Grammatica linguae Bohemicae oder Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, benanntlich: I. der Orthographi oder Schreibkunst, II. der Ethymologi oder Wortforschung, III. der Syntaxi oder Wörterfügung, IV. der Prosodi oder Aussprachkunst: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem erforderlichen Werkzeug gefertiget

Jan Václav Pohl. Grammatica linguae Bohemicae oder Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, benanntlich: I. der Orthographi oder Schreibkunst, II. der Ethymologi oder Wortforschung, III. der Syntaxi oder Wörterfügung, IV. der Prosodi oder Aussprachkunst: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem erforderlichen Werkzeug gefertiget. Vídeň; Praha; Terst (Wien, Prag und Triest), 1756. Vydání první.

Listování
Autor

Jan Václav Pohl

Johann Wenzel; Johann Wenzl; Pól

ZkratkaPohlGram1756
Transkribovaný titulGrammatica linguae Bohemicae oder Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, benanntlich: I. der Orthographi oder Schreibkunst, II. der Ethymologi oder Wortforschung, III. der Syntaxi oder Wörterfügung, IV. der Prosodi oder Aussprachkunst: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem erforderlichen Werkzeug gefertiget
Transliterovaný titulGRAMMATICA| LINGUÆ BOHEMICÆ,| oder| die Böhmiſche| Sprach-Kunſt,| Beſtehend| in vier Theilen,| Benanntlich:| I. Der Orthographi, oder Schreib-Kunst.| II. Der Ethymologi, oder Wortforſchung.| III. Der Syntaxi, oder Wörterfügung.| IV. Der Proſodi, oder Ausſprach-Kunſt.| Allen Liebhabern dieſer Sprache, ſowohl Lehrenden| als Lernenden, zu einem erforderlichen| Werkzeug gefertiget
Poznámka k titulufrakturní litery ö a ü s nadepsaným e místo trématu; jako alternativního titulu díla je na s. [1] a dále v živých záhlavích užito slov Anleitung zur böhmischen Sprache
Místo tiskuVídeň; Praha; Terst (Wien, Prag und Triest)
Tiskař/nakladatelJohann Thomas von Trattner
Vročení1756
Vydáníprvní
Exemplářze soukromé sbírky
KnihopisK14094
Formát

Rozsah)(4 A–X8 Y4 = s. [I–VIII] — [1] — 2–340 („240“) — [341–344]
Poznámka: text se končí na fol. Y2v (chybná paginace: tato s. 340 označena „240“), fol. Y4v po erratech vacat; chyby v paginaci: s. 247 označena „274“, s. 249 „264“, s. 257 „527“, s. 340 „240“
Charakteristika

První vydání mluvnice češtiny z pera představitele vídeňské bohemistiky druhé poloviny 18. století, jehož pověst zůstává pošramocena po ostré kritice ze strany Josefa Dobrovského — Jan Václav Pohl (* asi 1720, † 1790) v tomto sporu představoval racionalizujícího ahistorického gramatika staré školy, Dobrovský přinášel změnu přístupu k jazyku, důraz na jeho dějiny a práci s doklady a jazykovými památkami. Pohl pracoval ve Vídni jako učitel češtiny (mj. učil budoucího císaře Josefa II. — Jungmann tu volbu komentoval skepticky: „ó by se to komus ginému lepšj chuti neb wkusu mužowi bylo dostalo!“ /Jungmann 1825: 485/) a jeho jazykověreflektivní práce (mluvnice, příručky o pravopise, slovník) jsou plodem této praxe.

Jednotlivá vydání mluvnice (srov. PohlGram1764, PohlGram1773, PohlSprach1776, PohlGram1783) si byla navzdory proměnlivým názvům poměrně blízká. Postupně byla rozšiřována. Podle rozšířeného seznamu slov a různého počtu rozhovorů lze odlišit dvě skupiny pohlovských mluvnic: vydání první a druhé (prakticky přetisk prvního) tvoří jednu skupinu, vydání třetí až páté druhou (Newerkla 1999: 52). Východiskem prvního vydání byla mluvnice V. J. Rosy (RosaGram1672), první vydání lze označit za výtah z Čechořečnosti přeložený do němčiny; mluvnice druhé skupiny aplikují Pohlovy experimentální pravopisné zásady, dříve jen zmiňované v pravopisném výkladu (Berger 2008a: 42n.).

 

Po úvodních textech (obracejí se na českého zemského patrona sv. Václava a na čtenáře) následují čtyři díly (Theil) mluvnice, vyjmenované už v titulu a shodující se s členěním RosaGram1672:

1. pravopis (orthohraphia, Schreibkunst), s. [1] až 13; stejně jako u Rosy je i u Pohla na konci ortografie stručný výčet interpunkt (s. 13; edice a komentář pasáže: Rinas, Koupil a Tichák 2023: 108n.);

2. tvarosloví (etymologia, Wortforschung), s. 13154;

3. syntax (syntaxis, Wortfügung, na titulní straně Wörterfügung), s. 155191;

4. prozódie a výslovnost (prosodia, Aussprachkunst), s. 191204.

