Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Moudrým a opatrným pánuom, purgmistru a radě města Znojma, pánuom mně láskavě příznivým

Až posavád vždy sem očekával a té naděje byl, vaše opatrnost pani milí, že by někdo z staršich a z těch znamenitějších doktoruo se na to vydati měl a nětco proti této nemoci těchto lét mezi lidmi v tomto markrabství moravském a v krajinách vokolních zhusta všudy proskakujicí a panujicí sepsati i také naučení dáti, kterak by se lidé před ní opatrovati a svého zdraví chrániti, ano také i nemocní v svých těžkostech radu míti mohli, jakož pak toho v pravdě znamenitú potřebu býti uznávám. Neb ačkoli již více nežli dvě léta nemoc tato jest trvala, někde pořídku, a místem velmi zhusta, tak, že kde se jest do kterého města, vsi aneb domu dostala a vkořenila, na větším díle jich spořádala a pomořila, však těchto nynějších i také budoucích let ještě více, tíže a hroznějí se očekávati má, a netoliko tato nemoc, ale k tomu jiné boží rány, jako drahota, hlad a meč. Ač tento rok padesátý druhej, jehožto dobrotivé planéty (podlé některejch praktykařů) páni budou, měl by nětco pokojnější, zdravější i také ourodnější býti, kdyby oněch předešlých let ty veliké konjunkcí a zatmění slunce (o kterých níže nětco dotknu) v tom překažky nečinily, na čemž se mnozí novotní hvězdáři mejliti budou. A protož, vida já lidského zdraví tak znamenitú potřebu a nemoha dočekati, aby někdo starší a v těch věcech zběhlejší v to se dáti chtěl, nemohl sem se déle zdržeti a tomu dívati, aby lidé, jsouc od jiných opuštění, měli tak těžce od této nemoci trápeni i mořeni býti. Z té příčiny já, vaše opatrnost páni milí, jakožto z povinnosti své, chtějíc předně vaší opatrnosti a potom této slavné obci v tom posloužiti, tuto práci na sebe sem přijal a o té nemoci kratičkú zprávu i také naučení sepsal, mám za to, že vašem opatrnostem i jiným mnohým ku prospěchu bude, podlé vuole boží. Přitom vašich opatrností prosím, že touto mou upřímou prácí pohrdati nebudete, ale vděčně ode mne příjmouc to zdravě povážíte.

S tim se vaším opatrnostem poroučím.

Actumcizojazyčný text v Znojmě, desatého dne měsíce června, léta páně M. D. LII.

Jan Vočehovský, doktor a lékař vašich opatrností.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).