Neuverbesserte Böhmische Grammatik, mit all erforderlichen tüchtigen Grundsätzen, gut und verläßlicher Rechtschreibung, Ableitung, und zufolge dieser verschiedener Bedeutung der böhmischen Wörter bewehrt; denn mit einem eigentlich böhmischen Wörterbuch und mehrern der allgemeinen Erforderniß nach eingerichten Gesprächen, zu rechtschaffener Erlernung dieser Sprache für einen Deutschen, als ingleichen auch der deutschen Sprache für die Böhmen und andere slawische Nationen begleitet und bestehend in vier Haupttheilen, nämlich: der Orthographie oder Rechtschreibung, der Ethymologie oder Wortforschung, der Syntax oder Wörterfügung, der Prosodie oder Tonmessung: allen diese Sprache Lehrenden und Lernenden zu einen tüchtigen Werkzeug verfaßt

Jan Václav Pohl. Neuverbesserte Böhmische Grammatik, mit all erforderlichen tüchtigen Grundsätzen, gut und verläßlicher Rechtschreibung, Ableitung, und zufolge dieser verschiedener Bedeutung der böhmischen Wörter bewehrt; denn mit einem eigentlich böhmischen Wörterbuch und mehrern der allgemeinen Erforderniß nach eingerichten Gesprächen, zu rechtschaffener Erlernung dieser Sprache für einen Deutschen, als ingleichen auch der deutschen Sprache für die Böhmen und andere slawische Nationen begleitet und bestehend in vier Haupttheilen, nämlich: der Orthographie oder Rechtschreibung, der Ethymologie oder Wortforschung, der Syntax oder Wörterfügung, der Prosodie oder Tonmessung: allen diese Sprache Lehrenden und Lernenden zu einen tüchtigen Werkzeug verfaßt. Vídeň (Wien), 1783. Vydání páté.

Listování
Autor

Jan Václav Pohl

Johann Wenzel; Johann Wenzl; Pól

ZkratkaPohlGram1783
Transkribovaný titulNeuverbesserte Böhmische Grammatik, mit all erforderlichen tüchtigen Grundsätzen, gut und verläßlicher Rechtschreibung, Ableitung, und zufolge dieser verschiedener Bedeutung der böhmischen Wörter bewehrt; denn mit einem eigentlich böhmischen Wörterbuch und mehrern der allgemeinen Erforderniß nach eingerichten Gesprächen, zu rechtschaffener Erlernung dieser Sprache für einen Deutschen, als ingleichen auch der deutschen Sprache für die Böhmen und andere slawische Nationen begleitet und bestehend in vier Haupttheilen, nämlich: der Orthographie oder Rechtschreibung, der Ethymologie oder Wortforschung, der Syntax oder Wörterfügung, der Prosodie oder Tonmessung: allen diese Sprache Lehrenden und Lernenden zu einen tüchtigen Werkzeug verfaßt
Transliterovaný titulNeuverbeſſerte Böhmiſche| Grammatik,| mit all erforderlichen tüchtigen| Grundſätzen,| gut, und verläßlicher Rechtſchreibung, Ableitung,| und zufolge dieſer verſchiedener Bedeutung der böhmiſchen| Wörter bewehrt; denn mit einem eigentlich| böhmiſchen Wörterbuch| und mehrern der allgemeinen Erforderniß nach ein-|gerichten Geſprächen, zu rechtſchaffener Erlernung dieſer| Sprache für einen Deutſchen, als ingleichen auch der deutſchen| Sprache für die Böhmen und andere ſlawiſche Natio-|nen begleitet und beſtehend in| vier Haupttheilen,| nämlich:| Der Orthographie, oder Rechtſchreibung,| Der Ethymologie, oder Wortforſchung,| Der Syntax, oder Wörterfügung,| Der Proſodie, oder Tonmeſſung.| Allen dieſe Sprache Lehrenden und Lernenden zu einen| tüchtigen Werkzeug verfaßt
Poznámka k tituluslova „Nationen“ a „Tonmessung“ nejsou v reprodukovaném exempláři čitelná; doplněna podle Knihopisu (14097); frakturní litery ö, ä a ü s nadepsaným e místo trématu; jako alternativního titulu díla je na s. [1] a dále v živých záhlavích užito slov Anleitung zur böhmischen Sprache
Místo tiskuVídeň (Wien)
Tiskař/nakladatelJohann Thomas von Trattner
Vročení1783
Vydánípáté
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. ST1-0006.461.A (chybějící s. 471474 a 531542 jsou doplněny z exempláře Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5559)
Knihopis14097
Formát

Rozsah)(6 A–Z8 Aa–Mm8 Nn1(?) = s. [I–XII] — [1] — 2–558 — [559–562?]
Poznámka: chyby v paginaci: s. 28 je označena „82“, s. 72 „27“, s. 103 „130“, s. 143 „134“, s. 270 „702“, s. 321336 „289“ atd. (navíc s chybným označením s. 336 „204“ místo očekávaného „304“; chybná paginace se týká archu X), s. 480 „280“
Charakteristika

