Isidor ze Sevilly: Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 6, 63r–66v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<64r64v65r65v66r66v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[66r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

[41]24. Všech věcí, jichžto se uptáváš, spravedlností odsuzuj a nižádného nesuď súdem domněnie. Napřed vzkus a tak potom suď, neb ne každý vinen jest, na něhožto žalují, ale kerýžto bývá svědomím přemožen, neb nebezpečné jest někoho domnievaním súditi. V omylných a v nejistých súdech neodsuzuj, ale zdrž súd. A cožť jest tvému súdu a což vieš božiemu súdu, to zachovaj. Toho neusiluj člověčím súdem odsúditi a potupiti, to cožť jest buoh svému rozeznání zachoval. Nejistých nesuďme, dokudž buoh k súdu nepřijde, jenžto tajné věci vyvede na světlo. Neb jakžkoli právě vězenie sú aneb jsú v sobě[42]edice PL: Quamvis enim non credenda sunt, avšak bez súdu mají býti ostaveny, leč jistými znameními budú ujištěny. A též jedno ty věci, kteréžto zjevnému pokušení bývají poručeny a súdem pravým ujištěny.

[43]25. A najsvrchovanějším duostojenstvím[l]duostojenstvím] duoſtogenſtwij buď tobě svrchovaná dobrota a pokora. Kerakžkolivěk povýšený si, vysokost moci utiskni. Nepozdvihuj tebe čest, ale nechajžť osedí pokora vrch pozdviženie. Tiemť jest většie pokoru znamenati, čímž jest viece duostojenstvím osviecena. Vložené tobě péče pokorně vyplň a poddaný tobě úřad poddanú myslí přijmi. Buď poslušen božie zpuosobě a vuoli jeho nesměj se protiviti. Práva dosaženého úřadu smierně veď a všecko nezamúceným srdcem, ale ukro[b]označení sloupceceným zpuosob, neb výsost cti velikost nešlechetnosti jest. Na vyššiem stupni stoje, těžšieho se pádu lekaj.

Sedmnádctá kapitola o potupení světských věcí a milosrdenství

[44]26. Chceš li býti pokojen, nic světského nežádaj. A vždycky odpočinutie budeš mieti, ač od sebe péči tohoto světa odvržeš. A vždy odpočinutie věčného budeš požívati, ač se od hluku od zemských věcí odtrhneš. Odvrž od sebe, cožkolivěk dobrému úmyslu muož překážeti, a vší myslí potupuj, což miluje svět. A cožkoli máš, měj k milosrdenství. A spomoz tobě ctnost tvá v skutciech. Nevybieraj, nad kým by se smiloval, aby snad neminul toho, jenž jest hoden přijieti. Všem daj, aby snad, komuž by nedal, i byl to Kristus. A komuž dáváš, s utěšením dávaj, a což dáš, s skutkem daj. Daj milosrdenstvie bez odreptánie, daj almužnu bez tesknosti.

[45]27. Buď většie dobrovolenstvie nežli to, což dáváš. Většie buď milost, než to, což naložíš, neb takový bude skutek tvuoj, jakož bude úmysl tvuoj. Neb ktož s žádostí dobrú rozdává almužnu, tu vzácně přijímá[m]přijímá] przigiema buoh, ale ktož s steskností[46]steskností: ſteſknoſtij dává, ztracuje odplatu svú. A ktož s zámutkem dává pomoc, radostného ovotce ztratí věčné radosti, neb tu nenie milosrdenstvie, kdež nenie dobrovolenstvie. Z tvých spravedlivých robot posluhuj chudým. Nebeř jednomu, aby dal druhému, nic neprospěje, ač jednoho tiem

X
lduostojenstvím] duoſtogenſtwij
mpřijímá] przigiema
46steskností: ſteſknoſtij
4124.
42edice PL: Quamvis enim non credenda sunt
4325.
4426.
4527.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).