osieci | StčS | MSS | ŠimekSlov |

osieci, -sahu, -sěže pf. (ipf. osáhati, osahovati, osázati), pozd. též osáhnúti; k sieci, sahu

1. co [hmotného] zasáhnout po celém povrchu, svou plochou zakrýt, zabrat; [o vodě] pohltit, zaplavit, zatopit: na cizie pole vytěže [rozlité jezero], všecky skúly myšie oſeże BawEzop 316; voda obecné potopy oſahla byla všicku zemi ŠtítVyš 114a aquae…operuerunt; přisaď baňku, ješto by oſahla ucho LékRhaz 69; dláha široká jako dlaň a dlúhá, aby oſahla všecky prsty čtyři LékSalM 653 quod comprehendat; aby tiem ubruscem oſahl a pochopil zdolu stehna LékSalM 716; avšak jest nedošlo takého množstvie [lživých proroků], že by všecky kúty oſahli ChelčKap 217b

2. co [okrouhlého] (čím) kolem dokola obemknout; [zemi, město] obklopit: zdi jeho [velkého města] oſahli vókol pětmezcietma mil CestMandA 192a; všecky země i královstva jsú vodami a mořem oſazzena CestMandA 213b; tlúšč [třtiny] ledva třmi piedmi oſiehne okolo CestMil 75b grossicies… eius est tribus palmis mensuratis in gyro (neos.) obsáhne se; oſyehne [„vlk“, tj. opar] člověka vókol jako pás LékRhaz 143; ║ tu [mimo město] jest veliké prostranstvie mezi zedmi a oſeżeno mezi svrchu řečeným kostelem a pravým městem CestMandA 178b rozprostírá se (?)

3. koho/co [velkého n. četného] obsáhnout, uzavřít do sebe jako obsah, pojmout: tmy sú jie [světlosti] neoſahli BiblKoř J 1,5 (var. v. objieti 3) non comprehenderunt; malýť by to buoh byl, kdyby jej který rozum mohl oſyeczy ŠtítKlem 16b (v obraze); ješto [nevod] všeliký národ rybí oſaahna vytáhne na břeh ŠtítSvátA 10a (srov. Mt 13,47); jakož plášť vše okrývá, takež člověk vše věrú oſyehne ŠtítBrigC 9b (fig.); takové malé miesto tak oſahne mnoho lidí CestMandD 539 (obsáhne ~C, ochytí ~A); nestačil mi [Alexandrovi] svět ode mne osazen, již mě malý hrob oſahl HusVýklB 111b (osadil ~M, obsáhl ~T) me…capit; tebeť [Bože] nebeská širokost Neoſíéhne ani výsost Budyš 56a; spolu oſahnú [pravdy Písma] množstvie věřících a každého zvláště ChelčSíť 4b (fig.)

4. koho/co v čem, čím obsáhnout, zahrnout v něčem; [v písemnosti apod.] uvést v něčem, pojmout do něčeho: v kterémžto utvrzení pokoje všickni vévody a kniežata… jednostajně sú oſiezeny KarŽivA 400 (byli sú… přimieněni ~B) fuerunt… comprehensi; všickny [dobré skutky] sú oſazeny ot spravedlnosti obecně řečené LyraMat 42b continentur sub iustitia; též jsú rozliční němečtí jazykové, avšak v počtu dvú a sedmdesáti nejsú oſiezeni BřezSvět 8b; žalobník…jednú žalobú má oſahnuti všecku škodu PrávJihlA 81b shrnout; v tom listu není osazeno (m. osaženo), ani stojí, by… Půh 5,156 (1487); tiž zápisové šíře to v sobě osazeno (m. osaženo) mají a zavírají ArchČ 16,395 (1491); ║ jakožto dvamezcietma jest čten, jimižto píšeme židovsky všecko, což mluvíme, a jich počátky hlas lidský jest oſazen ProlBiblL 149a (HierGal; ~K) comprehenditur první písmena jejich názvů zachycují všechny hlásky lidské řeči (?)

5. co [mimořádného], koho [boha] (čím [rozumem, smysly]) postihnout, zvl. poznat; [rozumem] pochopit: jeho [Šalomouna] dušě oſahla jest smyslem všicku zemi BiblDrážď Sir 47,16 (~Ol, ~Lit, ~Praž, zemi přikryl jest duší svú ~Pad) retexit; co kdy v schráně své věčnost buoh jest učinil, toho ijeden rozumem ani smyslem oſahnuti móže BiblOl Pror. ad Gn; to, což jest oſyezzeno, to jest svrchovaně poznáno a cěle LyraMat 81a quod comprehenditur; že se blesk divný okázal, že nemohl oſahnut býti, tak vostrý a prudký RokLukA 95b; jichžto [vysokých věcí] nižádný smysl rozumem oſahnuti nemuože, jediné pravú věrú věřiti PasKal C20a; ║ můž li jejich [čestných lidí] paměť to osáhnúti, že by Gráman… kdy upomínal otce mého NaučBrn 35 mohou-li se upamatovat

