Isidor ze Sevilly: Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 6, 63r–66v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<63r63v64r64v65r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[63r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Tuto se počíná Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku a jest rozděleno na osmnádcte kapitol, kdež najprv takto die první kapitola

[1]1. Učiň, synu, jakž potřeba jest, čiň, jakž slušno jest, čiň, jakož hodno jest. Uměň sobě, aby nehřešil, aby vin svých neopakoval, ku polepšení[2]„ku polepšení“ chybí v edici PL i v rkp. Plzeň aby opět nezavinil. Dobré i zlé, jakožť se přihodí, mile trp a nes. Protivné i prospěšné věci, kdežkoli tě potkají, vždy trpelivě nes. A keréžkoli puotky potkají tě, svobodnú myslí strp. Trpelivosti a krotkosti daj snažnost. Posmievanie, rúhanie vzhrzuje přemáhaj, šípy haněnie štítem trpelivosti zlomuj. Připrav proti slovu hrubému štít trpelivosti, proti meči jazyka strpenie nasaď pukléře, mlče zajisté lépe svítězíš.

[3]2. Uč se od Krista skrovnosti, uč se i trpelivosti. Krista znamenaj aneb snábděj a nebudeš želeti bezprávie. Převelikáť jest ctnost, ač neurazíš, od něhožto jsi uražen, neb také, ač jsa uražen, odpustíš. Převelikáť jest ctnost, ačkoli komu mohl si uškoditi, a odpustíš. Neb když tě hyzdie, pro hřiechy tvé přiházie se tobě. A když bezprávie trpíš[a]trpíš] trpieſs bez zlosti tvé, cestu tobě činie, cožť [b]označení sloupceprotivného tobě se protiví; pro hřiechy tvé toběť se přiházie. Spatřením spravedlnosti zlost smíšej; lehčejie bolest sneseš, ač k těm příčinám patříš, pro něž tě potýká.

[4]3. A protož když tobě utrháno bývá, modl se, a kdyžť lají, chval boha. Zlořečenství požehnánie nasaď a hněvajícího trpelivostí buď[b]buď] bu pílen ukrotiti. Lahodě prchlivost náhlého rozpusť, zlost dobrotú přemáhaj a nešlechetnost dobrotivostí. Nepřátely míře vší skrovností okoj, jiných zlost svú dobrotú přemuož[5]přemuož: przemuoz. Ukrocenú také myslí učiněné tobě protivenstvie vyprav, upokojeným srdcem otevři bolesti. Bezprávná rána, jakžkoli těžká jest, zjevením zmisuje, neb velmi žéře svědomie rána skrytá. Neb čím viece přikrýváš, tiem viece přispářieš, a protož zjev, člověče, libým úmyslem a nebudeť tebe mútiti.

Počíná se druhá kapitola o pokoji a o svornosti[6]následují nečitelné znaky

[7]4. Ač zamútíš v něčem bratra tvého, dosti učiň jemu, ač shřešíš proti němu, pokánie učiň s ním. Ač urazíš koho, milostivú učiň k němu prozbu, odpusť rychle k smlúvě. A uražení tvému rychle milosti žádaj a neusýpaj, leč budeš navrácen ku pokoji, a neodpočívaj, leč smířen budeš s bratrem svým. Odvolaj jeho rychle žádostí milovánie, přivolaj jeho pokorú k milosti, žádostí milosti se jemu rozprostři[8]edice PL: prosterne a nábožným

X
atrpíš] trpieſs
bbuď] bu
5přemuož: przemuoz
11.
2„ku polepšení“ chybí v edici PL i v rkp. Plzeň
32.
43.
6následují nečitelné znaky
74.
8edice PL: prosterne
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).