[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Mast agripa

Takto máš dělati tu mast přeušlechtilú, kterážto slove agripa, kterúžto jest král Agripus své vlastnie méno dal pro jejie veliké moci. Nejprvé vezmi prachu tlučeného z toho kořenie, jakoť slove agripa, libru a dvě libry reziny smrkové. A tu takto nejprvé vyčisť, rozpusť ji dobře a zceď ji čistě skrze koudeli na lítý ocet, a budeť smola řecká. Pak vezmiž ten ocet a prach z té agripy i vespiž jen do něho a vař to spolu, ažť uschne dobře na uhlí, a potom to vezma, i ztluciž to opět na prach i s tú smolú. Pak vezmi loje jelenieho nebo skopového libru a vosku čistého 3 loty, i vařiž to spolu na tichém vohni a vždy miešej ustavičně. Pak, chceš li, dejž jí přísadu jako jiné masti, a kdyžť se zdáti bude, tehdy ji stav a stiehni a schovej, a tať se mast hodí všem lidem vodnotelným, nebo ktož jí maže břicho nebo na flastru přikládá, náramněť každého člověka měkčí a hodíť se proti každému votoku všeho těla a všem votokom žilným, když komu žíly otekú, maž jí sobě při vohni, a mineť. A ke zlým nohám zhnilým a k jiným mnohým věcem jest mast dobrá.

Mast pruská

Mast pruská takto se dělati má: Nejprvé vezmi puol libry dřevěného voleje a žejdlík octa vinného a klétu červeného lot a kupršlaku lot, myrry lot a grunšpátu lot a petryoleumcizojazyčný text lot a vosku červeného věrduňk. A když to všeckno rozpustíš a zvaříš, ažť červená bude, tehdy vezmi mastix tlučeného lot a vespi v to a miešej dobře. Pak vlíž tu mast na čistú vodu studenú, a potom ji zbera, i zsušiž ji při vohni a zdělej v roubíky.

Pruská

Mast pruská, jiným obyčejem jakoť slove deaquiloncizojazyčný text, takto se dělá: Nejprvé vezmi červený klét a ztluc jen, což nejdrobněje budeš moci, pak, vezma ten prach, i vespiž jen v dřevěný volej a vař to spolu na mosazné pánvici, a vždy miešej špatlíkem, a když uznamenáš, žeť se počne červenati, tehdá přičiň k tomu vosku čistého červeného a pryskyřice a galbanumcizojazyčný text, zvaře jen u vinném octě, ale viece vosku nežli galbanumcizojazyčný text, i povařiž toho spolu málo a koštuj na železe, ať by hustá, ani žídká nebyla, nebo to muožeš volejem opraviti. Pak, kdyžť se zdáti bude, dejž ji na studenú vodu, a chceš li mieti tu mast lepší a ušlechtilejší, tehdy přidej k ní serapinumcizojazyčný text, a budeť mast dokonalá.

Mast bielá

Takto máš dělati mast bielú vedlé naučenie a správy mistra Mikuláše pesalského. Nejprvé vezmi plajvajsu, cožť se zdá, a zetřiž jen dobře, pak vezmi galbanumcizojazyčný text a nechť zevře [u]text doplněný editorem vinném octě. Pak rozpusť tiem octem ten plajvajs a tři

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).