obsieci | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obsieci, -sahu, -sěže, pozd. též obsáhnúti, obsiehnúti, -nu, -ne pf. (ipf. obsáhati, obsahovati); k sieci

1. co/koho [velkého n. četného] obsáhnout, pojmout do sebe: ež…panuje [Bůh] nade všě věci, jakž ničse nemóž obſieczi miery jeho velikosti LegKat 1361; že tak mnoho móžeš obſahnuty, že nic nemóž tvé žádosti nasytiti, jediné sám buoh sebú Aug 21a tantae capacitatis es; že jeho [Kristovy] moci veš svět nemohl obſahnuty MatHom 91; Neobſijehnet Krista tvé [Herodesovo] královstvo ŠtítSvátA 40b non capit; že tak malé miesto mnoho lidí obſahne CestMandC 45b (osáhne ~D, ochytí ~A); ta velikost božská nesmierná, již svět nemóž obſiehnuti PříbrZamP 252b; není podobné, aby toho, jehož nebesa obſáhnauti nemohou, obſáhl dům AktaBratr 2,195b; mier, veselé všecko obſiehnu Aug Strahov DG V 3,246b continet; ║ světlost ve tmách svietí, a tmy sú jé neobſahly BiblLit J 1,5 (var. v. objieti 3) non comprehenderunt nepohltily; sectus terga flagellis, subditus obprobriis, penas amplectitur (obſahl jest gl.) omnes GlosSed 187b soustředil na sobě, zakusil

2. co [božského, mimořádného] (čím [rozumem]) v záp. kontextu postihnout, pochopit, obsáhnout: neb jeho [Krista] nižádný, jakož jest v tomto životě, obſahnuti nemóže VýklŠal 95b comprehendere; nikda jeho [božství] úplně obſiehnuti nebude moci [člověk] RokJanB 66b; by mohla rozumem obſeżena býti [víra] RokJanB 76a; přebludní lidé, ješto chtí hmotně a hloupě božské moci a moudrosti přemítati, a zemským nerozumějí, ani vtipem obſáhnauti mohouc AktaBratr 2,175b. – Srov. neobsáhnutý

3. koho/co zasáhnout, pojmout do své sféry; [o něčem nežádoucím] dolehnout na někoho, postihnout někoho: obſahne [Alexander] až do východu slunce a mečem podrobí sobě všechny národy AlexPovB 236a (sáhne ~A, ~D, dosáhne ~T) pertinget; nemním, by co v okršlku světa, což slunce obſiehnuti móž, bylo, by mě k radosti zbudilo TkadlA 5a; circumdatus est obklíčen jest, obſiezen VýklKruml 320a (Hb 5,2: var. v. obkľúčiti 9); nepravost šlépěje mé obſahnet mě BiblPraž Ps 48,6 (obklíčí ŽaltWittb a ost., pod. BiblPad) circumdabit; circulo…est circumdare vel tornare vobcházeti, wobſanuti, votočiti VodňLact Z8b; ║ přijdúť na tě všeckna požehnánie tato a obſahnu tě BiblPraž Dt 28,2 (var. v. obkľúčiti 6) apprehendent te obklopí tě; aby spoluobyvatelé naši dlužníkuov svých nemohli na právě opatrnosti vašie obsiehnúti ArchČ 21,232 (1496) právně postihnout

4. co [majetek, území ap.] získat něco, nabýt něčeho; [násilím, lstí ap.] přisvojit si něco, zmocnit se něčeho: přijímajíc [stavitelé babylónské věže] země rozličné, co jsú mohli najviec obſahnuti ComestK 22a (osáhnúti ~C, ~S); lépe bez péče málo mieti, než s strachem mnoho obſecy BawEzop 636; jehožto [Jindřichova syna] opravu i zemi jeho obſahl bieše Ludvík, jenž se nazýváše ciesařem KarŽivB 184a occupavit; Albrecht…všecky Sasy stran západu slunce osobil a obſahl PulkB 117 vindicavit; chtie [lidé] to [dědictví věčné] obſahnvty svým lakomstvem ŠtítSvátA 140a; kto jsú obſahli větčí zboží v křesťanství než kněží RokPostB 332; quod easdem hereditates in Okoř věnem a platy staršími obsáhl [Bořivoj] ArchČ 3,360 (1465); zboží,…kerá by ještě přivésti a obsáhnúti spravedlivě k témuž zámku mohli [Ctibor a dědicové] ArchČ 16,364 (1490)

5. admin. co [majetek, prohlášení] čím, v čem zahrnout, pojmout do něčeho; v pas. (v čem) být obsažen v něčem: Frana již u desk neměl co zapisovati, neb jest již Prokop dluhem u desk prvé zapsaným všecko byl obsáhl ArchČ 4,356 (1414); to, což jednú žalobú muož obſazeno býti PrávJihlA 115b; ale jestli že odporná osoba, proti niežto přísežný svědčí, žádá, musí to [svědectví] přísahú obſahnuti PrávJihlA 131a; ve všech artikulech a punktích, kteříž v tomto listu obseženi jsú DeskyMorBrn 82 (1496); v kterémžto také listu JKMti znamenitě dobrá vůle obsažena a položena jest DeskyMorOl 125 (1499); ║ to [„zboží“], což panie věno obsáhlo ArchČ 2,48 (1391) obsáhlo, zahrnulo

6. jur. býti obsěžen čím [právem] spadat pod něco, být podroben něčemu: jsú všichni jedním právem obſyezeny, ktož ku vikpildu slušejí PrávSasA 58a (~B, ~C, ~D, ~E) sin…begriffen; všichni ti, jenž opravu aneb obranu mají u vikpildu, to jest obráněnie, jednú pokutú a s jedniem vergeltem obſyezeny jsú PrávSasA 159b begriffen sint

Srov. osieci

Ad 3: za lat. apprehendere stč. též nadjíti; srov. též obdržěti. – Ad 4: za lat. occupare stč. též obdržěti, obléci, osobiti, posiesti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obsieci, -sahu, -sěžeš, obsáhnúti, obsiehnúti, -nu, -neš dok. obsáhnout, pojmout do sebe, pojmout do sféry svého vlivu; postihnout, pochopit; nabýt něčeho, přisvojit si něco, zmocnit se něčeho (v. též osieci)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obsieci (1. sg. obsahu, 2. obsěžeš) dok. = obsáhnouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).