osahovati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

osahovati, -uju, -uje ipf. (pf. osieci)

1. co [prostor] obklopovat, obemykat, kolem dokola uzavírat, obepínat: provázek třidceti loket oſahowaẛe okolek jeho [umělého moře] BiblLit 2 Par 4,2 (MamVíd, var. v. obsahovati 1) ambiebat; jenž [mořská zátoka] jest jedno osm mil…všíři a oſahuge Kalabrí a Sicilí CestMandA 171a; quicquid celí ambitu continetur vel magnitudine a což koli nebeským okolkem, okrslkem oſahuge sě MamUKA 16a (marg.; Est 13,10: var. v. obkľúčiti 7)

2. co (čím, v čem) obsahovat, mít jako obsah, zahrnovat (v něčem): kteréhožto [Davida] pěti rozdielý a jedním žalmovým svazkem oſahugi [knihy] BiblLit HierGal (ProlBiblL, ~K, BiblPad, ~Kladr) comprehendunt; tu sě béře spravedlnost ne za ctnost zvláštní, ale za obecní, jenž oſahuge každú ctnost v sobě LyraMat 26a includit; sedm volóv krásných a sedm klasóv plných…vše jednoho sna věc oſahugi BiblPad Gn 41,26 (~Kladr, var. v. obsáhati 2) comprehendunt; jehož [Boha] milovánie všecky žádosti oſahuge AlbnCtnostA 74b; jakož přiepis listu nahoře položený osahuje ArchČ 8,392 (1490); ║ těmito čtyřmi slovy [podstatně, osobně, bytně a tělesně] oſahuge se Kristus tak, kterak jest v osobě tělestné ChelčBisk 4a je vystižen

3. co/koho vztahovat se k něčemu n. k někomu; [časový úsek] zaujímat, zahrnovat: oſahuge [znamení Berana] skonánie března měsiece a polovici dubna LékFrantA 142b; oſahuge [znamení Býka] konec dubna a počátek máje LékKřišť 157b (~FrantA); kteráž moc jest pro všecky a oſahuge všecky, ješto kromě zákona božího jsú ChelčLid 85b vztahuje se, platí na všechny

4. co (čím [mocí]) zmocňovat se něčeho, opanovávat, zabírat něco: šelma… woſahuge mocí města, hrady, domy a roboty chudých JakZjev 439a; zbožie, města, vsi i hrady i královské užitky… i poplatky násilím a ukrutenstvím oſahugi [táborští kněží] PříbrTáb 71a; aby…všechen smysl obrátili [lidé]…k dobytí časných věcí, moudře je oſahugice a ziskujíce ChelčSíť 42b; osahujíce [táboři a sirotci] kostely a posádky LetKřižA 108 ed.

Srov. obsahovati, osáhati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osahovati, -uju, -uješ ned. obsahovat; zahrnovat, pojímat, postihovat (smyslem, slovy); ovládat, podrobovat; obklopovat, kolem objímat (srov. obsahovati)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


osahovati nedok. = obsazovati; dotýkati se, zasahovati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).