých pánóv Budyš 76a; od nichžto [nemocných lékař] odplatu béře za práci LékSalM 201 pretium aut praemium; id…servilibus refusionibus remereri služebnými odplatami odplatiti ProkPraxD 65b (v. otplatiti 1); aby…za svú věrnú a upřímnú práci s zachováním odplatu slušnú…mohl od něho [otce syn] k sobě znáti ArchČ 28,171 (1465)

3. poplatek, peněžitá dávka n. odměna za určitý výkon: inmoderata acceptio salarii nesmierné bránie utieženie, točíš otplaty cestničie i jiných Slov KapPraž A 73/5, 306a; prodavači sú, kteříž svěcenie za odplatu dávají HusSvatokup 118a ad praemium; ║ mluvila bieše k němu [k Josafatovi] dievka, by hřiech nebyl, ale odplata pro spasenie dušě jejiej, jedinú jiej v tom účinku povoliti ŠtítBarlB 199 daň za spasení; chce [Darius] za odplatu z našich rukú mateř, syny i ženu svú AlexPovB 257b (zbožím vyplatiti ~T) per praemium…recoligere za výkupné

4. úplatek, úplata: kniežata tvá nevěrná…milují dary a následují odplat Pror Is 1,23 (tak i ost.) retributiones; jenž tebe co prosí, dar, zisk, odplatu přinosi! KatoVít 77b (var. a lat. v. oplatný 2); mnozí jsúce vězňové lidščí,…někdy výplatú, někdy rozličnými službami a odplatami vyniknúti a svobodni býti nemohú TkadlA 43a

5. cena, odměna za vítězství (v závodě n. v zápase), trofej: všecky závod běžie, ale jeden přijímá odplatu BiblDrážď 1 C 9,24 (var. v. nájem 3) bravium; k tomu, ješto jest prvnie, sám sě vztahuje, ujednané lapám odplaty vysokého pozvánie božieho k Jezukristovi BiblDrážď Ph 3,14 (pod. i ost.) ad bravium (fig.); již zajisté odplatu obdržal [Jeroným], za nížto…běhal JeronM 37a bravium (v obraze); odplata té věci [tj. býčích zápasů] sama smrt jest TrojA 4b pretium; et das i dáváš mercedem mzdu corone odplaty vincenti zvítězilému HymnUKA 107a; palma vítězná odplata SlovOstřS 66; ║ tato byla toho vítězstvie [u Tróje] odplata, že jsú…pykali [Řekové] svých urozenějších…zahynutie TrojK 80b pretium za vítězství zaplacená cena

6. (čeho, za co [za skutky]) odplacení (něčeho), odplata, zvl. odměna (za něco); [za příkoří] odveta; [za vinu] trest; „otplatu vzieti“ dojít odplaty: otplatu hřiechóv uzříš ŽaltWittb 90,8 (BiblDrážď, otplatu hřiešných ŽaltKlem, tak i ost., záplatu ~Lit) retributionem peccatorum; jakož zděli běchu [nepřátelé], takúž otplatu vzěchu AlxV 502; kterú toho otplatu jmáš, ež s těma mládencoma zbíti drahé kamenie kázal? PasMuzA 62 co z toho máš; vévoda Jaromír věčně jemu [věrnému služebníkovi]…lovčieřstvie…za odplatu dal jest PulkB 46 donavit; jist sem, že mocen jest [Bůh] odplatu mú zachovati až do toho dne BiblLit 2 T 1,12 (~Pad, ~Praž, dar mój ~Ol) depositum meum; máš…zaslúžiti dřieve než odplatu vzieti OrlojB 21b tempus remunerandi; zlú odplatu nebo múku vezme [hříšník] WaldhPost 107a; chot chválena jsúc od chotě svého, túž odplatu jemu činí VýklŠal 39b vicem ei reddit týmž jemu oplácí; diem retributionis…, diem ultionis den oplaty vel pomsty vel exponatur odplaty VýklKruml 252b (L 4,19: var. v. oplata 2); přijduť [Bůh] brzo, a otplata má se mnú jest, otplatiti každému vedle skutkóv jeho ListářPlz 1,259 (1412); každému dadie [dozorci kašny] čéši vody, a to pro odplatu boží CestKabK 27a; každému za jeho zaslúženie hodné odplaty činiti ArchČ 16,160 (1465) — v etymol. figuře: mstíte li sě vy protiv mně, skoro rúčě odplatym odplatu vám na vaši hlavu BiblDrážď Jl 3,4 (~Ol, ~Pad, oplatím se vám týmž ~Lit, navrátím otměnu ~Praž) reddam vicissitudinem; ač jest spravedlno u boha otplatyty otplatu těm, jišto vám núzi činie BiblDrážď 2 Th 1,6 (~Lit, ~Pad, dáti odplatu ~Praž, otplatiti ~Ol) retribuere; čas pomsty jest Pánu, odplatu on jemu [Babylónu] odplati BiblPad Jr 51,6 (var. v. otplacenie 2) vicissitudinem…retribuet; otplatu navrátiti v. otměnný; ║ ukrutník…má slušně a s odplatu zabit býti skrze kteréhož koli mana svého AktaKost 51a meritorie po zásluze; konec jest jich [hříšných] odplata mzdy za hřiechy zatracenie smrti věčné AktaBratr 1,211b (fig.) vyplacení mzdy v otplatu, otplatú (jakou) na oplátku, jako protislužbou (do jaké míry); [o současných vzájemných činnostech] navzájem: jechomť sě v odplatu ctíti, podávajíc sobě píti PodkU 13; vectorem suum grata mercede revexit vozataje, t. lože, v kterémž jest byl ku pánu bohu přinesen, vděčnú otplatu zasě jest dovezl GlosSed 87b (v obraze); vicem pro vice odplatu vzájem Glos UK I G 12,117a; per vicem hanc, id est alterutrum miesto toho vel jedno za druhé vel odplatu VýklKruml 160b (Jr 16,21); ufáme, že tiem [pomocí] dlíti nikoli nebudeš, ne pro naše toliko…dobré, a v túž odplatu nebo lepší ArchČ 4,12 (1448); věřím, že to pro mě uděláš, ať je mi vrácen [kůň]. A já pro tě zase v takovúž nebo větší odplatu chci udělati ArchČ 8,117 (1473)

