Grammatica linguae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac externis, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu

Václav Jandit. Grammatica linguae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac externis, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga (Praga), 1753. Vydání šesté.

Listování
Autor

Václav Jandit

Venceslaus; Jandyt

ZkratkaJanditGram1753
Transkribovaný titulGrammatica linguae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac externis, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu
Transliterovaný titulGRAMMA-|TICA| LINGUÆ| BOEMICÆ,| Methodô facili,| Per regulas certas ac univerſales| explicata,| In Orthographiam, Etymo-|logiam, Syntaxim & Proſodiam| diviſa.| Omnibus tam diſcentibus, ac Lingua-|rum Magiſtris, quàm Domeſticis, ac Externis,| Nec non Hiſtoricis, Oratoribus aliiſque| perquàm utilis.| Specialiter inſertæ ſunt Regulæ Or-|thographicæ accuratiſſimæ R. P. Kon-|ſtantij de Societate JESU
Místo tiskuPraga (Praga)
Tiskař/nakladatelFrantiška Wernerová (Francisca Wernerin)
Vročení1753
Vydáníšesté
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. AC XVII 16
KnihopisK03498
Formát

RozsahA–N8 = s. [1–2] — 3–206 — [207–208]
Poznámka: chyby ve foliaci: fol. E4r (s. 71) označeno „E5“, fol. F3r (s. 85) označeno „F4“
Charakteristika

Poslední, šesté vydání úspěšné gramatiky první poloviny 18. století, poprvé vydané roku 1704 (JanditGram1704). Na titulní straně se samo označuje jako páté, rozšířené a více opravené; posun číslování vznikl už ve vydání čtvrtém (JanditGram1732) a byl přenesen i do vydání pátého (JanditGram1739). Latinsky psaná kompilační mluvnice má i v tomto šestém vydání opět, jako už ve vydání třetím z roku 1715 (JanditGram1715), ekvivalenty v němčině. Poslední vydání navazuje na předchozí — podepsaná tiskařka je Wussinova dcera, vdova po jeho zeti Korneliovi Petru Wernerovi (zemřel před rokem 1748, Wussin zemřel v roce 1748, oba podepsali předcházející vydání).

Na úvod je zařazena podobně jako v prvním vydání předmluva Ad lectorem (s. [3] až 10). Na s. 10 tu najdeme seznam mluvnic češtiny a dalších textů (je v něm Konstanc, Nudožerský i Komenský) předkládaných jako vzory.

Gramatika má opět čtyři tradiční části (partes):

de orthographia (pravopis) na s. 1132; de etymologia (tvarosloví) na s. 33112;

de syntaxi (skladba) na s. 112151;

de prosodia (časoměrná poezie) na s. 151164 — na s. 157164 corollarium o překládání do češtiny.

Následuje vzorová konverzační pasáž Dialogi familiares (‚přátelské rozhovory‘, 13 dialogů na s. 164196) a kompendium obratů (s. 196 až [208]).

 

Substantiva jsou opět dělena podle rosovského návodu (a s několika stejnými skloňovacími vzory) do 6 deklinací (vzory jsou proti JanditGram1704 nepatrně obměněny), slovesa do 4 konjugací podle 1. os. sg. ind. praes. act. (opět rosovská variace na tradiční 3 konjugace starších gramatik).

 

Latinský text je vytištěn antikvou s polokurzivou, české příklady švabachem, německé ekvivalenty jsou sázeny frakturou.

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Jandit, Václav. Grammatica linguae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac externis, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga, 1753. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 D 22), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Jandit, Václav. Grammatica linguae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac linguarum magistris, quam domesticis ac externis, nec non historicis, oratoribus aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga, 1753. Fotokopie tisku Strahovské knihovny, Praha, sign. AC XVII 16, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 70–73 (č. 18/09).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 453–454 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Pavlíček, Jan F. Gian Gastone de’ Medici a jeho dvůr v Čechách: problém dlouhodobého pobytu v cizině. In G. Cadorini a J. Špička (edd.). Humanitas Latina in Bohemis: convegno internazionale = mezinárodní konference: castello di Brandýs nad Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín: Albis; Treviso: Giorgio Cadorini, 2007, s. 107–116.
  • Pavlíček, Jan F. Pobyt Giana Gastona de’ Medici v Čechách. Disertační práce MU FF Brno, HÚ, 2013, s. 235–245. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
  • Skýbová, Anna. Gian Gastone Medici, poslední medicejský velkovévoda, a vydání české gramatiky v Praze. In Facta probant homines: sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium, 1998, s. 431–439.
  • Valášek, Martin. Gramatik Václav Jandit a Gian Gastone. In V. Herold a J. Pánek (edd.). Baroko v Itálii — baroko v Čechách: setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003, s. 469–478.
  • Valášek, Martin. Barokní gramatikové, jejich úzus a postoje k jazyku. Disertační práce UK FF Praha, ÚČJTK, 2005.
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 1028–1029 (Wussin Daniel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).