Pravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek II: (jedná o znamenkách slohových)

František Cyril Kampelík. Pravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek II: (jedná o znamenkách slohových) . Praha, 1847.

Listování
Autor

František Cyril Kampelík

František Cyrill

ZkratkaKamPrav1847
Transkribovaný titulPravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek II: (jedná o znamenkách slohových)
Transliterovaný titulPRAWOPIS| českoslowanské řeči| co| PŘÍRUČNÍ KNIŽKA SE MNOHÝMI PŘÍKLADY| pro| učitele, pěstouny, rodiče| ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu| snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] Dílek II.| (Jedná o znamenkách slohowých.)
Poznámka k tituluprvní řádek titulu je vysázen dobově módními stínovanými polotučnými literami s mohutnými serify; jejich kresba vychází z klasicistního pojetí antikvy, stejně jako je tomu u antikvy v ostatních řádcích
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelKarel Vilém Medau
Vročení1847
Vydání
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 136 přív.
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsahs. [I–II] — [1–3] — 4–8 — [9] — 10–23 — [24] — 25–87 — [88] — 89–92 — [93–94]
Charakteristika

Druhý díl pravopisné příručky Františka Cyrila Kampelíka (1805–1872), pocházející z 40. let 19. století, kdy probíhaly v Matici české debaty o úpravách pravopisu (předchází díl první: KamPrav1845). Znamenka slohová v podtitulu této knihy jsou termín pro interpunkci. Té je v podstatě celý tento díl věnován.

Práci analyzoval Karsten Rinas (Rinas, Koupil a Tichák 2023: 137–141) a došel k závěru, že „takřka celý druhý díl Pravopisu českoslovanské řeči je […] přímou adaptací Pölitzova díla Kurze Theorie der Interpunktion nach logischen Grundsätzen“, poprvé vydaného v roce 1801 (s. 139; 3. vyd.: Pölitz 1824).

Na s. 68 najdeme v úvodu také příspěvek jiného autora — dr. Věnceslava Krátkého —, pojednávající o dějinách interpunkce.

Kampelíkův výklad je rozdělen do dvou oddělení:

Oddělení první (s. [9] až 23) nabízí jako východisko správné interpunkce základní poučení o logice.

Oddělení druhé (s. [24] až 92) pak ve třech třídách (to je adelungovský rys) probírá užívání jednotlivých interpunkčních znamínek a grafických značek. Na závěr jsou stručně probrány i související zkratky a je tu i pozoruhodný pasus o korektuře v tiskárně (od s. 82; nejenom praktické ukázky starobylých korektorských značek, ale i množství reálií z knihtiskařského provozu poloviny 19. století).

 

Druhý díl Kampelíkovy příručky je stejně jako ten první vysázen antikvou s vyznačováním prostrkáním a písmem výrazně tučného řezu.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální kopie)
  • Kampelík, František Cyril. Pravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek II: (jedná o znamenkách slohových). Praha, 1847. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 2294/D.2, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Kampelík, František Cyril. Pravopis českoslovanské řeči co příruční knižka se mnohými příklady pro učitele, pěstouny, rodiče ku prospěchu mládeže tak sestavený, aby se mu snadným způsobem důkladně naučiti mohla […] dílek II: (jedná o znamenkách slohových). Praha, 1847. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 136 přív., dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Kampelík, František Cyril (heslo Ondřeje Bláhy).
  • Kadečková, Marie. František Cyril Kampelík: soupis jeho díla a literatury o něm: výběrová bibliografie. Hradec Králové: Krajská knihovna, 1973.
  • Koblížek, Vladimír. Pojetí spisovného jazyka českého v díle dr. Františka Cyrila Kampelíka. Češtinář, 2004/2005, roč. 15, s. 141–156.
  • Novotný, Jan. František Cyril Kampelík. Praha: Melantrich, 1975 [= Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 40].
  • Pölitz, Karl Heinrich Ludwig. Kurze Theorie der Interpunction nach logischen Grundsätzen. 3., přeprac. vyd. Leipzig: Carl Cnobloch, 1824. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 75 B 7), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 351 (Medau Karel Vilém) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace16. 12. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).