Grammatica lingvae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus, aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu

Václav Jandit. Grammatica lingvae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus, aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praha (Praga), 1739. Vydání páté.

Listování
Autor

Václav Jandit

Venceslaus; Jandyt

ZkratkaJanditGram1739
Transkribovaný titulGrammatica lingvae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus, aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu
Transliterovaný titulGRAMMA-|TICA| LINGVÆ| BOEMICÆ,| Methodô facili,| Per regulas certas ac univerſales| explicata,| In Orthographiam, Etymo-|logiam, Syntaxim & Proſodiam| diviſa.| Omnibus tam diſcentibus ac Lingva-|rum Magiſtris, quàm Domeſticis, ac Exteris,| nec non Hiſtoricis, Oratoribus, alíjſque| perquàm utilis.| Specialiter inſertæ ſunt Regulæ Or-|thographicæ accuratiſſimæ R. P. Kon-|ſtantij de Societate JESU
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelKašpar Zachariáš Wussin a Kornelius Petr Werner (sumptibus Caspari Zachariae Wussin & Cornelii Petri Werner)
Vročení1739
Vydánípáté
ExemplářVědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, sign. 89.127
KnihopisK03497
Formát

RozsahA–N8 = s. [I–IV] — [1] — 2–8 — [8bis] — 9–91 — 93–214
Poznámka: ve složce A je list A3 označen jako „A2“, A4 jako „A3“ a A5 jako „A4“; k posunu došlo vynecháním listu s frontispisem (s. [II]) při číslování; chyba v paginaci: za sudou s. 8 následuje nečíslovaná strana ([8bis]) a pak s. 9, opět jako „sudá“, chyba je pak opravena vynechání čísla 92 (s. 93)
Poznámka k tiskuna titulní straně je vydání označeno jako čtvrté, rozšířené a opravené; posun číslování byl přenesen i do vydání šestého
Charakteristika

Páté vydání úspěšné gramatiky první poloviny 18. století, poprvé vydané roku 1704 (JanditGram1704). Na titulní straně se samo označuje jako čtvrté, rozšířené a více opravené; posun číslování vznikl už ve vydání čtvrtém (JanditGram1732) a byl přenesen i do vydání šestého (JanditGram1753). Latinsky psaná kompilační mluvnice má i v tomto pátém vydání opět, jako už ve vydání třetím (JanditGram1715), ekvivalenty v němčině.

Na úvod je zařazena podobně jako v prvním vydání předmluva Ad lectorem (s. [1] až 8). Na s. 8 tu najdeme seznam mluvnic češtiny a dalších textů (je v něm Konstanc, Nudožerský i Komenský) předkládaných jako vzory.

Gramatika má opět čtyři tradiční části (partes):

de orthographia (pravopis) na s. [8bis] až 29;

de etymologia (tvarosloví) na s. 30110;

de syntaxi (skladba) na s. 110149;

de prosodia (časoměrná poezie) na s. 149162 — na s. 155162 corollarium o překládání do češtiny.

Následuje vzorová konverzační pasáž Dialogi familiares (‚přátelské rozhovory‘, 12 dialogů na s. 162201) a kompendium obratů (s. 202214). Na s. 214 umístil nakladatel (vedle Wussina je uveden i jeho zeť Werner) německy psané upozornění na trojjazyčný třídílný slovník (čeština, němčina a latina), jehož byl Wussin autorem (K16692; K16693).

 

Substantiva jsou opět dělena podle rosovského návodu (a s několika stejnými skloňovacími vzory) do 6 deklinací (vzory jsou proti JanditGram1704 nepatrně obměněny), slovesa do 4 konjugací podle 1. os. sg. ind. praes. act. (opět rosovská variace na tradiční 3 konjugace starších gramatik).

 

Latinský text je vytištěn antikvou s polokurzivou, české příklady švabachem, německé ekvivalenty jsou sázeny frakturou.

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Jandit, Václav. Grammatica lingvae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus, aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga, 1739. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, sign. 45 D 21), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Jandit, Václav. Grammatica lingvae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus, aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga, 1739. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 89.127, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Jandit, Václav. Grammatica lingvae Boemicae methodo facili per regulas certas ac universales explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim & prosodiam divisa: omnibus tam discentibus ac lingvarum magistris, quam domesticis ac exteris, nec non historicis, oratoribus, aliisque perquam utilis: specialiter insertae sunt regulae orthographicae accuratissimae R. P. Konstantii de Societate Jesu. Praga, 1739. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 89.127, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 66–69 (č. 18/07).
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 453–454 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pavlíček, Jan F. Gian Gastone de’ Medici a jeho dvůr v Čechách: problém dlouhodobého pobytu v cizině. In G. Cadorini a J. Špička (edd.). Humanitas Latina in Bohemis: convegno internazionale = mezinárodní konference: castello di Brandýs nad Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín: Albis; Treviso: Giorgio Cadorini, 2007, s. 107–116.
 • Pavlíček, Jan F. Pobyt Giana Gastona de’ Medici v Čechách. Disertační práce MU FF Brno, HÚ, 2013, s. 235–245. Soubor ve formátu PDF dostupný z WWW: <viz zde>
 • Skýbová, Anna. Gian Gastone Medici, poslední medicejský velkovévoda, a vydání české gramatiky v Praze. In Facta probant homines: sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium, 1998, s. 431–439.
 • Valášek, Martin. Gramatik Václav Jandit a Gian Gastone. In V. Herold a J. Pánek (edd.). Baroko v Itálii — baroko v Čechách: setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003, s. 469–478.
 • Valášek, Martin. Barokní gramatikové, jejich úzus a postoje k jazyku. Disertační práce UK FF Praha, ÚČJTK, 2005.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 1028–1029 (Wussin Daniel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).