Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, nämlich: der Orthographie oder Rechtschreibung, der Etymologie oder Wortforschung, der Syntax oder Wortfügung, der Prosodie oder Tonmessung: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem tüchtigen Werkzeug ververfaßt und nun aufs neue verbessert

Jan Václav Pohl. Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, nämlich: der Orthographie oder Rechtschreibung, der Etymologie oder Wortforschung, der Syntax oder Wortfügung, der Prosodie oder Tonmessung: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem tüchtigen Werkzeug ververfaßt und nun aufs neue verbessert. Vídeň (Wien), 1776. Vydání čtvrté.

Listování
Autor

Jan Václav Pohl

Johann Wenzel; Johann Wenzl; Pól

ZkratkaPohlSprach1776
Transkribovaný titulDie böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, nämlich: der Orthographie oder Rechtschreibung, der Etymologie oder Wortforschung, der Syntax oder Wortfügung, der Prosodie oder Tonmessung: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem tüchtigen Werkzeug ververfaßt und nun aufs neue verbessert
Transliterovaný titulDie| böhmiſche| Sprachkunſt,| beſtehend| in vier Theilen,| nämlich:| der Orthographie, oder Rechtſchreibung,| der Etymologie, oder Wortforſchung,| der Syntax, oder Wortfügung,| der Proſodie, oder Tonmeſſung.| Allen Liebhabern dieſer Sprache, ſowohl Lehrenden| als Lernenden, zu einem tüchtigen Werkzeug ver-|verfaßt und nun aufs neue verbeſſert
Poznámka k titulujako alternativního titulu díla je na s. [1] a dále v živých záhlavích užito slov Anleitung zur böhmischen Sprache
Místo tiskuVídeň (Wien)
Tiskař/nakladateldie Gräfferische Buchhandlung
Vročení1776
Vydáníčtvrté
Exemplářze soukromé sbírky
KnihopisK14100
Formát

Rozsah)(6 A–Z8 Aa–Ll8 Mm4 + [1] příl. = s. [I–XII] — [1] — 2–551 — [552] + [1] příl.
Poznámka: fol. Q8r (s. 255) mylně signováno „R“; příloha je přehled konjugací (a vidu v rosovském pojetí) vevázaný za s. 152 a označený také „152“; v reprodukovaném exempláři chybí fol. K5 (s. 153 a 154 tisku jsou opsány rukou Tomáše Buriana)
Charakteristika

Čtvrté vydání mluvnice češtiny z pera Jana Václava Pohla (* asi 1720, † 1790). Jednotlivá vydání mluvnice (srov. PohlGram1756, PohlGram1764, PohlGram1773, PohlGram1783) si byla navzdory proměnlivým názvům poměrně blízká. Postupně byla rozšiřována. Podle rozšířeného seznamu slov a různého počtu rozhovorů lze odlišit dvě skupiny pohlovských mluvnic: vydání první a druhé tvoří jednu skupinu, vydáním třetím začíná skupina druhá (Newerkla 1999: 52). Oproti třetímu vydání byl opět pozměněn titul díla a latinská grammatica ustoupila německé Sprachkunst; autor se vrátil k podobě svého jména „Pohl“ (s. I). Jako v třetím vydání jsou i ve čtvrtém uvedeny ve skutek experimentální pravopisné návrhy, dříve jen teoreticky zmiňované ve výkladu (Berger 2008a: 42n.), a aplikovány ve slovníku i rozhovorech. Nejsou však (na rozdíl od PohlGram1773 a PohlGram1783) vysvětlovány v dodatku, ale jen ve výkladu (s. 910) — pokud v popisovaném exempláři nechybí několik listů poslední složky.

 

Vlastní gramatika opět obsahuje čtyři díly (Theil):

1. pravopis zabírá s. [1] až 18;

2. tvarosloví je probráno po jednotlivých slovních druzích na s. 19170;

3. syntax je tradičně stručná a pokrývá s. 170208;

4. prozódie a výslovnost je uživatelům mluvnice předestřena na s. 208254.

 

Následuje neobyčejně rozsáhlý Slovník řeči české (s. 255430) a obvyklý přílepek dvojjazyčné konverzace (s. 431551 — 25 rozprávek). Přidána jsou errata (s. 552).

Z tohoto přehledu je patrné, že obsah čtvrtého vydání odpovídá třetímu (PohlGram1773), a to i stránkovým rozsahem dílů.

 

Podobně jako v předchozích vydáních převažují z písem fraktura různých stupňů pro němčinu a švabach pro češtinu. Použitá písmová sada švabachu obsahovala i ł s kličkou a litery (stejné platnosti) »b« i »ϐ«. Reprodukovaný exemplář patřil Tomáši Burianovi a byl věnován Ferdinandovi Čenskému (1829–1887), dalšímu armádnímu učiteli češtiny. Čenský o tom udělal do knihy poznámku a v pohlovském medailonu o autorovi nepsal úplně zdvořile („… se stal jakýmsi lokajem nebo vrátným u dvora“).

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Pohl, Jan Václav. Není hrubě zdrávo v tom povětří pozůstati aneb Všeliká rozmlouvání, při potkání a ranním navštívení, o strojení neb oblékání etc. Ed. M. Valášek. Praha: Volvox Globator, 2007 [= Smil: jazykem o jazyce 5] (konverzační část, základem právě text PohlSprach1776).
 • Pohl, Johann Wenzel. Die böhmische Sprachkunst… Wien, 1776. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 65 E 4313), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Pohl, Johann Wenzel. Die böhmische Sprachkunst… Wien, 1776. Fotokopie tisku ze soukromé sbírky, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Berger, Tilman. Der Beitrag von Johann Wenzel Pohl zur Entwicklung der slavischen Sprachwissenschaft. In S. Kempgen aj. (edd.). Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress Ohrid 2008. München: Kubon & Sagner, 2008, s. 39–52. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Berger, Tilman. Johann Wenzel Pohls Beitrag zur Aspektologie. In P. Kosta a D. Weiss (edd.). Slavistische Linguistik 2006/2007: Referate des 32. und 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München: O. Sagner, 2008 [= Slavistische Beiträge 464], s. 35–57. Rukopis ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Berger, Tilman. Diakritické znaky v Pravopisnosti řeči čechské Jana Václava Póla. In M. Boháčová a P. Kosek (edd.). Jazyk a jeho proměny: prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 13–20.
 • Berger, Tilman. Odkaz Jana Václava Póla dnešku. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová a J. Klímová (edd.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním: stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 235–239. eKniha Google přístupná z WWW: <viz zde>
 • Burian, Tomáš. Český jazyk we wojenské akademii w Nowém Městě za Widní. Časopis Českého museum, 1844, roč. 18, č. 4, s. 515–536. Fotokopie tisku uloženého v Městské knihovně Horažďovice, sign. Z 10 D 9, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Pohl, Jan Václav (heslo Jiřího Černého).
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 82 (č. 18/18).
 • Newerkla, Stefan Michael. Johann Wenzel Pohl — Sprachpurismus zwischen Spätbarock und tschechischer Erneuerung. In J. Holý a G. Zand (edd.). Tschechisches Barock: Sprache, Literatur, Kultur = České baroko: jazyk, literatura, kultura. Frankfurt am Main aj.: Peter Lang, 1999, s. 49–67.
 • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113 (zde s. 108). Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 881–882.
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace3. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).