Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<500501502503504505506507508>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • viz, -me, -te impt. 37, 39, arch. vidme, vidite, vidte, novotv. viď a -vidte 297; sr. viděti
 • víz- z v́áz-, viez- 258; sr. váznúti
 • viza, víza dial. part. 85, 297; sr. vida
 • viziž, viz-i-ž! 39
 • víznout, -víznót dial. 258
 • vízt(i), vizt dial. v. vézti
 • vizu, vízu, -zi v. viděti
 • viždь 2. sg., vidite 2. pl. impt. 37, 297; sr. vidêti
 • víži v. vázati
 • vj-v́ 271, 300, 309, (351), (354)
 • vjěd-, vněd- v. vjěti
 • vjédoł part. v. vedl
 • vjéju dial. v. vieti
 • vjél part. (vieti) v. vál
 • vjésc dial. v. vésti
 • vjěti, vjědu, dial. vjét 77, 137; vjěd-, vněd- 125, 136, 137
 • vjid-, vjíd- v. vjíti
 • vjisací dial. v. visací
 • vjíti, vníti, vejíti, dial. vejc 134, vejdu 15, 132 sl., 134, vendu 16, 132, 134, 437, aor. vjid-, vjíd-, vnid- 45, 46, 125, 133; sr. vnida a všel
 • vjitie 135, sr. veštie
 • vju dial. v. (3. pl.)
 • vkoľu v. veklati
 • vláčěti e vláčiti 346
 • vlad- z vold- 31, 115, 120, 143, 258
 • vladą v. vlasti
 • vládati, slc. vládzem 368
 • vladenie 144
 • vládnúti 144, 258
 • vládnutie 244
 • vladu v. vlásti
 • vládzem 1. sg. v. vládati
 • vlajati, rus. vlajatь 389 sl.
 • vlasti, vladą 31, 115, 143
 • vlásti, vladu 31, 72, 125, 143
 • vlastniti, part. 312
 • vláti, vlaji nč. 389
 • vlec impt. a sup. v. vléci 2)
 • vléci 1), vlehu 166
 • vléci 2), vleku 68, 100, 120, 174, vlect 163, 164, vljéc 163, vlécti, vlecsti, vlícsti 164, vlícť, -ti, -t 73, 74, 164, vlict, 74, 163, sup. vlec 79, vlec, -č! 161 sl., 174; sr. vlekl
 • vlécti, vlect v. vléci 2)
 • vleč-, vleč! v. vléci 2)
 • vlehu v. vléci 1)
 • vlêchъ aor. (velk-) 49
 • vlêką v. vlêšti
 • vlekl a vlékl part. 174, vlíkl 165, vlekyl 95, vljékoł 96, vliékéł 98; sr. vléci 2)
 • vléknouti 174
 • vleku v. vléci 2)
 • vlekyl part. v. vlekl
 • -vlêkъ, -ši part. (velk-) 100; sr. -vlъkъ
 • vlêšti, vlêką, 68, 79, 120, 174; sr. vlêchъ, -vlêkъ, vlъklъ a -vlъčenъ
 • vlézti, part. vléz 95, vlíz 147, 149
 • vlícsti, vlíct, , -ti, vlict v. vléci 2)
 • vliékéł, vlíkl part. v. vlekl
 • vlíz m. vlezl v. vlézti
 • vljéc dial. inf. v. vléci 2)
 • vljékoł part. v. vlekl
 • vložené samohlásky v. mírnící samohl.
 • -vlъčenъ z -vьlčenъ (velk-) part. 103
 • vlъklъ z vьlklъ (velk-) part. 120, 174
 • -vlъkъ, -ši part. (velk-) 100; sr. -vlêkъ
 • vněd, -ši z vjěd- v. vjěti
 • vněl, vjěl z vjěd- v. vjěti
 • vnésti 72, 149
 • vnid- z vjid-, vjíd- v. vjíti
 • vnida part. m. vejda 134
 • vniknúti 241, 258
 • vníti, vendu v. vjíti
 • vnosim part. 93, 308
 • vnositi, impf. vnosⁱáše 306
 • voblíct v. obléci
 • vobół, vobúl v. obúti
 • v́oć inf. dial. v. vieti
 • voctnout se, voct(l), vocejt-(la) se dial. 244; sr. octnúti sě
 • vočazdřa, v-oča-zdřa dial. 298; sr. vůčihledě
 • vodbyď v. odbýti
 • vodejdit, -jdout v. odejíti
 • vodemčít v. odemknúti
 • Vodička Th. 81
 • voditi, -zen, -ďen 310, 313, 345, vodíł 97, vodzjum (3. pl.) 26
 • vodněti, -ěju 272
 • vodpočál part. v. odpočieti
 • vodpočítej v. odpočatý
 • vodřený, -etý v. odřený
 • vodvezín, -zino, -zený v. odvézti
 • vohlech(l) part. v. ohlechnúti
 • vohřál, -hříl v. ohřieti
 • vojna, akk. -nym, pol. wojnę 6
 • vokřáh- v. okřah-, okřáh-
 • vokřít, -it, -iť, vokřéju v. okřieti
 • v́oł z v́áł (vieti) v. vál
 • vol, vól impt. v. voliti
 • vołaja dial. part. v. volati
 • volati, vołati, -t, 70, 71; 7, 9, 25 (3. pl.), 80, 81, 101, 106, 110, 177, 322, 323 sl.; vołom, -łum (1. sg.) 36, 323, volaje atp. 84 88, vołaja 85; volal 177, 325, -ál, vołáł, vołoł f. -ałt 97, 325, vûlál 97, vołał 325, vouau 94
 • vold-, vlad- 31, 115, 120, 143, 258
 • voliti, vól, vuol! 42, 306
 • voňa, -ati v. vonja, -ati
 • Vondrák V. 9, 23, 32, 33, 38, 51, 55, 409 (a zkr. Vondr. Altkslav.)
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).