[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

dejž jemu traňku silného, a tiem viece. Pakliť jest raněný mdlý a má liť veliké rány, tehdy jemu dej traňku po málu, a tiem mdlejšieho. A to proto, neboť jsú někteří traňkové tak silní a náhlí, když by jich člověk bez rozumu mnoho požíval, a jsa velmi raněn, a zvláště v hlavu, musil by skrze to umřieti. I protož jich má každý s rozumem užívati a věděti, kteří kterým ranám příslušejí a které moci do sebe mají. Nebo toto máš znáti a uplně tomu věřiti, že traňkem muožeš mnoho zhojiti i zavésti, jakož mistr Galienus praví, že ktož chce raněného traňky hojiti, žeť je má umieti vařiti. Nebo každý traňk vařením muož mdlý i silný udělati, neboť na vaření nejviece moc traňku záleží. I protož má každý lékař věděti, že bude li dávati kterému raněnému s rozumem traňku dobrého užívati, že tiem spieše každého zhojí i dokonalejie, i s menší bolestí. Neboť každá rána skrze traňk čiščie bude i kruntovněje se vyhojí. I protož máš znamenati, jakož mistr Anton radí, že i při hlavních ranách muožeš skrovně traňku užívati dáti, a tiem mdlejšieho, kterýť k hlavě příslušie, a to pro vyčištěnie té rány a pro spěšnějšie zhojenie. A přitom vždy věž každú ránu mastí dobrú, kteráť které ráně příslušie, neboť jsú masti rozličné, a tak čině a dále se rozumem spravuje a pilnost při raněných maje, budeš dobrým mistrem a lékařem dokonalým nazván.

O lékaři

Tuto se pokládá jedna správa a naučenie mistra Antonie, co do sebe lékaři ranní jmieti mají a čeho se vystřiehati a chovati mají. A to takto, jakož mistr Avicenna praví a vypisuje.

Nejprvé, aby nebyl lékař opilý, a zvláště nedbavý. Druhé – nečistý a smilný. Třetie – neščastný a uřklivý, nebo každý člověk nečistého pohleděnie daleko viece muož ráně uškoditi a skaziti nežli uzdraviti. I protož se každý raněný má varovati a vystřiehati lékaře takového, a zvláště nového, kteříž se tepruv na tobě učiti má. Nebo každý člověk skrze takové lékaře musil by zaveden býti nebo k chromotě přijíti, a strach i vo hrdlo, i protož jest slušné a dobré každému hledati sobě lékaře skušeného, aby jím člověk mohl bezpečen a jist bejti. Nebo když máš lékaře skušeného a jistého, daleko se s menší bolestí hojiti budeš a bez strachu, a to skrze doufánie lékaře a mistra svého, nebo máš v

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).