Mluvnice čili Soustava českého jazyka, podle Dobrovského

Václav Hanka. Mluvnice čili Soustava českého jazyka, podle Dobrovského. Praha, 1822. Vydání první.

Listování
Autor

Václav Hanka

Váceslav, Váceslav Váceslavič

ZkratkaHankaMluv1822
Transkribovaný titulMluvnice čili Soustava českého jazyka, podle Dobrovského
Transliterovaný titulMLUWNICE| ČILI| SAUSTAWA| ČESKEHO GAZYKA.| PODLE| DOBROWSKEHO
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelBohumil Haase st. (Bohumil Haze)
Vročení1822
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 9391
KnihopisK01985
Formát

Rozsah1–198 204 = s. [I–V] — VI–XXXII — [XXXIII] — 34 — [35] — 36–304 — [305–312]
Poznámka: archové signatury značeny na prvním listu arabskou číslicí a na druhém listu arabskou číslicí s asteriskem; průběžná paginace přechází z římských číslic na arabské; chyby v paginaci: „34“ místo „43“ a „180“ místo „280“
Charakteristika

Nebýt bibliotékáře Václava Hanky (1791–1861), mluvnické dílo Josefa Dobrovského by nejspíš mělo mnohem menší vliv. Poté, co Hanka v roce 1817 svým spisem Pravopis český podlé základu gramatyky Dobrovského (HankaPrav1817) podpořil praktické úpravy tradičního pravopisu, doprovázené bouřlivou diskusí v obrozenských kruzích, vydal v roce 1822 adaptaci nebo spíše překlad Dobrovského německy psaného mluvnického díla (DobLehr1809, DobLehr1819) do češtiny. V předmluvě, která je opatřena i podpisem Dobrovského a v které se o Hankovi mluví v třetí osobě, je spojen překlad předmluv k oběma mluvnicím Dobrovského. Je tu tedy česky vyjádřeno i Dobrovského zdrženlivě reformní stanovisko k pravopisným úpravám.

Jinak mluvnice plně zachovává pojetí a dikci gramatiky Dobrovského s jejím dělením na slovotvorbu (tvoření slov, od s. 42), ohýbaní (skloňování, časování sloves, od s. 159) a syntax (skladna, od s. 241).

 

V názvu gramatiky se objevuje české slovo mluvnice, které předtím použil Antonín Marek ve své učebnici logiky (Marek 1820: 7 a 152) a Hanka ve své pravopisné příručce (HankaPrav1821).

 

Tisk je proveden antikvou klasicistní (bodoniovské) kresby a odpovídající vyznačovací polokurzivou. Změna tiskového písma podtrhla reformní úmysly adaptátora. V předmluvě se uplatnila i nelatinková písma — alfabeta, cyrilice a hlaholice.

Jazykyčeština, latina, řečtina
Primární literatura (digitální kopie)
  • Hanka, Václav. Mluvnice čili soustava českého jazyka, podle Dobrovského. Praha, 1822. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 D 219, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Hanka, Václav. Mluvnice čili soustava českého jazyka, podle Dobrovského. Praha, 1822. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 9391, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi a tiskárně)
  • Hanuš, Josef. Počátky novočeské romantiky: Václav Hanka, Josef Linda, Alois Svoboda. In J. Hanuš aj. Literatura česká devatenáctého století 1: od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd. Praha: J. Laichter, 1911, s. 713–828 (zvlášť s. 738–755). Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 6177/Díl 1.2.vyd., přístupné z WWW: <viz zde>
  • Jelínek, Jaroslav. Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774–1918. 2., dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972 [= Na pomoc učitelům a vychovatelům], s. 75–79.
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Tomáš Filip — Akropolis, 2015, s. 98–101 (č. 19/10).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 57–63 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Marek, Antonín. Logika nebo Umnice. Praha: Josefa Fetterlowá z Wildenbrunu, 1820. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 E 195, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 333–334 (Haase Bohumil st.) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace16. 9. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).