Prima principia lingvae Bohemicae

Prima principia lingvae Bohemicae. Praha (Praga), b. d. [2. polovina 17. století]. Vydání první.

Listování
Autoranonym
ZkratkaPrin
Transkribovaný titulPrima principia lingvae Bohemicae
Transliterovaný titulPRIMA| PRINCIPIA| LINGVÆ| BOHEMICÆ
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelTiskárna jezuitská (typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem)
Vročeníb. d. [2. polovina 17. století]
Vydáníprvní
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. AC XII 85
KnihopisK14365
Formát

12°

RozsahA–B12
Poznámka: bez paginace
Poznámka k tiskuvročení neuvedeno, 2. polovina 17. století
Charakteristika

Nenápadná mluvnice češtiny z 2. poloviny 17. století, připomínající názvem základní jezuitské gramatiky latiny Emmanuela Alvara (srov. AlvPrin1598), kterou vydala jezuitská akademická tiskárna na Starém Městě pražském. Anonymní autor dvanácterky uveden není. Josef Vintr (Vintr 2010) uvažuje o jezuitovi Štajerovi (srov. ŠtajerZpůsob1678), ale obsah spisu je natolik kompilovaný a „komunální“ (loci communes mluvnic češtiny z jezuitského prostředí), že bez dalších důkazů lze jen spekulovat. Textové shody můžem vysvětlit buď jako autorské opakování, nebo jako kompilaci zdroje někým jiným. Latinský výklad přibližuje základy českého tvarosloví. V 18. století byl pořízen přetisk této mluvnice (Prin1783).

 

Nejprve se probírá abeceda, skloňování „členu“ tento a osobních a přivlastňovacích zájmen (fol. A1vA4v). Substantiva jsou rozčleněna do pěti drachoviovských deklinací (DrachGram1660) podle zakončení genitivu singuláru (fol. A4v). Většina vzorů je stejná jako v Štajerově mluvničce (ŠtajerZpůsob1668). Slovesa jsou představena pomocí tří známých konjugací (fol. A11rB7r). Vzory pro časování sloves jsou stejné jako v Čechořečnosti V. J. Rosy (RosaGram1672).

 

Obvyklá datace („1678?“) je konvenční, vychází nejspíš z Dobrovského „etwa 1678“. Stručná mluvnička nebývá hodnocena špatně: její redukční přístup (na malém prostoru podat jen to základní) nakonec paradoxně vyhověl požadavkům pozdější doby na omezení variantnosti, v které naopak třeba Rosa hledal přednost.

 

Pro české příklady použila tiskárna frakturu dvou stupňů, výjimečně (jako na fol. A2r) švabach; latinský text byl vytištěn obvyklou antikvou a polokurzivou.

Jazykylatina, čeština
Primární literatura (digitální kopie)
  • Prima principia lingvae Bohemicae. Praga, b. d. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 F 28/adl.1), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Prima principia lingvae Bohemicae. Praga, b. d. Fotokopie tisku Strahovské knihovny, Praha, sign. AC XII 85, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koldová, Monika. Jezuitská tiskárna v Praze (1635–1773): na základě pramenů z Národního archivu = Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 2005, sv. 50, č. 1–4.
  • Koupil, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: KLP, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2], s. 106–107.
  • Koupil, Ondřej. Grammatykáři: jazyková a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 161–165.
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 59 (č. 17/09).
  • Mathesius, Vilém (ed.). Co daly naše země Evropě a lidstvu. 2. vyd. Praha: Sfinx, 1940, s. 195–197 (odstavec Bohuslava Havránka).
  • Vintr, Josef. Prima principia linguae Bohemicae — stručná mluvnička češtiny ze 17. století. Naše řeč, 2010, roč. 93, č. 4–5, s. 248–254. Digitální forma textu dostupná z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 898–902 (Tiskárna jezuitská /Praha/) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace28. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).