Páté, nejrozsáhlejší vydání mluvnice češtiny z pera Jana Václava Pohla (* asi 1720, † 1790). Jednotlivá vydání mluvnice (srov. PohlGram1756, PohlGram1764, PohlGram1773, PohlSprach1776) si byla navzdory proměnlivým názvům poměrně blízká. Postupně byla rozšiřována. Podle rozšířeného seznamu slov a různého počtu rozhovorů lze odlišit dvě skupiny pohlovských mluvnic: vydání první a druhé tvoří jednu skupinu, vydáním třetím začíná skupina druhá (Newerkla 1999: 52). Pohl se v pátém vydání vrátil nejen k nakladateli prvních dvou vydání a významnému vídeňskému tiskaři Trattnerovi, ale i ke klíčovému slovu Grammatik v názvu díla. Titulem se páté vydání mluvnice velmi podobá vydání třetímu. Stejně jako v něm jsou tu uvedeny ve skutek experimentální pravopisné návrhy, v prvních dvou vydáních jen teoreticky zmiňované ve výkladu (Berger 2008a: 42n.), a aplikovány ve slovníku i rozhovorech; vysvětlovány jsou v dodatku i v základním výkladu (s. 910; [559] až [562]). S třetím vydáním má páté společné i to, že v titulu (s. I) inzeruje možnost, že se podle této mluvnice mohou Slované učit německy.

 

Vlastní gramatika opět obsahuje čtyři díly (Theil):

1. pravopis zabírá s. [1] až 20;

2. tvarosloví je probráno po jednotlivých slovních druzích na s. 20190;

3. syntax je tradičně stručná a pokrývá s. 190232;

4. prozódie a výslovnost je uživatelům mluvnice předestřena na s. 232283.

 

Následuje neobyčejně rozsáhlý Slovnik řeči české (s. 283428). Před obvyklým přílepkem dvojjazyčné konverzace (s. 471558 — 19 rozprávek) byla zařazena novinka, abecedně řazený německo-český slovník sloves (Förderst nothwendige Zeitwörter, s. 428470). Knihu uzavírá doplněk o pravopise (s. [559] až [562]).

 

Podobně jako v předchozích vydáních převažují z písem fraktura různých stupňů pro němčinu a švabach pro češtinu. Použitá písmová sada švabachu obsahovala i ł s kličkou a litery (stejné platnosti) »b« i »ϐ«.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Pohl, Jan Václav. Není hrubě zdrávo v tom povětří pozůstati aneb Všeliká rozmlouvání, při potkání a ranním navštívení, o strojení neb oblékání etc. Ed. M. Valášek. Praha: Volvox Globator, 2007 [= Smil: jazykem o jazyce 5] (konverzační část, základem text PohlSprach1776).
 • Pohl, Johann Wenzel. Neuverbesserte Böhmische Grammatik… Wien, 1783. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 G 112), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Pohl, Johann Wenzel. Neuverbesserte Böhmische Grammatik… Wien, 1783. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. ST1-0006.461.A, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pohl, Johann Wenzel. Neuverbesserte Böhmische Grammatik… Wien, 1783. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. ST1-0006.461.A, doplněné fotokopiemi tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5559, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Berger, Tilman. Der Beitrag von Johann Wenzel Pohl zur Entwicklung der slavischen Sprachwissenschaft. In S. Kempgen aj. (edd.). Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress Ohrid 2008. München: Kubon & Sagner, 2008, s. 39–52. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Berger, Tilman. Johann Wenzel Pohls Beitrag zur Aspektologie. In P. Kosta a D. Weiss (edd.). Slavistische Linguistik 2006/2007: Referate des 32. und 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München: O. Sagner, 2008 [= Slavistische Beiträge 464], s. 35–57. Rukopis ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Berger, Tilman. Diakritické znaky v Pravopisnosti řeči čechské Jana Václava Póla. In M. Boháčová a P. Kosek (edd.). Jazyk a jeho proměny: prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 13–20.
 • Berger, Tilman. Odkaz Jana Václava Póla dnešku. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová a J. Klímová (edd.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním: stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 235–239. eKniha Google přístupná z WWW: <viz zde>
 • Burian, Tomáš. Český jazyk we wojenské akademii w Nowém Městě za Widní. Časopis Českého museum, 1844, roč. 18, č. 4, s. 515–536. Fotokopie tisku uloženého v Městské knihovně Horažďovice, sign. Z 10 D 9, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Pohl, Jan Václav (heslo Jiřího Černého).
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 82 (č. 18/18).
 • Newerkla, Stefan Michael. Johann Wenzel Pohl — Sprachpurismus zwischen Spätbarock und tschechischer Erneuerung. In J. Holý a G. Zand (edd.). Tschechisches Barock: Sprache, Literatur, Kultur = České baroko: jazyk, literatura, kultura. Frankfurt am Main aj.: Peter Lang, 1999, s. 49–67.
 • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113 (zde s. 108). Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 881–882.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 943–944 (Trattner Johan Thomas von) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace3. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).