6. co [majetek] (čím) získat, obdržet něco, nabýt něčeho; [násilím] zmocnit se něčeho; [věnem] dostat jako věno: tehdy oſahl bieše ciesařstvie Ludvík z Bavor KarŽivA 339 (zaměstknáváše ~B) occupante…imperium; čehož prvé požívali sú z milosti, to již chtie právem a mocí oſahnuti SolfA 98a; zbožie, kteráž sme osáhli [Češi] a podrobili aneb obholdovali ArchČ 3,439 (1435); což najdále muož kto z nich zemi oſahnuti ChelčSíť 25a; abych ne všeho [látky k psaní] sám oſahl, než jiným také aby zuostalo VšehK 138a (obsáhl ~B) nevyčerpal; jakož jest to [dědictví] věnem osáhla ArchČ 28,72 (1458); ježto [ves Brníčko] nebožička paní matka má byla osíhla věnem Půh 4,444 (1464); kterýmž [právem] bych je [desátky] sobě osiehl, napravil a k držení svému přivedl ArchČ 9,396 (1482); ║ sbožie a zdravie oſiehne [snící] BřezSnářM 90b ad divitias et salutem hoc refertur (volný překlad) dostane se mu zboží a zdraví přísahú osieci co odpřisáhnout: musil by přísahú oſahnuti, co sú jej ty nádoby stály PrávJihlA 34b; přísežný maje některú věc přísahú oſahnuti PrávJihlA 131b; musí to přísežný přísahú oſahnuti PrávJihlA 173a. Jen v PrávJihl

7. co [úřad] zaujmout, obsadit: by kto byl v světě najvětčie a najsilnějšie moci a oſahl všecky tróny i úřady HusSvátA 542a; již skoro oſahnau [kněží] všecky úřady, v nichž penieze čijí HusKuch B1a; jenž [protivníci Kristovi] sú oſahli úřady apoštolské ChelčJan 60a; Oſahſſe [kněží] úřady duchovní, místa apoštolská i svátosti … i všelikú moc, kteráž přísluší apoštolem Kristovým, i klíče jich ChelčPost 71b

8. koho [lid], co [zemi] podmanit si, podrobit si; [mocensky n. vojensky] opanovat, ovládnout: nestačil mi [Alexandrovi] svět ode mne oſażen HusVýklB 111b (odsazen ~N, obsažený ~T) captus; oſahſſe [nehodní kněží] lid a zcenivše jim všecko ChelčPost 121b; kterak lužňanskú i také srbskú krajinu i také slezskú všecko německá sběř oſahla a osadila SebrKron 2a; invado… est impetere, agredi, arripere nadpadnúti, woſahnuti, mocí odjieti VodňLact cc8b; ║ jehožto [Assurova] zběř oſahla jest potoky BiblOl Jdt 16,5 (var. v. obléci, -lahu 4) obturavit obsadila; od puolnoci až zasě do východu slunce vešken sme svět v svú kázen oſahli [Neštěstí] TkadlA 37b podrobili jsme svému vedení, podmanili jsme si

9. koho, co [srdce] ovládnout, dostat do svého područí; [o ďáblu] zmocnit se někoho: tohoť [kdo povolí] on [ďábel] mocně oſiehne, za sebú do pekla vtiehne FlašRadaA 1925; peklo řádně mocí svú tě [Evu] jest oſahlo SolfA 146b; aby potom ty škodné věci, rozmohúce se, i neoſiehly srdce a nepokoje neučinily v něm ChelčBoj 395b

Srov. obsieci, objieti

Ad 1: za lat. operire stč. též pokryti. – Ad 4: za lat. comprehendere stč. též zavřieti; za continere též sdržěti. – Ad 5: za lat. retegere stč. též otkryti; za comprehendere též obchopiti, obkľúčiti, postihnúti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osieci, -sěku, -sěče pf. (ipf. osěkovati, osěkávati); k sieci, sěku

1. co [končetiny] komu osekat, pozutínat: vévoda Břecislav jem jeho [Prokopa], oči jemu vylúpil a oſſek jemu ruce i noze jako pni, do té vody do Bieliny jej vrhl PulkB 60 (osekal ~S, pod. ~Lobk, ~N) manibus pedibusque abscisis; ║ jedněm oſieczechu [netopýři] nosy, druhým uši a některým oči AlexPovC 277 (usečováchu ~A, ukušováchu ~D) tollebant okousali. Srov. obsěkati

2. koho osekat, zbavit rukou a nohou (zutínáním): ktož by kterému z ní [dvou bojujících] směl pomoci, aby byl inhed oſieczen PasMuzA 484 (~KlemA, ~Tisk, osekán ~Kal) cruribus excisis et brachiis (volný překlad)

3. v co [v zásah] seknout na něco, seknutím způsobit něco: nemóž pro jednu ránu žádný dvakrát obviněn býti, jedno jednú, ač i dva v jednu ránu bodla a oſekla jsta PrávSasE 95a ab wol… geslagen hetten

Srov. osěkati

Ad 1: za lat. abscidere stč. též otřězati, ottieti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osieci¹, -sěku, -sěčeš dok. osekat; zmrzačit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


osieci², -sahu, -sěžeš, osáhnúti, -nu, -neš dok. (co, koho) obsáhnout, zahrnout, pojmout do sebe; postihnout (smyslem, rozumem); ovládnout, podmanit si, podrobit si; dosáhnout čeho, získat co, obsadit co; obejmout, obklopit (v. též obsieci)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


osieci (1. sg. osahu, 2. osěžeš) dok. = obsáhnouti; obklopiti, zasáhnouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).