Lehrgebäude der böhmischen Sprache: zum Theile verkürzt, zum Theile umgearbeitet und vermehrt

Josef Dobrovský. Lehrgebäude der böhmischen Sprache: zum Theile verkürzt, zum Theile umgearbeitet und vermehrt. Praha (Prag), 1819. Vydání druhé, upravené.

Listování
Autor

Josef Dobrovský

Joseph, Ioseph, Josephus; Dobrowsky

ZkratkaDobLehr1819
Transkribovaný titulLehrgebäude der böhmischen Sprache: zum Theile verkürzt, zum Theile umgearbeitet und vermehrt
Transliterovaný titulLehrgebäude| der| Böhmischen Sprache.| Zum Theile verkürzt, zum Theile umgearbeitet| und vermehrt
Uzuální titulLehrgebäude
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelBohumil Haase st. (Gottlieb Haase)
Vročení1819
Vydánídruhé, upravené
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 630a
KnihopisK01981
Formát

Rozsah)(8 22 12 [*]2 A–U8 X4 = s. [I–III] — IV–XX — [XXI–XXVIII] — [1] — 2–11 — [12] — 13–23 — [24] — 25–326 — [327–328]
Charakteristika

Druhé, přepracované vydání vlivné mluvnice „patriarchy slavistiky“ Josefa Dobrovského (1753–1829) vyšlo v roce 1819. Na přípravě se podílel žák Dobrovského Václav Hanka (s. XV; srov. HankaMluv1822).

 

Základní schéma mluvnice je stejné jako schéma vydání prvního (DobLehr1809). Vlastní mluvnice je opět rozdělena na tři hlavní části:

— o tvoření (Bildung) slov, s. 12160;

— o ohýbání (Biegung) ohebných slovních druhů, s. 161248;

— o spojování (Fügung) slov, s. 250326.

I v tomto vydání předchází poučení o literách (s. 111), pravopise (zvláště o kladení liter <i> a <y>) a přízvuku (Dobrovský už se nezabývá prozódií).

 

V předmluvě (Vorrede, s. [III] až XX) je tak jako v prvním vydání zmíněna řada jazykověreflektivních prací týkajících se češtiny (Böhmische Sprachlehren) od Nauč1531 po HankaPrav1817 a stručné české tvarosloví J. L. Zieglera (1818); Dobrovský se tu tedy vyjadřuje i k příručkám o češtině, které vyšly mezi prvním a druhým vydáním jeho mluvnice (s. XVXX). Závěrečné strany předmluvy jsou věnovány sporům o analogickou úpravu pravopisu. Dobrovský je stejně jako Hanka v tiskem vydané příručce (HankaPrav1817) v této době jejím zdrženlivým podporovatelem, i když má pochopení i pro důvody tradicionalistů a dokonce se vlastně omlouvá za změnu názoru oproti svému stanovisku o nezdravosti pravopisných změn, vyjádřenému v roce 1780 (s. XVI, XIX a XX; srov. Lisický 1898: 319).

 

Substantiva člení Dobrovský stejně jako v roce 1809 do devíti deklinací, slovesa rozděluje do šesti skupin podle infinitivního kmene (navazuje na systém Doležalův, DolGram1746) a vypočítává sedm konjugačních vzorů. Syntax (3. část) se i v tomto zpracování dělí na dvě velké kapitoly, o shodě (kongruence, convenientia, Angemessenheit) a o řízenosti (rekce, rectio, Abhängigkeit).

 

Německý text byl vytištěn frakturou, české příklady většinou švabachem, ale dost často i antikvou a odpovídající polokurzivou, v té době postupně pronikajícími do tisku jazykově českých textů. O liteře <ł> (s kličkou) píše autor jen jako o dříve užívané (s. 6 a 7).

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Dobrovský, Josef. Podrobná mluvnice jazyka českého v redakcích z roku 1809 a 1819. Ed. M. Weingart. Praha: Melantrich, 1940 [= Spisy a projevy Josefa Dobrovského 9]. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. PK-0005.705, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Dobrowsky, Joseph. Lehrgebäude der böhmischen Sprache: zum Theile verkürzt, zum Theile umgearbeitet und vermehrt. Prag, 1819. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 H 216698, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Dobrowsky, Joseph. Lehrgebäude der böhmischen Sprache: zum Theile verkürzt, zum Theile umgearbeitet und vermehrt. Prag, 1819. eKniha Google (fotokopie tisku University of Oxford), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Dobrowsky, Joseph. Lehrgebäude der böhmischen Sprache: zum Theile verkürzt, zum Theile umgearbeitet und vermehrt. Prag, 1819. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 630a, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Brandl, Vincenc. Život Josefa Dobrovského. Brno: Matice moravská, 1883. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 9846, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Dobrovský, Josef (heslo Jana Holeše).
 • Gladkova, Hana. Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského. In V. Vavřínek, H. Gladkova a K. Skwarska (edd.). Josef Dobrovský, fundator studiorum slavicorum: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2004, s. 373–392.
 • Jakubec, Jan. Josef Dobrovský. In J. Hanuš aj. Literatura česká devatenáctého století. Díl první: od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd. Praha: J. Laichter, 1911, s. 157–294. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 6177/Díl 1.2.vyd., přístupné z WWW: <viz zde>
 • Jedlička, Alois. Josef Dobrovský a tvaroslovná kodifikace spisovné češtiny. In Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk — literatura I: studie o jazyce a literatuře národního obrození. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, s. 5–24.
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 97–98 (č. 19/08).
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 560–571 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Lisický, Alois. Spor o i a y. Časopis Musea království Českého, 1898, roč. 72, s. 308–332 a 454–493. Fotokopie výtisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. Z 10 D 9, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pleskalová, Jana, aj. (edd.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 41–42 (v kap. Radoslava Večerky).
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 258–265.
 • Večerka, Radoslav. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (2. vydání). Linguistica online: electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University, Czech Republic, 2008, s. v. Dobrovský, Josef. E-kniha dostupná z WWW <viz zde>
 • Víšková, Jarmila, a Jiří Sirotek. Zpracování českého tvarosloví u Dobrovského. In Havránek, B., a Dolanský, J., (edd.). Josef Dobrovský: 1753–1953: sborník studií k dvoustému výročí narození. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953, s. 182–196.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 333–334 (Haase Bohumil st.) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).