Die Bildsamkeit der Slawischen Sprache, an der Bildung der Substantive und Adjektive in der Böhmischen Sprache dargestellt.

Josef Dobrovský. Die Bildsamkeit der Slawischen Sprache, an der Bildung der Substantive und Adjektive in der Böhmischen Sprache dargestellt. Praha (Prag), 1799. Vydání první samostatné.

Listování
Autor

Josef Dobrovský

Joseph, Ioseph, Josephus; Dobrowsky

ZkratkaDobBild1799
Transkribovaný titulDie Bildsamkeit der Slawischen Sprache, an der Bildung der Substantive und Adjektive in der Böhmischen Sprache dargestellt.
Transliterovaný titulDie| Bildſamkeit| der| Slawiſchen Sprache,| an der| Bildung der Subſtantive und Adjektive| in der| Böhmiſchen Sprache| dargeſtellt.
Poznámka k titulujak uvádí Knihopis, existuje stejné vydání s titulním listem rozšířeným o informace o autorově členství v učených společnostech
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelJohann Herrl (In der Herrlischen Buchhandlung)
Vročení1799
Vydáníprvní samostatné
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2885b
KnihopisK01974
Formát

Rozsaha4+1 b–h4 i2 = s. [1–2] — [I] — II–LXVIII
Charakteristika

První pokus o samostatné zpracování slovanského kmenosloví, které by obstálo před učeneckou komunitou konce 18. století, vydal Josef Dobrovský (1753–1829) pod názvem Abhandlung über die Ursprung und Bildung der slavischen, insbesondere der böhmischen Sprache poprvé jako úvod k Tomsovu slovníku (1791). Samostatné vydání tohoto německy psaného pojednání, inspirovaného německým evangelickým teologem a filologem Friedrichem Carlem Fuldou (Jakubec 1911: 223n.), se uskutečnilo v roce 1799. Bylo součástí příprav na vlastní Dobrovského zpracování celé mluvnice češtiny (DobLehr1809; DobLehr1819) — nauka o odvozování slov v češtině ostatně tvořívala už u předchůdců Dobrovského od 17. století (DrachGram1660) jejich pevnou součást.

 

Kniha, jejíž příkladový materiál je brán většinou z češtiny, je rozdělena na tyto části:

— I. tvoření substantiv (Bildung der Substantive), s. [I] až XLIII;

— II. tvoření adjektiv (Bildung der Adjective), s. XLIIILVIII;

— III. skládání jmen (Zusammensetzung der Nennwörter), s. LVIIILXVIII.

Závěrečná část, pojednávající o odvozování příponami a tvoření kompozit, se končí citátem z Johanna Christopha Adelunga (1732–1806), který má mladé spisovatele odradit od příliš horlivého tvoření nových složenin v češtině. Starší mluvnice (zvlášť RosaGram1672) považovaly otevřené, potenciálně nekonečné slovotvorné možnosti za jednu z největších předností češtiny; u Dobrovského zaznamenáváme příklon k pojetí, které nachází limity tvoření slov v dokladech z reálného jazykového úzu.

 

Německý text je tištěn frakturou, české příklady švabachem, latinská slova antikvou.

 

Jazykyněmčina, čeština, latina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Dobrowsky, Joseph. Die Bildsamkeit der Slawischen Sprache, an der Bildung der Substantive und Adjektive in der Böhmischen Sprache dargestellt. Prag, 1799. eKniha Google (fotokopie tisku Library of Princeton University), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Dobrowsky, Joseph. Die Bildsamkeit der Slawischen Sprache, an der Bildung der Substantive und Adjektive in der Böhmischen Sprache dargestellt. Prag, 1799. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2885b, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (výběr příspěvků s odkazy na obsáhlou starší literaturu)
  • Brandl, Vincenc. Život Josefa Dobrovského. Brno: Matice moravská, 1883. Fotokopie výtisku NK ČR, sign. 54 F 9846, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Dobrovský, Josef (heslo Jana Holeše).
  • Jakubec, Jan. Josef Dobrovský. In J. Hanuš aj. Literatura česká devatenáctého století. Díl první: od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd. Praha: J. Laichter, 1911, s. 157–294. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 6177/Díl 1.2.vyd., přístupné z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 560–571 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Pleskalová, Jana, aj. (edd.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 41–42 (v kap. Radoslava Večerky).
  • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 258–265.
  • Večerka, Radoslav. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (2. vydání). Linguistica online: electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University, Czech Republic, 2008, s. v. Dobrovský, Josef. E-kniha dostupná z WWW <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 351 (Herrl Jan) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).