[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

té rány a pro spěšnějšie zhojenie. A přitom vždy věž každú ránu mastí dobrú, kteráť které ráně příslušie, neboť jsú masti rozličné, a tak čině a dále se rozumem spravuje a pilnost při raněných maje, budeš dobrým mistrem a lékařem dokonalým nazván.

O lékaři

Tuto se pokládá jedna správa a naučenie mistra Antonie, co do sebe lékaři ranní jmieti mají a čeho se vystřiehati a chovati mají. A to takto, jakož mistr Avicenna praví a vypisuje.

Nejprvé, aby nebyl lékař opilý, a zvláště nedbavý. Druhé – nečistý a smilný. Třetie – neščastný a uřklivý, nebo každý člověk nečistého pohleděnie daleko viece muož ráně uškoditi a skaziti nežli uzdraviti. I protož se každý raněný má varovati a vystřiehati lékaře takového, a zvláště nového, kteříž se tepruv na tobě učiti má. Nebo každý člověk skrze takové lékaře musil by zaveden býti nebo k chromotě přijíti, a strach i vo hrdlo, i protož jest slušné a dobré každému hledati sobě lékaře skušeného, aby jím člověk mohl bezpečen a jist bejti. Nebo když máš lékaře skušeného a jistého, daleko se s menší bolestí hojiti budeš a bez strachu, a to skrze doufánie lékaře a mistra svého, nebo máš v něm úplně naději a vieru položenú. A k tomu se také má každý raněný chovati a držeti vedlé rozkázanie a naučenie lékaře svého. Nebo jestliže poslúchati mistra svého nebudeš, sám se zavedeš a lékařť tebú nic povinen nebude, i protož mnozí u veliké nebezpečenstvie upadují a někteří se až k smrti zavodie a připravují. A to vše skrze své neposlušenstvie a nezachovávanie, nebo jest to často shledáno, že již mnozí, vyhojiece se, i umierají, a někteří od malých ran ochromují. A to vše bývá pro neřádné chovánie. A potom tepruv lékařom neuměnie připisují, súce sebú sami vinni skrze své neposlušenstvie a neřádné chovánie, a zvláště od ženy.

Kterak se mají chovati ranění a čeho se vystřiehati mají

Tuto se pokládá jedna správa a naučenie mistra Antonie, kterak se mají chovati všelicí ranění a čeho se vystřiehati mají, a zvláště, kteříž jsú velikými ranami v hlavu zbiti nebo zraněni.

Nejprvé varuj se každý silného pitie, a zvláště vína, lečť by se jeho velmi chtělo. Tehdy se muožeš skrovně napiti, přileje k němu vody, ať by jemu sílu odjala, ať by tebe nezmámilo. Druhé – nejez nižádného masa hrubého sprvu, ani kterého ovoce. Třetie – máš se nejviece při tom času ženy varovati, aby se s ní skutku nedopustil, nebo by skrze

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).