Za těmito „rosovskými“ partiemi následuje ještě slovník (Česko-německý slovnář, s. 205258) a česko-německá konverzace (Přilepek všelikých česko-německých rozmlouvání, s. 259340 /„240“/ — 16 rozmlouvání).

 

Tiskárna vídeňského dvorního tiskaře Trattnera použila v mluvnici několik druhů písma: antikvu pro latinské gramatické termíny, frakturu pro německý výkladový text i švabach pro české příklady (švabachem je ale například tištěn i souvislý německý text na s. 7 a 8). Použitá písmová sada švabachu obsahovala i »ł« s kličkou a litery (stejné platnosti) »b« i »ϐ«.

Jazykyněmčina, čeština, latina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Pohl, Jan Václav. Není hrubě zdrávo v tom povětří pozůstati aneb Všeliká rozmlouvání, při potkání a ranním navštívení, o strojení neb oblékání etc. Ed. M. Valášek. Praha: Volvox Globator, 2007 [= Smil: jazykem o jazyce 5] (konverzační část, základem text PohlSprach1776).
 • Pohl, Johann Wenzel. Grammatica linguae Bohemicae oder Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, benanntlich: I. der Orthographi oder Schreibkunst, II. der Ethymologi oder Wortforschung, III. der Syntaxi oder Wörterfügung, IV. der Prosodi oder Aussprachkunst: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem erforderlichen Werkzeug gefertiget. Wien; Prag; Triest, 1756. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 705, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pohl, Johann Wenzel. Grammatica linguae Bohemicae oder Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, benanntlich: I. der Orthographi oder Schreibkunst, II. der Ethymologi oder Wortforschung, III. der Syntaxi oder Wörterfügung, IV. der Prosodi oder Aussprachkunst: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem erforderlichen Werkzeug gefertiget. Wien; Prag; Triest, 1756. eKniha Google (fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 705), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Pohl, Johann Wenzel. Grammatica linguae Bohemicae oder Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, benanntlich: I. der Orthographi oder Schreibkunst, II. der Ethymologi oder Wortforschung, III. der Syntaxi oder Wörterfügung, IV. der Prosodi oder Aussprachkunst: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem erforderlichen Werkzeug gefertiget. Wien; Prag; Triest, 1756. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 C 8), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Pohl, Johann Wenzel. Grammatica linguae Bohemicae oder Die böhmische Sprachkunst, bestehend in vier Theilen, benanntlich: I. der Orthographi oder Schreibkunst, II. der Ethymologi oder Wortforschung, III. der Syntaxi oder Wörterfügung, IV. der Prosodi oder Aussprachkunst: allen Liebhabern dieser Sprache, sowohl Lehrenden als Lernenden, zu einem erforderlichen Werkzeug gefertiget. Wien; Prag; Triest, 1756. Fotokopie tisku ze soukromé sbírky, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Berger, Tilman. Der Beitrag von Johann Wenzel Pohl zur Entwicklung der slavischen Sprachwissenschaft. In S. Kempgen aj. (edd.). Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress Ohrid 2008. München: Kubon & Sagner, 2008, s. 39–52. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Berger, Tilman. Johann Wenzel Pohls Beitrag zur Aspektologie. In P. Kosta a D. Weiss (edd.). Slavistische Linguistik 2006/2007: Referate des 32. und 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München: O. Sagner, 2008 [= Slavistische Beiträge 464], s. 35–57. Rukopis ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Berger, Tilman. Diakritické znaky v Pravopisnosti řeči čechské Jana Václava Póla. In M. Boháčová a P. Kosek (edd.). Jazyk a jeho proměny: prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 13–20.
 • Berger, Tilman. Odkaz Jana Václava Póla dnešku. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová a J. Klímová (edd.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním: stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 235–239. eKniha Google přístupná z WWW: <viz zde>
 • Burian, Tomáš. Český jazyk we wojenské akademii w Nowém Městě za Widní. Časopis Českého museum, 1844, roč. 18, č. 4, s. 515–536. Fotokopie tisku uloženého v Městské knihovně Horažďovice, sign. Z 10 D 9, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Pohl, Jan Václav (heslo Jiřího Černého).
 • Jungmann, Josef. Historie literatury české aneb Saustawný přehled spisů českých, s krátkau historij národu, oswiceni a gazyka. Praha: A. Straširypka, 1825. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky — Slovanské knihovny, Praha, sign. Č 016636/1-2 b), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 73–74 (č. 18/11).
 • Newerkla, Stefan Michael. Johann Wenzel Pohl — Sprachpurismus zwischen Spätbarock und tschechischer Erneuerung. In J. Holý a G. Zand (edd.). Tschechisches Barock: Sprache, Literatur, Kultur = České baroko: jazyk, literatura, kultura. Frankfurt am Main aj.: Peter Lang, 1999, s. 49–67.
 • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113 (zde s. 108). Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 881–882.
 • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 943–944 (Trattner Johan Thomas von) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace20. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).