7. (za co [za újmu]) náhrada (zasloužená), protihodnota (za něco); [za škodu] odškodnění: co nám tehdy bude, točíš kterú za to [opuštění majetku] odplatu jmieti budemy PasMuzA 633; mužě jiej [koupené dívce její kupec] dáti má za otplatu jejieho studu ComestC 68a pro pretio pudicitiae; když kolivěk berú [páni]…berně bez odplaty obrany neb jiného dobrodienstvie HusVýklB 86b aniž jako protihodnotu poskytují ochranu; čekajíc nahrazenie za to [braní svých majetků i životů] i odplaty KancJist 84; jáť toho [vyplacených peněz] neželém…, pán bůh buď má odplata ArchČ 11,273 (1463); ║ nebť jest ta odplata [tj. spasení skrze Kristovu smrt] tak přílišně veliká, žeť ji srdce i mysl nikdy vymysliti by nemohly PrávŠvábE 5b der lon hodnota

8. čin hodný odplaty, zvl. odměny, zásluha; [boží] dobrodiní, milost: neroď zapomnieti všěch odplat jeho [božích] ŽaltKlem 102,2 (var. v. otplacenie 2) retributiones; abyste nečinili odplaty své přěd lidmi, aby viděni byli od nich EvRajhr 109a (Mt 6,1: spravedlnosti ~Zimn, ~Ol, BiblDrážď, ~Lit, ~Praž, spravedlivosti ~Pad, pravdy ~Ol, pravosti EvBeneš) iustitiam; které otplati, kterého li dóstojenstvie tento člověk [kterému postavili oltář] byl PasMuzA 585 cuius meriti; jakú by měl odplatu, kdyby nemohl hřěšiti? HusBetl 2,122; ║ otcové vaši, ač jsou nic nezískali [v boji proti kacířům], avšak jsou odplaty neztratili ArchČ 20,549 (1467) uznání za zásluhy

9. relig. („věčná“) boží odplata, zvl. (v NZ) posmrtná, život věčný s účastí na boží slávě: nachýlil jsem sirdce mé k činěňú pravedlenstv́ú tvých věčně, pro otplatu ŽaltWittb 118,112 (var. v. otplacenie 3) propter retributionem; výši [spravedlivý] poslední otplatu spravedlných BiblDrážď Sap 2,16 (~Ol, pod. ~Lit, ~Pad, poslednie věci ~Praž) novissima; vstaň, Jiří, a ploď jmě mé [boží], juž sě blížie odplaty tvé LegJiřB 477; aby oněma dvěma [odpadlíkům vzkříšený]…pověděl, kak jsta slavnú odplatu ztratila PasMuzA 64 gloriam; pro jmě božie počě jemu [starci panna] přisluhovati pro věčnú odpl̇atu, jiež jest čekala od Jezukrista OtcB 51b pro retributione mercedis aeternae; s otplatu mučenníkovú nebeského přébytka již sta došla [Václav a Vojtěch] PulkB 8 cum palma; život jeho [božího následovníka], ač vzkúšený bude, odplatu vezme BiblLit Tob 3,21 (korunován bude ~Ol a ost.) coronabitur; užitečno jest také utrpenie…k dobytí jím odplaty u věčné chvále ŠtítVyš 16a ad…meritum gloriae; co bude psáno…, aby naplnila [dcerko], naplniec, odplatu věčnú vzala HusDcerkaM 206b; beatitudo odplata vel slavnost VýklKruml 300a (G 4,15: kde jest vaše blahoslavenstvie? BiblOl a ost.); [víra] že tělo i duše vezme odplatu podobnú k odplatie pána Krista ŽídSpráv 130. – Srov. oslava 3, 4

10. admin. závěr dopisu ohlašující odplatu za chování adresáta k pisatelovu přání (příslib zisku, pohrůžku postihem ap.): každý list posélající z pěti kusuov složen bývá, to jest: pozdravenie…, přístup…, líčenie…, prosba peticio pros, odplata conclusio oplať ProkArs 183a

Srov. otplacenie, otměna

Ad 6: srov. též užitek, zisk. – Ad 7: srov. též otvel. – Ad 10: srov. omnis conctusio aut continet bonum promissum, aut malum minatum, id est aul mulcet, aut terret ProkArs 189a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).