[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

červeny a krvavy budú. A cožť kolivěk jiesti anebo píti bude, tohoť nic nezachovává. Ale všecknoť zase vyvrátí a na potřebu jíti moci nebude. A jazyk jemu v hrdle černati bude a budeť sobě na hlavu za obyčej sahati, a čímž jeho kolivěk uviežeš, toť on všeckno doluov strhá. I protož znej, na komž jsú takové znamenie, odbuď jeho, jakž budeš moci, nebo jeho nezhojíš, ani jemu pomuožeš, než poruč jeho pánu bohu, a buď jeho raději bez hanby a pomluvy prázden.

Kterak máš počéti hojiti raněného

Tuto se pokládá správa a naučení mistra Antonie, kterak máš počieti hojiti a léčiti všelikého raněného, jakož on nás učí, a to takto: Nejprvé, bude liť kto v hlavu raněn, tehdy jemu máš vokolo té rány vlasy voholiti a ránu dobře vytřieti a vyčistiti. A tu pak velmi pilně ohledej, jsú li v ní které kosti zdrobené a zmožděné, vybeř je ven, a bude liť potřebie heftovánie, tehda učiň takto: Vezmi jehlu s hedbávnú nití a šiž tu ránu po ruoznu tak, ať by mohl v ni knot vcházeti. A jestližeť nenie ta rána hluboká až do pleny, tehdy ji věž takto: Vezmi bielek vaječný a rozdělej jen dobře a namoč v něm čistú koudeli lněnú nebo čistú plenu, pak, vezma voleje fiolného nebo ruoženého, i namočiž v něm knot a čistý šátek miesto flastru i položiž jemu to v tu ránu a na to tepruv bielek s koudelí a uvěž to plenami podlé obyčeje.

Pakliť bude ta rána hluboká až do pleny, tehdy jeho nemáš bielkem vázati, a to proto, ať by jemu k pleně nepřisechl, a ty, chtě jen odjieti, snad by jemu plenu protrhl a on by musil umřieti. Ale takto jeho vázati máš: Vezmi čisté měké hedbávie a namoč je v oleji fiolném nebo ruoženém anebo mastí pomaž, pak, vytra tu ránu čistě, i vložiž mu v ní to hedbávie miesto knotu na plenu, ať by nepřischlo, když by chtěl odjieti, a uvěž jen na to flastrem podlé obyčeje. A to čiň při každém vázaní zakládanie na plenu hedbávím, a nejviece proto, ať by se o leb neprosekla. Neboť mistr Anton praví a zakazuje, aby nižádného v hlavu do pleny raněného bielkem vaječným neuvazoval pro jeho tvrdost a schnutie veliké, ať by mu k pleně nepřischl. Ale jinú každú ránu ponejprvé muožeš bezpečně uvázati, a potom jen vždy věž dvakrát dnem mastí dobrú, kteráť k tomu slúží, totižto ráno a večer. Pakliť by ta rána velmi talověla anebo se přieliš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).