Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

[A4r]číslo strany rukopisu

Jiná předmluva k pobožnému čtenáři[21]čtenáři: Cžtenáři od téhož Jiříka Melantricha Rožďalovského učiněná.

Žádný[22]Žádný: ŽJádný křesťanský[23]křesťanský: Křeſtianſký člověk[24]člověk: Cžlowěk potud, pokudž v tomto smrtedlném životě trvá, nemá pro sebe a toliko sám sobě živ býti, ale z povinnosti své křesťanské[25]křesťanské: Křeſtianſké život svuoj má vésti pro čest a chválu Boží, potom také pro vzdělání bližního svého vedlé onoho Písma: „Buď živ Bohu a bližnímu.“ Protož, poněvádž jest mne Buoh muoj v tom povolání na tento čas postaviti ráčil, abych kníhy v rozdílných jazycích, zvláště pak v jazyku českém[26]českém: Cžeſkém, buďto od některého učeného a osvíceného muže, buďto začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže[27]ode mne: odemne z latinského jazyku v český přeložené, tiskl a imprimoval[28]imprimoval: Jmprimowal, jakož jsem pak tak učinil vedlé skrovnosti vtipu mého předkem [A4v]číslo strany rukopisupro čest[29]čest: Cžeſt a chválu Boží a jeho svatého slova rozšíření a zvelebení, potom také pro vzdělání a spasitedlný užitek všech svých bližních, a zvláště pak těch, jenž tuto knížku čísti budou, kterážto svuoj titul má Studnice věčného života[30]života: Ziwota, jižto jsem z řeči latinské na českou[31]českou: Cžeſkau s pomocí Boží pracně přeložil. A ta jistě hodně slouti může všech Božských slibuov nebeský poklad, z něhožto prajštiti se a skákati tobě budou přehojné potěšení, začátek komentované pasážekolikrátž bykonec komentované pasáže[32]kolikrátž by: kolikrátžby koli v tvém zámutku a ouzkosti žížnivým srdcem ji sobě četl.

Jsou zajisté potěšitedlná Písma svatá kratičce v tuto knížku sebraná, začátek komentované pasážejichž bykonec komentované pasáže[33]jichž by: gichžɓy sic[34]sic: ſytz v Zákoně Božím s velikou prací hledati musil. Ta hned tuto začátek komentované pasážepřed rukamakonec komentované pasáže[35]před rukama: předrukama snadně najdeš, jimiž netoliko tvé vlastní zraněné svědomí, ale také i bližního tvého v každém pokušení postaveného pozdvihneš, a zvláště pak nemocných lidí, a to těmito přesladkými a přepotěšitedlnými o Božském milosrdenství Písmy sva[A5r]číslo strany rukopisutými

X
21čtenáři: Cžtenáři
22Žádný: ŽJádný
23křesťanský: Křeſtianſký
24člověk: Cžlowěk
25křesťanské: Křeſtianſké
26českém: Cžeſkém
27ode mne: odemne
28imprimoval: Jmprimowal
29čest: Cžeſt
30života: Ziwota
31českou: Cžeſkau
32kolikrátž by: kolikrátžby
33jichž by: gichžɓy
34sic: ſytz
35před rukama: předrukama
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).