Pravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek I

František Cyril Kampelík. Pravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek I. Praha , 1845.

Listování
Autor

František Cyril Kampelík

František Cyrill

ZkratkaKamPrav1845
Transkribovaný titulPravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek I
Transliterovaný titulPRAWOPIS| českoslowanské řeči| co| PŘÍRUČNÍ KNIŽKA SE MNOHÝMI PŘÍKLADY| pro| učitele, pěstouny, rodiče| ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu| snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] Dílek I
Poznámka k tituluprvní řádek titulu je vysázen dobově módními stínovanými polotučnými literami s mohutnými serify; jejich kresba vychází z klasicistního pojetí antikvy, stejně jako u antikva v ostatních řádcích
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelKarel Vilém Medau
Vročení1845
Vydání
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 136/1
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsah[*]4 1–48 54 + III příl. = s. [I–V] — VI–VIII — [1] — 2 — [3] — 4–26 — [27] — 28–58 — [59] — 60–70 — [71–72] + III příl.
Poznámka: Přílohy jsou „Tabulky“ většího formátu, skládané, číslované I–III a vevázané za s. [72].
Charakteristika

První díl pravopisné příručky Františka Cyrila Kampelíka (1805–1872), pocházející z 40. let 19. století, kdy probíhaly v Matici české debaty o úpravách pravopisu (pokračuje druhým dílem: KamPrav1847).

Program popisuje Slovo k Čechoslovanům (s. [V] až VIII, srov. název KamČech1842): vyzývá slovansky mluvící obyvatele Čech, Moravy, Slezska a Slovenska k jazykové jednotě, kterou by zaštítilo „Museum s Matičkou českou ve staroslawné Praze“ (s. VII). V náladě směřující v Matici české k vydání kollárovských Hlasů (Hlas1846) bylo konzervativní integrační stanovisko šíře sdílené, teprve později se F. C. Kampelík (Kollárem ovlivněný) dostal v promýšlení česko-slovenského jazykového sbližování do relativní izolace.

Širší veřejnosti se tu nabízí „museiní prawopis“ (s. VIII), tedy píšící už ou, j a í (místo staršího au, g a j), ale dosud w.

První díl příručky je rozdělen do tří oddílů:

O rozdělování slabik (s. [3] až 6);

Kde se veliké písmeny píšou (s. 726) — grafické vyznačení nadpisů v textu a v obsahu se ale liší, takže v oddíle najdeme i stručné poučení gramatické (tvarosloví ohebných slovních druhů) a dokonce „etymologické“ (nebo spíše o slovotvorbě);

O jednotlivých hláskách (s. [27] až 6); na s. 3940 a 42 tu najdeme abecedně vyjmenovaná slova s y, pro které autor neumí nabídnout uživatelům jednoduché „vysvětlení“, tedy vlastně předchůdce pozdějších „vyňatých“ nebo „vyjmenovaných“ slov; od s. [59] můžeme sledovat stejnozvuká slova, tedy jakési „minimální páry“, slova podobně/stejně znějící, ale trochu jinak psaná a něco jiného znamenající (podobné dvojice uváděl už např. ŠtajerZpůsob1668).

Pravidla jsou doplňována materiálem k slůvkování (tedy procvičování).

 

Praktickou knížku, kráčející typově ve stopách Václava Hanky (HankaPrav1817 a další vydání), vysázeli v tiskárně klasicistní antikvou s vyznačováním výrazným tučným řezem podle dobové typografické módy.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Kampelík, František Cyril. Pravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek I. Praha, 1845. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 2294/D.1, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Kampelík, František Cyril. Pravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek I. Praha, 1845. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 136/1, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Kampelík, František Cyril (heslo Ondřeje Bláhy).
  • Kadečková, Marie. František Cyril Kampelík: soupis jeho díla a literatury o něm: výběrová bibliografie. Hradec Králové: Krajská knihovna, 1973.
  • Koblížek, Vladimír. Pojetí spisovného jazyka českého v díle dr. Františka Cyrila Kampelíka. Češtinář, 2004/2005, roč. 15, s. 141–156.
  • Novotný, Jan. František Cyril Kampelík. Praha: Melantrich, 1975 [= Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 40].
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 351 (Medau Karel Vilém) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace9. 11. 2020
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).