[Kázání dzikovská na okruh de sanctis]

Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego (Krakov, Polsko), sign. Przyb. 177/51, 124r–221r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<10<124r124v125r125v126r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[124r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

[Sermo de s. Trinitate]text doplněný editorem

Benedicat nos Deus, Deus noster, et benedicat nos Deus, et metuant eum omnes fines terre.cizojazyčný text[1]Ps 66,7–8 Tato slova, jenž sem já propověděl latinským hlaholem, ta se píší v Žaltáři a ta se česky vykládají takto: „Požehnaj nás buoh, buoh náš a požehnaj nás buoh a bojte se jeho všechni konci země.“ V těch sloviech učí nás svatý David, čso máme věřiti a čso žádati, nebo zajisté den slavný božích hoduo třikrát do roka čstíme. Prvé chválíme ocse všemohúćieho na božie narozenie neb na Vánoce a proto, že jest ráčil k nám poslati syna svého. Druhé chválímy syna božieho na Veliku noc proto, že ny svú svatú krví vykúpil a diábla potupil a věčnú smrt shladil. Třetie chválili sme svatého ducha v síž neděli na letniće proto, aby ny svú milostí osvietil, až by někto pak řekl: „Když trojí hod boží světíme, tehda sú třie hodové.“ Protož dnešní den chválíme svatú trojici v jednotě, to jest ocse i syna i svatého ducha, aby každý potom věděl, že ti třie, otec, syn, svatý duch, jest vše jeden buoh, a to slóve svatá trojice. Také slova ta zpievali sme na jitřní, a chtěl bych to rád věděti, by je každý člověk uměl? Jest velmě dobrá modlitva a dobré žehnánie, ale v tom třikrát buoha menujě, chtě nás naučiti, čso máme věřiti. Nebo die svatý Řehoř: „Člověče, máš věřiti, že jest buoh otec, buoh syn, buoh duch svatý, a ty tři osoby jsú jeden a pravý buoh.“ A to má věřiti každý člověk, ktož žádá spasen býti.

O tom, že otec, syn a svatý duch jest jeden buoh, máme psáno na mnohých miestech svatého písma v Starém zákoně.

Najprvé na stvoření prvého člověka pověděl buoh ocsi, k synu a svatému duchu: „Učiňme člověka k uobrazu a ku podobenství našemu.“ Toho jest nemluvil k anjelóm ani kterému stvoření, neb stvořenie nemóže ničs stvořiti. A protož když jest řekl „učiňme člověka“, ukázal [b]označení sloupcenám svatú trojići. A když jest řekl „k našemu podobenství“, ukázal jednotu svaté trojice.

Druhé znamenie máme anjelské, ješto Isaiáš slyšal, ano anjelé v nebesích zpievají a řkúce: „Svatý, svatý, svatý hospodin, buoh náš.“ V tom znamenává se svatá trojice, že třikrát sú řekli „svatý“, a v tom, ješto dějí „hospodin, buoh náš“, znamenává sě pravá jednota svědečstvie také syna buožieho. Na to máme, ješto jest pověděl svým apoštolóm a řka: „Děte po všem světě a krščěte všichny lidi ve jmě ocse i syna i svatého ducha.“ V tom jest dosti svatá trojice ukázána.

Také muožem mieti svědečstvie na mnohém stvoření. Prvé na studnići, od niež de potok, a potom bude řeka, avšak jest vždy jedna voda. Takéž otec a syn a svatý duch jest vše jeden pravý buoh. Druhý příklad máme na ohni, v němž jest trojie věc: oheň, horkost a světlost, avšak jest jeden oheň. Takéž na slunci jest světlost, poprslek a horkost, avšak jest jedno slunce. Takéž otec, syn, svatý duch jest jeden buoh.

Opět jeden mistr Averois praví, že naše duše má trojí věc v sobě: rozum, pamět a vóli, avšak jest jedna duše. Takéž ve třech osobách jest jeden buoh nerozdielný. Jakož praví mistr Johannes: „Nemáme řéći, by byli třie bohové, ale jeden buoh pro jednotu bytenstvie a pro tři osoby v tom pravém božství.“ Opět praví mistr Averois: „Hrom a rozedřenie a blýskanie oblaka, všě sě zajedno stane, však najprvé blýskotu uzříme, potom hrom uslyšíme.“ A to jest potom, že móžem spieše uzřieti než uslyšeti. Takéž buoh otec hřmí, syn boží blýská, duch svatý zažehuje, a vše jeden buoh a jedno božstvie. A v to máme sprostně věřiti a nevelmě

X
1Ps 66,7–8
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).