[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[30v]číslo strany rukopisu

Mast agripa

Takto máš dělati tu mast přeušlechtilú, kterážto slove agripa, kterúžto jest král Agripus své vlastnie méno dal pro jejie veliké moci. Nejprvé vezmi prachu tlučeného z toho kořenie, jakoť slove agripa, libru a dvě libry reziny smrkové. A tu takto nejprvé vyčisť, rozpusť ji dobře a zceď ji čistě skrze koudeli na lítý ocet, a budeť smola řecká. Pak vezmiž ten ocet a prach z té agripy i vespiž jen do něho a vař to spolu, ažť uschne dobře na uhlí, a potom to vezma, i ztluciž to opět na prach i s tú smolú. Pak vezmi loje jelenieho nebo skopového libru a vosku čistého 3 loty, [31r]číslo strany rukopisui vařiž to spolu na tichém vohni a vždy miešej ustavičně. Pak, chceš li, dejž jí přísadu jako jiné masti, a kdyžť se zdáti bude, tehdy ji stav a stiehni a schovej, a tať se mast hodí všem lidem vodnotelným, nebo ktož jí maže břicho nebo na flastru přikládá, náramněť každého člověka měkčí a hodíť se proti každému votoku všeho těla a všem votokom žilným, když komu žíly otekú, maž jí sobě při vohni, a mineť. A ke zlým nohám zhnilým a k jiným mnohým věcem jest mast dobrá.

Mast pruská

Mast pruská takto se dělati má: Nejprvé vezmi puol libry dřevěného voleje a žejdlík octa vinného [31v]číslo strany rukopisua klétu červeného lot a kupršlaku lot, myrry lot a grunšpátu lot a petryoleumcizojazyčný text lot a vosku červeného věrduňk. A když to všeckno rozpustíš a zvaříš, ažť červená bude, tehdy vezmi mastix tlučeného lot a vespi v to a miešej dobře. Pak vlíž tu mast na čistú vodu studenú, a potom ji zbera, i zsušiž ji při vohni a zdělej v roubíky.

Pruská

Mast pruská, jiným obyčejem jakoť slove deaquiloncizojazyčný text, takto se dělá: Nejprvé vezmi červený klét a ztluc jen, což nejdrobněje budeš moci[14]„moci“ dopsáno touž rukou při okraji, pak, vezma ten prach, i vespiž jen v dřevěný volej a vař to spolu na mosazné pánvici, a vždy miešej špatlíkem, a když uznamenáš, žeť se počne čer[32r]číslo strany rukopisuvenati, tehdá přičiň k tomu vosku čistého červeného a pryskyřice a galbanumcizojazyčný text, zvaře jen u vinném octě, ale viece vosku nežli galbanumcizojazyčný text, i povařiž toho spolu málo a koštuj na železe, ať by hustá, ani žídká nebyla, nebo to muožeš volejem opraviti. Pak, kdyžť se zdáti bude, dejž ji na studenú vodu, a chceš li mieti tu mast lepší a ušlechtilejší, tehdy přidej k ní serapinumcizojazyčný text, a budeť mast dokonalá.

Mast bielá

Takto máš dělati mast bielú vedlé naučenie a správy mistra Mikuláše pesalského. Nejprvé vezmi plajvajsu, cožť se zdá, a zetřiž jen dobře, pak vezmi galbanumcizojazyčný text a nechť zevře [u]text doplněný editorem vinném octě. Pak rozpusť tiem octem ten plajvajs a tři

X
14„moci“ dopsáno touž rukou při okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).