[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[29v]číslo strany rukopisutehda ji zcedě schovej. A tať mast hojí střiely a rány rozsedané a talov z nich vytahuje a všeckny rány namiesto vyčišťuje a masem je zase novým narošťuje a každé hnilé věci kruntovně hojí.

Mast apostoliconcizojazyčný text

Mast apostoliconcizojazyčný text jiným obyčejem takto se dělati má, o nížto vypisuje mistr Avicenna veliké moci. Nejprvé vezmi řecké smoly, vosku, pryskyřice, armoniaku, a to každého 4 loty, a poponáku a flores eriscizojazyčný text, každého lot, podražce [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[13]značka pro polovinu lotu, bielého kadidla, mastix a bdeliumcizojazyčný text, každého lot, glétu 2 loty a gumi arabicumcizojazyčný text 2 loty, a to máš vařiti, vezma žejdlík vinného octa lítého, a to tak dlúho, [30r]číslo strany rukopisuažť měko bude, pak tepruv přičiň vosku a smoly řecké a pryskyřice dřieve řečené. Pak přičiniž k tomu 2 libry[aa]libry] librzy voleje dřevěného a nechajť to spolu znenáhla vře, a ty vždy miešej, ať nepřihoří, pak, kdyžť se zdáti bude, tehdy ji zstav a nechť prochladne. Pak, stáhna ji[ab]ji] dy, dobře schovej, a tať mast má do sebe tyto moci: Nejprvé žeť táhne z ran všecknu zlú krev a celí všeckny rány vyhnilé a staré fistule hluboké, jako v sobě svrchu úzké[ac]úzké] vzde diery mají a vždy z nich hnoj piští, a všeliké hlízy vyhnilé hojí a z každých ran všecko maso zhnilé ven vyjie a vytáhne a zase masem narostí a zahojí.

[30v]číslo strany rukopisu

Mast agripa

Takto máš dělati tu mast přeušlechtilú, kterážto slove agripa, kterúžto jest král Agripus své vlastnie méno dal pro jejie veliké moci. Nejprvé vezmi prachu tlučeného z toho kořenie, jakoť slove agripa, libru a dvě libry reziny smrkové. A tu takto nejprvé vyčisť, rozpusť ji dobře a zceď ji čistě skrze koudeli na lítý ocet, a budeť smola řecká. Pak vezmiž ten ocet a prach z té agripy i vespiž jen do něho a vař to spolu, ažť uschne dobře na uhlí, a potom to vezma, i ztluciž to opět na prach i s tú smolú. Pak vezmi loje jelenieho nebo skopového libru a vosku čistého 3 loty, [31r]číslo strany rukopisui vařiž to spolu na tichém vohni a vždy miešej ustavičně. Pak, chceš li, dejž jí přísadu jako jiné masti, a kdyžť se zdáti bude, tehdy ji stav a stiehni a schovej, a tať se mast hodí všem lidem vodnotelným, nebo ktož jí maže břicho nebo na flastru přikládá, náramněť každého člověka měkčí a hodíť se proti každému votoku všeho těla a všem votokom žilným, když komu žíly otekú, maž jí sobě při vohni, a mineť. A ke zlým nohám zhnilým a k jiným mnohým věcem jest mast dobrá.

Mast pruská

Mast pruská takto se dělati má: Nejprvé vezmi puol libry dřevěného voleje a žejdlík octa vinného

X
aalibry] librzy
abji] dy
acúzké] vzde
13značka pro polovinu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).