Grammatica lingvae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac lingvarum magistris quam domesticis ac exteris nec non historicis, oratoribus aliisqve perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu

Václav Jandit. Grammatica lingvae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac lingvarum magistris quam domesticis ac exteris nec non historicis, oratoribus aliisqve perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praha (Vetero-Praga), 1715. Vydání třetí.

Listování
Autor

Václav Jandit

Venceslaus; Jandyt

ZkratkaJanditGram1715
Transkribovaný titulGrammatica lingvae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac lingvarum magistris quam domesticis ac exteris nec non historicis, oratoribus aliisqve perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu
Transliterovaný titulGRAMMATICA| LINGVÆ| BOËMICÆ,| methodo facili,| Per regulas certas ac univerſales| explicata,| in Orthographiam, Etymo-|logiam, Syntaxim & Proſodiam| diviſa;| Omnibus, tam Diſcentibus, ac Lingvarum| Magiſtris, quàm Domeſticis, ac Exteris,| nec non Hiſtoricis, Oratoribus| aliíſq<ue> perquam utilis.| Specialiter inſertæ ſunt Regulæ Ortho-|graphicæ accuratiſſimæ R. P. Konſtantij| de Soc: JEsu
Místo tiskuPraha (Vetero-Praga)
Tiskař/nakladatelKašpar Zachariáš Vusín (Cassparus Wussin)
Vročení1715
Vydánítřetí
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. AC XVII 2
KnihopisK03495
Formát

RozsahA–N8 O4 = s. [1–2] — 3–7 — 7[bis] — 9–213 — [214–216]
Poznámka:

chyba v paginaci: s. 8 (7[bis]) označena „7“

Charakteristika

Třetí vydání Janditovy mluvnice, první „vusínské“, přišlo s inovacemi: spolu s dedikací zmizelo z textu autorovo jméno, proměnil se formát knihy a kromě ekvivalentů latinských přibyly německé.

 

Text mluvnice předchází jako v prvních dvou vydáních (JanditGram1704 a JanditGram1705) Praefatio ad lectorem (s. 3 až „7“ /= 7bis/) a návod, jak se z mluvnice učit. Na s. 10 najdeme seznam mluvnic češtiny a dalších textů předkládaných jako vzory (je v něm Konstanc, Nudožerský i Komenský).

Gramatika má opět čtyři tradiční části (partes):

de orthographia (pravopis): s. [11] až 33; s VI. kapitolou psanou česky (s. 3033);

de etymologia (tvarosloví): s. 34116;

de syntaxi (skladba): s. 117158;

de prosodia (hlásky a časoměrná poezie): s. 158172; na s. 165172 corollarium o překládání do češtiny.

Následuje vzorová konverzační pasáž Dialogi familiares (‚přátelské rozhovory‘, 12 dialogů na s. 172203) a kompendium vhodných frází (s. 203 až [214]).

 

Substantiva jsou opět dělena podle rosovského návodu (a s několika stejnými skloňovacími vzory) do 6 deklinací (vzory jsou proti JanditGram1704 nepatrně obměněny), slovesa do 4 konjugací podle 1. os. sg ind. praes. act. (opět rosovská variace na tradiční 3 konjugace starších gramatik).

 

Latinský text je vytištěn antikvou s polokurzivou, české příklady švabachem, německé ekvivalenty jsou sázeny frakturou.

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Jandit, Václav. Grammatica lingvae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac lingvarum magistris quam domesticis ac exteris nec non historicis, oratoribus aliisqve perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praga, 1715. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 D 19), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Jandit, Václav. Grammatica lingvae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa; omnibus, tam discentibus ac lingvarum magistris quam domesticis ac exteris nec non historicis, oratoribus aliisqve perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praga, 1715. Fotokopie tisku Strahovské knihovny, Praha, sign. AC XVII 2, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 62 (č. 18/03).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 453–454 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Pavlíček, Jan F. Gian Gastone de’ Medici a jeho dvůr v Čechách: problém dlouhodobého pobytu v cizině. In G. Cadorini a J. Špička (edd.). Humanitas Latina in Bohemis: convegno internazionale = mezinárodní konference: castello di Brandýs nad Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín: Albis; Treviso: Giorgio Cadorini, 2007, s. 107–116.
  • Pavlíček, Jan F. Pobyt Giana Gastona de’ Medici v Čechách. Disertační práce MU FF Brno, HÚ, 2013, s. 235–245. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
  • Skýbová, Anna. Gian Gastone Medici, poslední medicejský velkovévoda, a vydání české gramatiky v Praze. In Facta probant homines: sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium, 1998, s. 431–439.
  • Valášek, Martin. Gramatik Václav Jandit a Gian Gastone. In V. Herold a J. Pánek (edd.). Baroko v Itálii — baroko v Čechách: setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003, s. 469–478.
  • Valášek, Martin. Barokní gramatikové, jejich úzus a postoje k jazyku. Disertační práce UK FF Praha, ÚČJTK, 2005.
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 1028–1029 (Wussin Daniel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).